ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу»

2020-09-08

  • ФокIадэм и 5-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуащIыжащ «Эльбрусское кольцо-2020» альпинизмэмкIэ зэхьэзэхуэм и дунейпсо Iыхьэр. Абы щагъэлъэпIащ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ.

  • ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Панков Николай, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм физическэ зыгъэхьэзырыныгъэмрэ спортымкIэ и управленэм и унафэщI, полковник Зыков Андрей, судьяуэ зэхьэзэхуэм щыIахэм я лIыкIуэхэр, зэпеуа гупхэм хэтахэмрэ абыхэм я унафэщIхэмрэ.
  • ЗэIущIэм щIидзэн и пэ Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуэсахэм удз гъэгъахэр тралъхьащ ДзэлI альпинистым — Хэкум и хъумакIуэм и фэеплъ сыным.
  • — Си гуапэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыгужьым фIэхъус щывызох, дунейпсо зэхьэзэхуэр ехъулIэныгъэ-кIэ зэриухам щхьэкIи сынывохъуэхъу, — захуигъэзащ КIуэкIуэ Казбек къызэхуэсахэм. — Мыхьэнэшхуэ зиIэ мыпхуэдэ зэпеуэр ди лъахэм зэрыщекIуэкIар къытхуэфщI пщIэмрэ къыдэвгъэз дзыхьымрэ я щыхьэту къыдолъытэ. Абы папщIэ фIыщIэ хэха хуэсщIыну сыхуейщ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэбелджылыкIащ мыпхуэдэ зэхьэзэхуэхэм хэтахэр текIуарэ хагъэщIакIэ зэрызэщхьэщамыгъэкIыр. «Псом нэхъыщхьэу къэслъытэр фэ нобэ фызэрызэкъуэтырщ, ныбжьэгъу фызэрызэхуэхъуарщ, фи Iэзагъымрэ зэфIэкIымкIэ фызэрызэдэгуэшарщ. А псори лъабжьэ хуэхъунущ Урысей Федерацэм и мызакъуэу, дуней псом къыщекIуэкI мамырыгъэмрэ шыIэныгъэмрэ», — дыщIигъуащ КIуэкIуэм.
  • Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Панков Николай жиIащ КъБР-м щекIуэкIа джэгухэр къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда я Къарухэм я зэдэлэжьэныгъэм, зэгурыIуэныгъэм шэсыпIэ лъэщ зэрахуэхъуар.
  • Зэхьэзэхуэм кърихьэлIахэм тхьэмахуитIым къриубыдэу къалэн хэхауэ 15 ягъэзэщIащ. Къапщтэмэ, ахэр километри 100-кIэ къызэдэжащ, бгыщхьэхэр, мылылъэхэр, псы ежэххэр къызэранэкIыну, Европэм и щыгу нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ дэкIащ.
  • А псоми ехъулIэныгъэхэр яIэу пэлъэща гупхэм ящыщу япэ увыпIэр хуагъэфэщащ УФ-м и Хьэуа-десант дзэлI гупым. ЕтIанэ увыпIэр Узбекистаным и щIалэхэм къахьащ. Ещанэр Ипщэ дзэ округым и командэ къыхэхам лъысащ.
  • НэщIэпыджэ Замирэ.