ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ехъутэныдж Алинэ-цIыкIу псэущхьэхэр фIыуэ елъагъу

2020-08-20

  • Мы тхыгъэр зытеухуа Ехъутэныдж Алинэ IэпщIэлъапщIэщ. Художественнэ школым емыкIуалIэми, ар пасэу дахьэхащ хьэпшып, цIугъэнэ цIыкIухэр, сурэтхэр езыр-езыру щIыным.


  • Алинэ цIыкIу дунейм къытехьа нэужь, фIащыну цIэр иджыри зы мазэкIэ къахухэхакъым. ЦIэ фIэщыныр зыми дзыхь хуэзымыщI адэм адрейхэр къыпэплъэху, псори сабийм «ЛалэкIэ» еджэурэ къекIуэкIащ. Хъыданым кIуэцIышыхьа нанур адэм щIэх-щIэхыурэ къищтэурэ, «къыхуигупсыса» цIэмкIэ еджэурэ «иригъапщэрт» икIи сыт щыгъуи игъэтIылъыжырт: «Хьэуэ, екIуркъым. Иджыри дыгупсысэнщ», — жиIэурэ. Зэманыр кIуэрт икIи псори сабийм зэреджэ «Лалэ» цIэр абы къыхуагъэнэжыну лъаIуэхэрт, езы нанури абы еса хуэдэт. Ауэ, зы пщэдджыжь гуэрым адэм сабийр къищтэри, «Алинэ!» — жиIэри, еджащ. Сабийм занщIэу и щхьэр и адэм дежкIэ игъазэри, и нэ пIащэхэмкIэ еплъащ. Адэр гуфIэрт: «Уэй, Алинэ! Алинэщ и цIэр!» — жиIэурэ. Псори а цIэм щыгуфIыкIащ.
  • Ехъутэныдж Алинэ Налшык къалэм и гимназие №4-м и 6-нэ классым щоджэ. КъищынэмыщIауэ, Макъамэ школ №2-м фортепианэмкIэ и классым макIуэ, «Лондон Экспресс» школым инджылызыбзэр щедж, спортым псы есынымкIэ и унэтIыныгъэм зыхуегъасэ. Илъэс 12 хъу пщащэ цIыкIум зэпымыууэ къэрэндащ зэмыфэгъухэр къыздрехьэкI, сурэт щIыным зэрыдихьэхым и щыхьэту. Алинэ мызэ-мытIэу щытекIуащ сурэт щIынымкIэ къалэпсо, республикэпсо зэхьэзэхуэхэм.
  • Пщащэ IэпэIэсэм игъэхьэзыр хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм щIэупщIэ яIэщ, псом хуэмыдэу ахэр ныбжьыщIэхэм яфIэгъэщIэгъуэнщ. Ауэ, зэрыцIыкIурэ псэущхьэхэр (хьэхэр, джэдухэр, шыхэр) фIыуэ зылъагъуу къыдэкIуэтей хъыджэбзыр зыхуеджэну IэщIагъэм теухуа и хъуэпсапIэр зыкIи пыщIакъым ар дэзыхьэх макъамэми гъуазджэми. Псэущхьэ зеиншэхэр зыфIэпсэкIуэд Алинэ и мурадщ ветеринар хъуну, абыхэм екIуэлIапIэ къахузэIуихыну. И IэрыкIхэм къапэкIуэ сомыр зытригъэкIуадэри я Iэгъуэблагъэм ис, игъэныбжьэгъу хьэ, джэду псэупIэншэхэрщ. И ныбжьми емылъытауэ, ар псапэ Iуэхум зэрыхэтым гу лъызытэхэм ямыгъэщIагъуэу къанэркъым икIи ягъэгушхуэ, илэжь Iуэху дахэм псалъэ гуапэхэр гъунэжу къыпокIуэ.
  • ЗэрытщIэщи, псом япэу сабийр зыхуэдэнур куэдкIэ елъытащ ар къыщыхъу унагъуэм. Алинэ зы дэлъху нэхъыщIэ — Искандер — иIэщ. Абыхэм я адэ-анэм «Къарэкъан» студиер ягъэлажьэ икIи зэдэлъхузэшыпхъум я щIэдзапIэхэр даIыгъщ.
  • — Алинэ и хьэпшыпхэр щигъэхьэзыркIэ, хуей хъумэ, дадэ и дэIэпыкъуэгъущ. Абы и «хьэрычэт» Iуэхум нэгъуэщIхэр зэреплъыр сщIэркъым, ауэ и IэрыкIхэр зэрищэм арэзы сытемыхъуэу чэнджэщ естащ ахэр Iыхьлыхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ тыгъэ яхуищIыну, — жеIэ Алинэ и анэ Оксанэ. — Школым щыкIуэкIэ шэджагъуашхэ ирищIыну Алинэ етт ахъшэр псэущхьэхэм зэратригъэкIуадэр къыщытщIэм, къэдгъэгугъащ и фондым хэлъхьэныгъэ хуэтщIыну. Унэм хьэ, джэду, дыдыкъуш (попугай) щыдиIэщ. Шыхэр апхуэдизкIэ фIыуэ елъагъури, шы зыгъэхъу Егъэн Ибрэхьим и деж щIэх-щIэхыурэ докIуэ.
  • Адэ-анэр бынхэм лъэныкъуэ IэджэкIэ щапхъэгъэлъагъуэ яхуохъу. Мыбдежми ди нэгу щIокI Ехъутэныдж зэщхьэгъусэхэм псэущхьэхэм хуаIэ лъагъуныгъэр зылъэгъуа пхъум «зэрызыщIишар». Псэущхьэ зеиншэхэм гулъытэ яхуэзыщIу къыдэкIуэтей хъыджэбз цIыкIур, дауи, щIэблэм я мызакъуэу, балигъхэми ди щапхъэщ. ЦIыхууи псэущхьэуи ирехъуи, щытыкIэ гугъу ихуахэм гууз-лыуз яхузиIэу къыдэкIуэтей дэтхэнэри мыхъумыщIагъэхэм пэIэщIэу гъащIэм дэбэкъуэнущ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.