ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дзыхь зыхуэпщI хъун щIалэгъуалэ

2020-09-10

  • Дызэрыщыгъуазэщи, ди къэралым и хабзэ нэхъыщхьэм, УФ-м и Конституцэм, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа IэIэтхэр куэд дыдэ щIакъым ди хэкум зэрыщекIуэкIрэ. Дэтхэнэ зыми ди дежкIэ къызэрыгуэкIыу щымыт а Iуэхур къызыхуэтын-шэу къызэгъэпэщыным, ныкъусаныгъэншэу егъэкIуэкIыным я зэфIэкI куэд ирахьэлIащ къулыкъущIэхэми, IэщIагъэлIхэми, жылагъуэ лэжьакIуэхэми. Iуэхум жыджэру хэлэжьыхьахэм ящыщщ щIалэгъуалэри. «Конституцэм и волонтёрхэр» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм хэту, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и нэIэм щIэту а лъэхъэнэм ди щIыналъэм щылэжьащ зи щIалэгъуэ 200-м щIигъу.

  • ХэхакIуэ комиссэм и лэжьакIуэхэр хэплъэжащ IэIэтым епха  лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIам икIи абы кърикIуахэр къыщапщытэж зэхуэс иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. А Iуэхугъуэхэм теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Беспаловэ Наталье. Абы зэрыжиIамкIэ, IэIэтыр ди щIыналъэм ныкъусаныгъэншэу щекIуэкIащ.
  • — Iуэхур къызыхуэтыншэу зэфIэха зэрыхъуам я фIыгъэшхуэ хэлъщ ди республикэм и волонтёр щIалэгъуалэм. НыбжьыщIэхэр жыджэру, жэуаплыныгъэр зыхащIэу хэтащ сыт хуэдэ лэжьыгъэми. Си гуапэщ дзыхь зыхуэпщI хъун щIалэгъуалэ ди щIыналъэм къызэритаджэр, — къыхигъэщащ Беспаловэм.
  • Зэхуэсым кърагъэблэгъа ныбжьыщIэхэм зэфIаха лэжьыгъэфIым папщIэ фIыщIэ яхуищIа нэужь, ХэхакIуэ комиссэм и секретарым абыхэм яритащ зи пашэ IэнатIэм, УФ-м и ХэхакIуэ комиссэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр. Апхуэдэу КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и фIыщIэ тхылъ зратахэм ящыщщ КъБР-м волонтёр зэщIэхъееныгъэм зегъэужьынымкIэ и центрым и унафэщI Алексейчик Татьянэ, Дзэлыкъуэ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм хъыбарегъащIэ, методикэ лэжьыгъэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Марие, Май щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ Чернухинэ Татьянэ, КъБКъУ-м щылажьэ волонтёр центрым и пашэ Мэрзей Раидэ, Тэрч щIыналъэм Сабий творчествэмкIэ и центрым и унафэщI Тау Иринэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • ГуфIэгъуэ зэIущIэм къыщапщытэжащ Хэхыныгъэм епха IуэхухэмкIэ урысейпсо олимпиадэм кърикIуахэр. Абы кърикIуахэм япкъ иткIэ, зи цIэ фIыкIэ къраIуахэм ящыщщ зэпеуэм и федеральнэ Iыхьэм ди республикэм къыбгъэдэкIыу хэта Хьэмыкъуэ Алим. Налшык дэт лицей №2-м и еджакIуэ ныбжьыщIэр къэралпсо олимпиадэм и призёр хъуащ. Алим иратащ УФ-м и ХэхакIуэ комиссэм, «Софиум» урысейпсо олимпиадэм и къызэгъэпэщакIуэ гупым я пашэ Памфиловэ Эллэ и IэщIэдзыр зыщIэлъ щIыхь тхылъ. Апхуэдэ щIыхь тхылъ хуагъэфэщащ еджакIуэр урысейпсо олимпиадэм фIы дыдэу хуэзыгъэхьэзыра, а лицейм обществознаниемрэ правэмрэ щезыгъэдж Покачайлэ Юлие.
  • Зэхыхьэм и кIэухыу абы кърихьэлIа псоми фэеплъ сурэтхэр зытрагъэхащ.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.