ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Балли  100-хэр ягъэпэж

2019-08-20

 • Курыт школыр къэзыухауэ зи щIэныгъэм адэкIи хэзыгъэхъуэну мурад зыщIахэм я дежкIэ гъэмахуэм и кIэух мазэр дапщэщи пыIэзэфIэхь лъэхъэнэщ. Дэфтэрхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм езыгъэхьа абитуриентхэр гузавэу пэплъащ абыхэм къикI хъыбархэм. Мы махуэхэм ныбжьыщIэхэм къаIэрыхьэжакIэщ зыщIэхуа IэнатIэхэм къикI тхылъымпIэхэр. Я хъуэпсапIэхэм ялъэIэса щIалэгъуалэр иджы еджэным пэрохьэ ягурэ я щхьэрэ зэтелъу.

 • Гъуэгузокъуэ Тамерлан

  Хъущт Аделинэ

  Апхуэдэ гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ зыхэзыщIэу еджэныр зыублэхэм ящыщщ курыт школыр къэзыуххэм папщIэ къызэрагъэпэща мыгъэрей къэпщытэныгъэхэм ехъулIэныгъэ лъагэ щызыIэрызыгъэхьахэу Хъущт Аделинэ (Налшык дэт курыт школ №30), Гъуэгузокъуэ Тамерлан (Налшык дэт курыт школ №32), Воржов Руслан (Налшык дэт лицей №2) сымэ. Абыхэм ЕГЭ зэрата предметхэм ящыщу тIурытIымкIэ балли 100-хэр къахьащ: Аделинэрэ Тамерланрэ — урысыбзэмрэ химиемкIэ, Руслан — химиемрэ биологиемкIэ. Ята экзаменхэм ятепщIыхь-мэ, гурыIуэгъуэт абыхэм ящыщ дэтхэнэми медицинэм пыщIа IэщIагъэ къызэрыхахар.

 • НыбжьыщIэхэр хуабжьу щыгуфIыкIащ я тхылъхэр зрата еджапIэ нэхъыщхьэхэм къикIыу шыщхьэуIу мазэм икухэм къыхуагъэхьа дэфтэрхэм. Ахэр ди къэралым и еджапIэ нэхъыфIхэм ирагъэблэгъащ, зыщIэхъуэпса дохутыр IэщIагъэм хуеджэ-      ну. Аделинэрэ Русланрэ Москва дэт, Сеченовым и цIэр зезыхьэ Езанэ къэрал медицинэ университетым и студент хъуащ, Тамерлан щIэхуащ Павловым и цIэр зезыхьэу Санкт-Петербург дэт медицинэ университетым.
 • Воржов Руслан

  Апхуэдэ гулъытэри пщIэри ныбжьыщIэхэм къалэжьащ еджэным хуаIэ жэуаплыныгъэ лъагэмкIэ, ябгъэдэлъ щIэныгъэ куумкIэ. Курыт школым щыщIэса илъэсхэми ахэр дапщэщи жыджэру хэтащ икIи текIуэныгъэ лъагэхэр къыщахьащ республикэпсо, урысейпсо зэпеуэхэм, олимпиадэхэм.

 • Ди лъахэгъу пщащэ цIыкIумрэ щIалитIымрэ дохъуэхъу студент илъэсхэр купщIафIэу ирахьэкIыну, зыщIэхъуэпс IэщIагъэр зрагъэгъуэту апхуэдиз ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьа, щIэныгъэфI щызрагъуэта ди республикэм къагъэзэжу абы и зыужьыныгъэм я зэфIэкIрэ къарурэ ирахьэлIэу лэжьэну, фокIадэм зытеува лъагъуэр гъащIэм гъуэгу бгъуфIэ щахуэхъуну. ФэркIэ мэгушхуэ фыкъызыхэкIа унагъуэхэри фыщалъхуа щIыналъэри, зи насып къэкIуэгъуэ ныбжьыщIэ акъылыфIэхэ.
 • Къардэн  Тамбий.