ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къущхьэунэ  Алинэ куэд хузэфIокI

2020-08-25

  • Ди щIыналъэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызрагъэгъуэтхэм я студент нэхъыфIхэр илъэс зыбжанэ лъандэрэ хэтщ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) зэпеуэ иным. УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм нэхъапэIуэкIэ щекIуэкIакIэщ щIыпIэ зэхьэзэхуэхэр. Абыхэм щытекIуахэр иджыблагъэ щызэIущIащ Ярославль къалэм. Абы дэт педколледжым щекIуэкIащ лъэпкъ чемпионатым и кIэух Iыхьэм хэтынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ.

  • ЗэпэIэщIэ щытыкIэм иту къызэрагъэпэща зэпеуэм хэтащ УФ-м и щIыналъэ 70-м щыщ ныбжьыщIэ 345-рэ. Абы кIуэну зи насып къикIахэм ящыщщ зэхьэзэхуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщызыгъэлъэгъуа, КъБКъУ-м и педколледжым и студенткэ Къущхьэунэ Алинэ. «ПэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэ» IэщIагъэр зэзыгъэгъуэт пщащэм урысыбзэмкIэ дерс зэIуха кIэщI итащ, интерактивнэ Iэмэпсымэхэр къигъэсэбэпу. Алини абы хуэдэ егъэджакIуэ ныбжьыщIэхэми я зэфIэкIыр къапщытащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм и щэхухэм фIыуэ хэзыщIыкI эксперт цIэрыIуэ 35-м. Абыхэм яхэтащ КъБКъУ-м и лIыкIуэ Кузьменкэ Людмили.
  • — Iуэхум нэхъ гугъу дыдэу хэлъар къагъэува мардэхэм тету абы зэпэIэщIэу хэтынырат, лэжьыгъэр къызыхуэтыншэу къэпщытакIуэ гупым я пащхьэ илъхьэнырат, — зэпеуэм тепсэлъыхьу жеIэ Алинэ. — А псори зэпэщ хъуа нэужь, дакъикъэ 20-м къриубыдэу дерсыр тыныр, уи Iуэху зехьэкIэр бгъэлъэгъуэныр апхуэдэуи хьэлъэкъым.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ зэпеуэм хэта IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр ягъэзэщIэн хуей къызэрапщытэ лэжьыгъэхэм я темэхэм щымыгъуазэу, экзамен дыдэм хуэдэу абы зэрыхэтар. Алинэ зэрыжиIэмкIэ, ар, уеблэмэ, хьэлэмэтщ, сыту жыпIэмэ уи зэфIэкIыр, уи щIэныгъэр здынэсыр занщIэу абдеж наIуэ щохъу.
  • Ди гуапэ зэрыхъунщи, Къущхьэунэ Алинэ яхэхуащ зэпеуэм нэхъыфIу къыщалъытахэм. Ар хэтынущ онлайн мардэм тету фокIадэм и 6 — 21-хэм екIуэкIыну кIэух зэхьэзэхуэм. Адыгэ пщащэ Iущым дохъуэхъу къэралпсо утыкуми ехъулIэныгъэ лъагэ щызыIэригъэхьэну.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.