ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкур  зыхъумахэм  я фэеплъыр ягъэлъапIэ

2021-03-16

  • «Фэеплъым и жыг хадэхэр» дунейпсо акцэм зэрыхэтынум зыщыхуагъэхьэзыр Къэбэрдей-Балъкъэрым.

  • 1941 — 1945 гъэхэм щыIа Хэку зауэшхуэм хахуэу хэтахэр, къэралыр фашизмэм и бжьым щызыхъумахэр зэращымыгъупщэр, лIыхъужьхэм я фэеплъым пщIэ зэрыхуащIыр къагъэлъэгъуэн мурадкIэ зэхаша Iуэху щхьэпэщ ар икIи Урысей Федерацэм и Президентым пщэрылъ зэращищIам ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкI, Мэз хозяйствэмкIэ къэрал агентствэмрэ УФ-м ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэмрэ я щIэгъэкъуэну.
  • Акцэм и къызэгъэпэщакIуэр «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэщIэхъееныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъ фондымрэщ.
  • КъБР-м ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм щIыналъэ администрацэхэр щIыгъуу яубзыхунущ «Фэеплъым и жыг хадэхэр» лэжьыгъэм хыхьэу жыгыщIэхэр щыхасэну мэзхэр, къалэхэм, къуажэхэм абы хухахыну щIыпIэхэр.
  • Акцэр Налшык къалэм щрагъэжьэнущ — Таманскэ дивизэм и цIэр зезыхьэ уэрамым иIэ «ТекIуэныгъэм и паркым» гъатхэпэм и 18-м сыхьэтипщIым щIадзэнурэ жыгхэр щыхасэнущ. КъызэгъэпэщакIуэхэм кIейрэ блашэу жыг 300 хуагъэхьэзыращ зэрыхасэнум. Абы хэт хъунущ хуей псори.
  • 2020 гъэм, ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум, «Фэеплъым и жыг хадэхэр» Iуэхум ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэз фондым щыщ щIы гектар 20-м щыхасауэ щытащ жыг 60.048-рэ — республикэм икIыу Хэку зауэшхуэм хэта дэтхэнэми я зырызу.
  • ДЖАТЭ  Къантемыр.