ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жыжьэ — гъунэгъу

2021-02-06

Америкэм къикIа Къардэн Мухьэмэдрэ КъБР-м щыщ уэрэджыIакIуэ Тхьэгъэлэдж Светланэрэ къызэдофэ. 2000 гъэ, Налшык