ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык  удз  гъэгъахэм  я  къалэ  хъуащ

2022-09-22

  • Хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Правительствэм и Унэм и гупэм къит ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум деж гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ удз гъэгъахэр щагъэлъагъуэ Iуэху дахэ. Мы гъэм абы фокIадэм и 17 — 18-хэм пащащ. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа Нальчик» институтым.

  • Дунейр зыгъэдахэ, нэр зыгъэгуфIэ, гукъыдэжым хэзыгъахъуэ удз гъэгъахэр хэт зыфIэмыфIыр?! Аращ мыпхуэдэ зэхыхьэ гуапэм цIыхушхуэ щIекIуэлIари. Япэ махуэм абдеж зыщызыплъыхьахэм я гукъыдэжыр удз гъэгъа лIэужьыгъуэ телъыджэхэм нэмыщI, къаIэтащ эстра-дэ-духовой оркестрым и артистхэми. Гур хэзыгъахъуэт удз гъэгъа теплъэ иIэу утыкум щагъэува уардэунэхэр, гуащэхэр, бостей баринэхэр. Гукъыдэж зиIэхэм абдеж сурэтхэр щызытрагъэхащ.
  • Мы гъэм еплIанэу къызэрагъэпэща Iуэху гуапэм удз гъэгъахэр зыгъэкIхэмрэ зыщэхэмрэ Iэмал щаIащ а унэтIыныгъэм щаIэ зэфIэкIхэр щагъэлъэгъуэну, я IуэхущIапIэхэм я цIэ ягъэIуну. КърихьэлIахэм ягу дыхьа удз гъэгъа лIэужьыгъуэщIэхэм зыщагъэгъуазэрт, зыхуейхэр ящэхурт. Псом хуэмыдэу зэхыхьэм къекIуэлIахэм щIэщыгъуэ ящыхъуар республикэм и сурэтыщIхэм абдеж щащIа удз гъэгъахэрщ.
  • Зэхыхьэм къекIуэлIа ныбжьыщIэхэм папщIэ мастер-классхэр ирагъэкIуэкIащ. Апхуэдэу утыкум кино гъэщIэгъуэнхэр щагъэлъэгъуащ, Iуэху дахэр удз гъэгъахэм я къафэ концерт гукъинэжымкIэ зэхуащIыжащ.
  • Тхыгъэри сурэтхэри зейр ТЕКIУЖЬ Заретэщ.