ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-06-05

ТхакIуэхэм я деж къеблэгъащ профсоюз, парт лэжьакIуэхэр.1976 гъэ