ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дуней тетыкIэ дахэ зиIа Iусейн Олег

2023-02-04

 • Актёр цIэрыIуэ, журналист Iэзэ Iусейн Олег и фэеплъ пшыхь иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ. Абы утыку къыщрахьащ Олег теухуа гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэса «Внутренний огонь» тхылъыщIэр.

 • Коронэ уз бзаджэм и зэранкIэ, Олег 2021 гъэм и шыщхьэуIу мазэм дунейм ехыжащ. Ар зигу къеуа и ныбжьэгъухэмрэ зыцIыхуу щытахэмрэ мы тхылъыр дунейм къытрагъэхьащ.
 • ЗэIущIэр къызэIуихащ техникэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, философие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, БизнесымкIэ институтым и къызэгъэпэщакIуэ Хъурей Феликс (тхылъыр дунейм къытехьэнымкIэ жэрдэм зыщIахэм ящыщщ).
 • — Псэужамэ, мы махуэхэм Олег и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут. И махуэм ирихьэлIэу, тхылъыр хьэзыр зэрыхъуар и фIыгъэщ мы IуэхумкIэ акъылэгъу, дэIэпыкъуэгъушхуэ къытхуэхъуа Котляров Виктор.
 • Олег зыцIыхуу щытахэм ящIэж гупсысэ жан, акъыл куу, гъэсэныгъэ дахэ зыхэлъа а цIыху гумащIэм зыпэрыхьэ Iуэхур и кIэм нигъэсу, къимыкIуэту зэрыщытар, — жиIащ Хъурей Феликс къыщыпсалъэм.
 • ТхакIуэ, журналист, редактор Котляров Виктор абы и псалъэхэм къыпищащ:
 • — Олег зыцIыхуу щыта дэтхэнэми ар гурэ псэкIэ къабзэу, гуапэу зэрыщытар къыха- гъэщ. А гукъэкIыж дахэхэращ тхылъым лъабжьэ хуэхъуари. Тхылъыр къызэрыдагъэкIыну мылъкум и нэхъыбэр Хъурей Феликсрэ Къумыкъу Азэмэтрэ къыхалъхьащи, абыхэми фIыщIэ яхудощI.
 • Дрогушхуэ Олег хуэдэ актёр гъуэзэджэ, журналист Iэзэ зэрытцIыхуам, — жиIащ Котляровым.
 • АдэкIэ утыкум къыщыпсэлъащ тхакIуэ, журналист Терехов Игорь.
 • — Сэ схуэдэу гъунэгъуу Олег зыцIыхуа куэд къыфхэту си фIэщ хъуркъым. «Мэкъумэштехникэ» IуэхущIапIэм Олег и щхьэгъусэ Аллэрэ сэрэ дыщызэдэлажьэрти, абы дызэригъэцIыхуат. Олег журналистикэм къыхыхьа иужь, ныбжьэгъу дызэхуэхъури, дызэдэлэжьащ.
 • Ар дунейм зэрехыжар гущIыхьэ сщыхъуа къудейкъым, си гъащIэм щыщ Iыхьэ схэщIащ. Абы дуней тетыкIэ дахэ иIащ, зэи сигу имыхуну.
 • КъБР-м и Парламентым и депутат Пащты Борис Олег и гъусэу театр студием хэтауэ зэрыщытам тепсэлъыхьыжащ.
 • — Псоми дгъэщIагъуэу дыкIэлъыплъырт Олег и цIыху щIыкIэм. Зэ еплъыгъуэкIэ ар цIыху щабэт, ауэ щыхъукIи, ерыщу и псалъэм тет, жиIам тебгъуэтэж лIыт.
 • КъБКъУ-м и доцент Кумыщ Риммэ псалъэ щратым Олег и гъусэу «Северный Кавказ» газетым зэрыщылэжьам тепсэлъыхьащ.
 • — Абхъаз зауэм щыщIидзам, ар етIуанэ махуэм абы кIуат. ЦIыху пэжт, гъэсат, зэфIэкI зиIэт. Олег къытхэмытыжу схужыIэнукъым, абы теухуауэ къытхуэна гукъэкIыжхэр ди гъащIэм и Iыхьэщи.
 • Iусейным теухуауэ а пщыхьэщхьэм къэпсэлъащ «РИА КБР» хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм и корреспондент Цагоев Игорь, КъБР-м и цIыхубэ артист, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и унафэщI Балъкъэр Юрий, артистхэу Кузнецовэ Иринэ, Мыд Гусман сымэ.
 • Пшыхьым щагъэлъэгъуащ Олег зыхэта кинофильмхэм щыщ пычыгъуэхэр.
 • «Внутренний огонь» тхылъым теухуауэ. ЗэрыжытIащи, Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ ар. Абы Олег театрым къыщыдэлэжьахэм, и ныбжьэгъухэм, зыцIыхуу щыта журналистхэм я гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэсащ. КъищынэмыщIауэ, къыдэкIыгъуэм щыбгъуэтынущ илъэс зэмылIэужьыгъуэхэм Олег газетхэмрэ журналхэмрэ къытригъэдза тхыгъэхэр, спектаклхэмрэ кинофильмхэмрэ хуищIа рецензэхэр. Апхуэдэу тхылъым ихуащ Олег и IэдакъэщIэкI пьесэхэм щыщу «Угасающий огонь или Он должен жить» зыфIищар, тхыдэр зи лъабжьэ очеркхэр, нэгъуэщIхэри.
 • Олег къаугъэншэт, ауэ игу илъыр имыбзыщIу жызыIэф, зи Iуэху еплъыкIэ зиIэж цIыхут. Апхуэдэущ ар и ныбжьэгъухэм ягу къызэринэжар.
 • Щомахуэ Залинэ.