ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

Бахъсэн и зэпеуэ зэIуха

2020-09-08

  • АрмрестлингымкIэ зэпеуэ Бахъсэн щекIуэкIащ. АбыкIэ къызэIуахащ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къалэм и пэш зэIузэпэщыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр