ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 ирокъу

2021-01-26

Илъэс куэдкIэ зэдэлэжьащ, зэныбжьэгъуфIу щытащ этнограф цIэрыIуэхэу Мусукаев Ахъмэтрэ Махъсидэ Анатолэрэ. Сурэтыр Щомахуэ Владимир трихащ. 2007 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2021-01-19

«Адыгэ псалъэм» и сурэттех Щомахуэ Владимиррэ(сэмэгумкIэ) актёр, сурэттех Шахмурзаев Алексейрэ гушыIэ дахэ яхэлът.1994 гъэ.19

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-12-01

2022 гъэм и пэщIэдзэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэсищэ ирокъу. КъБР-м и пщIэр зыIэту щытахэм яхэтащ мы сурэтым щыфлъагъу Черкесов Сарбийрэ ЛIыбекъуэ Хьэбасрэ. Ахэр лъэпкъ газетхэм я унафэщIу куэдрэ зэдэлэжьащ. 1974 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Адыгэ Академие

2020-11-26

  • Фэеплъ сурэтыр щызытрагъэхащ ЩIДАА-м и зэхуэсышхуэу 2008 гъэм щэкIуэгъуэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIам. ИжьымкIэ къыщыщIэдзауэ: академикхэу Уэхъутэ Александр, Щоджэн Аслъэнбэч, Бэчыжь Лейлэ, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Щоджэн Iэсхьэд, Хъаний Мирон, ЦIыпIынэ Аслъэн сымэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Япэу тыдодзэ

2020-11-24

Адыгэ этнограф, тхакIуэ цIэрыуэ Хъан-Джэрий СулътIан и сурэтыр Ладюрнер А. И. 1835 гъэм ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-11-19

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ АлимрэКъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсынрэ зэныбжьэгъуфIу, я гурыгъу-гурыщIэхэрмкIэ зэдэгуащэу къекIуэкIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-10-15

Мы сурэтым щыфлъагъу ныбжьыщIэхэм къахэкIащ республикэм зегъэужьыным, лъэпкъым зегъэузэщIыным хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа лэжьакIуэхэр, дэтхэнэ зыми и цIэ фIыкIэ къыщIраIуэн IуэхуфIхэр къайхъулIащ. Хэт егъэджакIуэ IэнатIэм хьэлэлу пэрытащ, хэти и къалэмыпэм къыщIэкI тхыгъэфIхэмкIэ цIэрыIуэ хъуащ. (СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ): Мэкъуауэ Зое, Журт Биберд, ГъукIэ Рае, Созаевэ ФатIимэ, Шафий Лидэ, Лайпановэ Софье, Мэлбахъуэ Елбэрд, Хьэмыкъуэ Марие сымэ. 1964 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-09-22

Япэ уIэгъэ. Автолитографиер мэжэрсурэтыщI Зичи Михай ейщ. 1853 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-09-15

Адыгэ Хасэм хэтхэр Кавказ бгы лъапэм деж щызэIуощIэ.Сурэтыр «Атлас»журналым къитхыжащ. 2003 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-09-03

Истамбыл и мэжджыт къащхъуэм деж щытыр «Къэббалъкъ» телекомым и унафэщI, техникэ щIэныгъэхэм я доктор Шыхъуэстан Амдул-Хьэмидщ. 2010 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-08-20

1945 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м екIуэкIа ТекIуэныгъэм и парадым хэтахэу Къардэн Хьэбасрэ Яхэгуауэ Михаилрэ. Сурэтыр Толгуров Камал трихащ. 1985 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-08-11

Композитор цIэрыIуэ Къардэн Хьэсэнрэ Зеикъуэ щыщ уэрэдус Щомахуэ Хьэсэнбийрэ. 1967 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым

2020-08-04

Балъкъэр Ипщэ къуажэр щIыпIэ дахэм щопсэу.Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-07-07

Налшык и гулхэр

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-06-10

Урысей Федерацэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI, Урысейм и муфтийхэм я советым и тхьэмадэ Гайнутдин Равиль Налшык къыщрегъэблагъэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. 1999 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр