ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэр лэжьыгъэ IэнатIэхэмкIэ къызэрагъэпэщ

2018-06-21

  •  Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ сту-дент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къекIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу.

  • ЗэIущIэм хэтащ лэжьакIуэ хуэныкъуэ IуэхущIапIэу 20, IэнатIэу 1500-м щIигъу щагъэлъэгъуащ. Абы зыкърагъэхьэлIащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, ЦIыхур лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ центрым, «Гидрометаллург» заводым, «Гъэш комбинатым», «Россельхозбанк», «Сбербанк», «Банк «ВТБ»-хэм, еджапIэхэм, зыгъэпсэхупIэхэм я лIыкIуэхэр, нэгъуэщI куэди.
  • ЗэIущIэр къызэIуихащ КъБКъУ-м и проректор Къумыкъу Iэуес.
  • — Нобэ етхьэжьа Iуэхум мыхьэнэшхуэ иIэщ еджапIэр къэзыухауэ мыбы кърихьэлIахэм я дежкIэ. Ди университетым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ ди щIалэгъуа-лэр лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэгъэпэщыным хущIэкъуныр, — жиIащ Къумыкъум. — Дыхуейщ абыхэм ягу дыхьэ IэнатIэ мыбы къыщыхахыфыну. IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэри ди еджапIэр къэзыуха IэщIагъэлIхэм арэзы фытехъуэну си гугъэщ. Шэч къытесхьэркъым абыхэм ди деж щызрагъэгъуэта щIэныгъэр екIуу къызэрагъэсэбэпыфынум.
  • ЦIыхур лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ центрым и унафэщIым и къуэдзэ Биттиевэ Софият къыщыпсалъэм къыхигъэщащ къэралым къигъэув хабзэхэм тету, IэнатIэм пэрыува нэужь, еджапIэр къэзыуха ныбжьыщIэхэми ахэр IэщIагъэм хэзыгъэгъуазэхэми улахуэ зэрыратынур.
  • Нэхъ жыджэру зэхыхьэм хэтахэм ящыщщ Налшык къалэ дэт «Гидрометаллург» заводыр. Управленэм и унафэщI Пашаевэ Еленэ жиIащ заводыр илъэс 55-рэ хъуауэ зэрылажьэр, хъарзынэуи зэрызиужьыр, абы къыхэкIыу и лэжьакIуэхэри нэхъыбэ зэрыхъур икIи щIалэгъуалэ кърашэлIэну зэрыхуейр.
  • ЛэжьакIуэ хуэныкъуэу зэхыхьэм зыкърезыгъэхьэлIа IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм къагъэлъэгъуащ IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэр, абыхэм зэрыхуагъэсэну щIыкIэр, къыщахьыну улахуэр зыхуэдизыр.
  • Табыщ Динарэ.