ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхуэгъэкъаруунум тращIыхь

2014-02-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Юрий дыгъуасэ ири­гъэ­кIуэкIа зэIущIэм щызэпкърахащ республикэм и ЩIыналъэр зэраубзыхун схемэм и проектымрэ Налшык къалэ округым и Генеральнэ планымрэ ятеухуа Iуэхугъуэхэр.
  •  
  • — ЩIыналъэхэр фейдэ пы­лъу зехьэныр, абыхэм зэрызаужь щIыкIэр егупсысауэ зэ­кIэлъыгъэкIуэныр къытпэщыт къалэн нэ­хъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ. Тхуэгъэкъаруунум тещIыхьауэ социально-экономикэ зыузэ­щIы­ны­гъэм и стратегиемрэ экономикэм и Iэна­тIэ щхьэхуэхэм, со­циальнэ IуэхущIапIэхэм зэрызау­жьы­нум я программэхэмрэ догъэхьэзыр. Абыхэм пап­щIэ, щIыналъэр зэрауб­зыху­нум и схемэрэ генпланрэ диIэн хуейщ, — къыхигъэ­щащ КIуэкIуэ Юрий зэхы­хьэр къыщызэIуихым.
  • Къыхалъхьа Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэ­дзэм и къалэнхэр зы­гъэ­за­щIэ, архитектурэмрэ къалэ ухуэныгъэмкIэ департаментым и унафэщI КхъуэIуфэ Иринэ, экономикэ зыужьы­ны­гъэмкIэ министрым и пщэрылъхэр езыхьэкI Мусуков Алий, Налшык къалэ администрацэм хабзэ Iуэхухэр зэхуэгъэкIунымкIэ и къудамэм и унафэщI Тап Руслан, нэ­гъуэщIхэри.
  • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и Тхьэмадэ Чеченов Ануар, Правительст­вэм и УнафэщI Храмов Константин, министр щхьэхуэхэр, къалэ, район администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.
  • Зэхыхьэм теухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
  •  
  • Аруан Алий.