ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэшхуэр зэдагъэлъапIэ

2022-06-15

  • Урысейм и махуэм, мэкъуауэгъуэм и 12-м, Налшык къалэм, ЗэгурыIуэныгъэм и утым, концерт гукъинэж щатащ.

  • Урысейм и махуэр – щхьэхуитыныгъэм, мамырыгъэм, лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ я махуэшхуэщ. Къэрал ныпымрэ шархэмрэ зыIыгъ къалэдэс балигъи сабии зэхуишэсащ концертым, дэрэжэгъуэ я нэгум къищу, гукъыдэж яIэу.
  • Ди республикэм и артистхэм ящIыгъуу концертым хэтащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр – илъэси 100» кинофестивалым и хьэщIэхэу Москва, нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIа артист цIэрыIуэхэр. Утыкур зыгъэбжьыфIахэм Урысейм и гимныр ягъэзэщIащ. Концертыр зыгъэдэхахэм ящыщщ 80 гъэхэм и кIэуххэм зи уэрэдхэр цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэджыIакIуэ, композитор Семёновэ Екатеринэ. Абы макъамэ зыщIилъхьа и зы уэрэдыр Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм тыгъэ къытхуищIащ. СыхьэтитIым щIигъукIэ зэхэта концертым республикэм щыпсэу, абы и хьэщIэ цIыху щэ бжыгъэхэр зэхуишэсат.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэхэмрэ махуэшхуэ зэхыхьэхэр, фестивалхэр, концертхэр, спорт зэпеуэхэр щрагъэкIуэкIащ. Республикэм и библиотекэхэми махуэшхуэм теухуа «Разные лики истории», «Славься Отечество наше – Россия» тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэр, «Славные вехи российской истории» викторинэр, «Славься страна! Мы гордимся тобой!» зэхыхьэр къыщызэрагъэпэщащ.
  • КъБР-м лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм а махуэм щекIуэкIащ «Урысейр – лIыхъужьхэм я къэралщ» зэхыхьэр. Абы хэтащ ветеран, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэр.
  • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и утым, «Вестер Гипер» тыкуэным, ХьэтIохъущокъуэм и цIэр зезыхьэ жыг хадэм волонтёрхэм къэрал ныпымрэ шархэмрэ щагуэшащ. Къи- щынэмыщIауэ, тхыдэр зэращIэр къыщапщытэ «Урысейр къызэIух» викторинэр къызэрагъэпэщащ. «ФIыуэ узолъагъу, си Урысей» урысейпсо онлайн Iуэхум а махуэм пащащ, социальнэ сайтхэм Хэку лъагъуныгъэм теухуа тхыгъэхэмрэ видеохэмрэ щызэбграгъэкIыу. Республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ еджакIуэхэм а махуэм УФ-м и паспортхэр щратащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.