ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэс 95-рэ ирокъу

2013-10-19

  • Комсомолыр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ щрикъу       жэпуэгъуэм и 29-м КъБР-м и профсоюзхэм я федерацэр Iуэху щхьэпэхэмкIэ IущIэнущ.
  •  
  • Куэдым зэращIэжщи, ВЛКСМ-р илъэс 90 щрикъуа 2008    гъэм профсоюзым и узэщIакIуэхэм жыгыщIэу 200 ХьэтIохъущокъуэм и хадэм щыхасауэ щытащ. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, жэпуэгъуэм и кIэухым иджыри а Iуэхум пащэнущ. КъищынэмыщIауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и архив IэнатIэмрэ профсоюзхэмрэ зэгъусэу киноконцерт гъэлъэгъуапIэм комсомолым и тхыдэм теухуа выставкэшхуэ къыщызэIуахынущ. Абы щагъэлъэ­гъуэнущ сурэт, тхыгъэ, документ гъэтIылъыгъэ куэд.
  • А псом ищIыIужкIэ ГКЗ-м щекIуэкIынущ ди республикэм и къалэхэмрэ жылагъуэхэмрэ я лIыкIуэхэр зыхэт махуэ-  шхуэ зэхыхьэ. ПэкIу нэужьым МафIэ мыужьыхым удз гъэ­гъахэр тралъхьэнущ икIи абдежым, хабзэ зэрыхъуауэ, пэкIу щрагъэкIуэкIынущ. Мы махуэхэм хасэну жыгхэм я бжы­гъэри ягъэбелджылащ — ахэр 400 мэхъу.
  • Лъостэн Музэ.