ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэщIэхэр ирагъэжьэжащ

2022-06-15

  • Тхьэмахуэ блэкIам Налшык щызэхуащIыжащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси-100» ебланэ лъэпкъхэм зэдай кинофестивалыр. Мэкъуауэгъуэм и 8 — 12-хэм зэхэтащ, ди республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуа щэнхабзэ зэхыхьэшхуэр.

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мэкъуауэгъуэм и 12-м щызэхуащIыжащ кинофестивалыр. Махуитхум къриубыдэу екIуэкIа Iуэхугъуэм и программэр щIэщыгъуэу къызэрагъэпэщат. Абы хыхьэу республикэм и театрхэм зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр, мастер-классхэр, концертхэр щекIуэкIащ. КъищынэмыщIауэ, фестивалым зыкърезыгъэхьэлIа артистхэр республикэм и район зэмылIэужьыгъуэхэм, щIыналъэм и щIыпIэ дахэхэм гукъинэжу щыхьэщIащ икIи зыщагъэпсэхуащ.
  • — НэгъуэщI щIыпIэхэм къикIа артист цIэрыIуэхэм къадэкIуэу, ди артистхэми фестивалыр зэрагъэдэхам мыхьэнэшхуэ иIэщ. Урыс, адыгэ, балъкъэр лъэпкъ драмэ театрхэм, «Кабардинка», «Балкария» къэрал къэфакIуэ ансамблхэм я артистхэмрэ Урысейм и артистхэмрэ я зэфIэкIхэмкIэ зэрызэдэгуэшар уасэншэщ, — жиIащ фестивалым и художественнэ унафэщI, Урысейм и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь, Урысейм кинематографие щIэныгъэхэмрэ гъуазджэхэмкIэ и академием и академик Новожилов Сергей.
  • Фестивалыр зэрекIуэкIа махуитхум кърикIуахэр къыщызэщIикъуэжым, Новожиловым къыхигъэщащ апхуэдэ щэнхабзэ зэхыхьэхэр хабзэ дахэ зэрыхъуар, ар къызэзыгъэпэщхэмрэ кином дихьэххэмрэ а Iуэху дахэм темыпыIэжу зэрыпэплъэр, кинематографист цIэрыIуэхэр я гуапэу къызэрырагъэблагъэр, фильм гъэщIэгъуэнхэр къызэрагъэлъагъуэр, программэр нэхъ щIэщыгъуэу зэраухуэнум сыт щыгъуи зэрыхущIэкъур. Абы къыхигъэщащ фестивалым хыхьэу щIыналъэм и кинематографистхэмрэ артистхэмрэ я зэфIэкIхэри утыку щыгъэлъэгъуэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр, сыту жыпIэмэ, зэчэнджэщынымкIэ, щапхъэ ялъагъунымкIэ ар IэмалыфIщи. Мультфильмхэри зэрагъэлъэгъуам и фIыгъэкIэ, сабий куэд зэхуашэсащ, режиссёрхэм я лэжьыгъэ нэхъыфIхэм щIэблэр щIэпIыкIыным и мыхьэнэр къалъытэри.
  • Республикэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ кинопрограммэ ин ирагъэплъащ, жанр зэмылIэужьыгъуэхэр къызэщIиубыдэу. Апхуэдэхэщ урыс, дунейпсо фестивалхэм пашэ щыхъуа «Дорога в Эдэм» (Къыргъыз), «Мишень» (Беларусь), «Тыгын Дархан» (Урысей), «Клоун – это я» (Урысей) лэжьыгъэхэр. Фестивалым и программэм хыхьэу фильм 12 къагъэлъэгъуащ, Армением, Белоруссием, Къэзахъстаным, Къыргъызым, Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм ящыщу Осетие Ищхъэрэм — Аланием, Санкт-Петербург, Якутием щытрахауэ.
  • — Ди республикэм гуапагъэрэ хуабагъкIэ гъэнщIа киногъуазджэ зэхыхьэ зэрыщекIуэкIым мыхьэнэшхуэ иIэщ, — жиIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. – ЩIыналъэм исхэр дихьэхауэ кинофестивалым поплъэ, кинор фIыуэ зылъагъухэр куэду къызэхуос.
  • Фестивалым хэтащ УФ-м и цIыхубэ артистхэу Немоляевэ Светланэ, Чернов Юрэ, Пашутин Александр, Молдовэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ Томэ Светланэ, Белоруссием щIыхь зиIэ и артисткэ Суховей Светланэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шацкая Нинэ, Сташенкэ Оксанэ, Конгэ Республикэм и актёр Мукенди Арсен, актёрхэу Карташов Дмитрий, Шкляев Влад, Набиев Ив, Менжулис Андрей, Ермак Дмитрий, Колосов Максим сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • БжьыхьэлI Розэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.