ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-03-16

Курортхэм, санаторэхэмрэ профсоюзхэм я зыгъэпсэхупIэ унэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я Урысейпсо зэIущIэм хэтхэр. ИжьымкIэ ещанэр — КIыщокъуэ Хьэтаущ. Москва, мазае, 1961 гъэ