ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТхакIуэхэр я IэдакъэщIэкIхэм топсэлъыхь. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ: Елгъэр Кашиф, КIэщт Мухьэз, Шэвлокъуэ Пётр, Кулиев Къайсын, Мысачэ Пётр, Тхьэгъэзит Зубер. 1974 гъэ

2021-06-02