ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Узыншэу псэуным и телъхьэхэр

2013-09-17

  • КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм мы гъэм бадзэуэ­гъуэм и 9-м къыхилъхьауэ щытащ «Гъэмахуэ узыншэ-2013» Iуэху щхьэпэр. Ар даIыгъащ икIи жыджэру Iуэхум хэтащ министерствэ, ведомствэ, IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр. Сабийхэм зыщагъэпсэхуа санаторэхэм лагерхэм абыхэм къыщызэрагъэпэщащ узыншэу псэуным, мафIэс къэмыгъэхъуным, гъуэгум и хабзэхэм тетыным, хьэл мыхъумы­щIэ­хэр зэрызыхамылъхьэным теухуа зэIущIэхэр.
  •  
  • Iуэху щхьэпэм къри­кIуа­хэр иджыблагъэ щызэхалъхьэжащ КъБР-м егъэджэны­гъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ и департаментым ще­кIуэкIа зэхыхьэм.
  • — «Гъэмахуэ узыншэ-2013» Iуэхум сабий мини 3-м щIигъу къызэщIиубыдащ, — жиIащ КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэ­ныгъэмкIэ и министерствэм щIалэгъуалэ полити­кэм­кIэ и департаментым и уна­фэщIым и къуэдзэ Водопьянов Александр. — Ар зэрекIуэкIа мазитIым къриубыдэу сабийхэм зыщагъэпсэхуа, я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэжа IуэхущIапIэу 19-м мызэ-мытIэу щыIащ министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр. Абыхэм ныбжьыщIэхэм псалъэмакъ гъэщIэ­гъуэнхэр драгъэкIуэкIащ, Iуэху­гъуэ зэхуэмыдэхэм теухуа зэпеуэхэр къызэрагъэпэщащ. Апхуэдэу наркотикым, фадэм, тутыным къашэ зэраныгъэм теухуауэ дерс къызыхахын хъыбархэм щIагъэдэIуащ. НыбжьыщIэхэр гъащIэ узыншэм къыхуеджэным, ахэр гъуэгу захуэ тешэным ехьэ­лIауэ къызэдгъэпэща Iуэхур къыддэзыIыгъахэм фIыщIэ яхудощI икIи дащогугъ дяпэкIэ абы и лъэны­къуэ­кIэ сыткIи дэIэпыкъуэгъу къытхуэхъуну.
  • Нобэ сабийм хуащI гулъытэм абыхэм я къэкIуэнур зэрыхъунур куэдкIэ зэрелъытар, абыхэм сытым дежи лъагъуныгъэр зыхегъэщIэн зэ­рыхуейр къыхагъэщу, Iуэху щхьэпэр адэкIи ефIэ­кIуэным теухуа я Iуэху еп­лъыкIэхэр къагъэлъагъуэу зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и муслъымэнхэм я Iуэху­щIа­пIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим, дохутыр-нарколог Па­щIэ Артур, «Жор плъыжь» щIы­на­лъэ къу­да­мэм и лIыкIуэ Къумыкъу Еленэ сымэ.
  • ЗэIущIэм и кIэм «Гъэмахуэ узыншэ-2013» Iуэхум жы­джэру хэтахэр ягъэпэжащ. Ап­хуэ­дэу Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м ­щы­Iэм, абы и къудамэхэу УГИБДД-м, ПДН-м, МафIэс шынагъуэн­ша­гъэм­кIэ къэрал IуэхущIапIэм, Наркотикхэр зэрызэрагъа­кIуэм кIэлъып­лъынымкIэ федеральнэ къу­лыкъу­щIа­пIэм и къудамэу рес­пуб­ликэм щы­Iэм, Налшык къалэ администрацэм егъэ­джэны­гъэм­кIэ и департа­ментым сабий, ныб­жьыщIэ твор­чест­вэмкIэ и цент­рым, КъБР-м и мус­лъы­мэн­хэм я IуэхущIапIэм, «Жор плъыжь» щIыналъэ къудамэм, ЩIа­лэ­гъуалэ цент­рым я лIы­кIуэхэм фIы­щIэ тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ иратащ.
  •  
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.
  •  Сурэтыр МАМИЙ Руслан трихащ.