ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэщIагъэлI щIалэхэр зэпоуэ

2021-03-16

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджапIэ нэхъыщхьэхэм щеджэ студентхэр хэтащ «IэщIагъэлI щIалэщIэхэр» (Worldskills Russia) Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ зэпеуэу гъатхэпэм и 1-м щIидзам.

  • Чемпионатым и лIэужьыгъуиплIым хыхьэ зэпеуэхэр, «ПэщIэдзэ гъэсэныгъэ», «Класс нэхъыщIэхэм щегъэджэн», «Ортопедическэ стоматологие», «Веб-дизайн» щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универститетым и къудамэхэм.
  • Гъатхэпэм и 2-м Информационнэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ колледжым щыщIадзащ «Веб дизайн» унэтIыныгъэм хыхьэ лэжьыгъэхэр щыгъэзэщIэным. КъБКъУ-м и медицинэ колледжым и унэщIэм щекIуэкIащ республикэм щыщIэщыгъуэ «Ортопедическэ стоматологие» лIэужьыгъуэмкIэ зэпеуэхэр.
  • Зэхьэзэхуэм хэтащ КъБКъУ-м и медицинэ колледжым 1 — 3-нэ курсхэм щеджэ студентхэр. Абыхэм я лэжьыгъэхэр къапщытащ колледжым къыщIэкIа, иджыпсту а IэщIагъэм ирилажьэ дохутырхэм.
  • Университетым и педагогикэ колледжым къыщапщытащ чемпионатым хэтхэм «Класс нэхъыщIэхэм щегъэджэн», «ПэщIэдзэ гъэсэныгъэ» унэтIыныгъэхэм я зэфIэкIыр здынэсыр. Абыхэм якIэлъыплъащ колледжым и егъэджакIуэхэмрэ дэтхэнэ унэтIыныгъэми ирилажьэ IэщIагъэлI кърагъэблэгъахэмрэ.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ  Замир.
  • Сурэтым:парикмахер IэщIагъэ лIэужьыгъуэм щытекIуа Хъуромэ Алёнэ.