ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

ЩIыналъэ пэрытхэм халъытэ

2022-05-13

 • Урысейм и Правительствэм ЩIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ. Селектор жыпхъэм иту къызэрагъэпэща лэжьыгъэр иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэщахэр

2022-05-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысей Федерацэм и лъэпкъ гвардием Кавказ Ищхъэрэм щиIэ и къудамэм и унафэщI, генерал-лейтенант Захаров Сергейрэ Росгвардием и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и зауэлIхэм къэрал саугъэт лъапIэхэр, къулыкъум къыщыхэжаныкIахэм я адэ-анэхэм фIыщIэ тхылъхэр иратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Спорт  пэш  яIэнущ

2022-05-13

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ  щыIащ, абы дэсхэми яхуэзащ. Къуажэдэсхэр нэхъ пасэу щIэлъэIуат курыт школ №1-м спорт пэшыщIэ хуащIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи Iэужьхэр мыкIуэдыжын хэкулI гъуэзэджэ

2022-05-13

 • Дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ ар зыхэпсэукI лъэхъэнэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм, зыщыщ лъэпкъым игъуэт зыужьыныгъэмрэ зыщыпсэу къэралым къикIу тхыдэ гъуэгуанэмрэ. Тхыдэр къэзыгъэщIыр цIыхухэращ. Лъэпкъым, щIыналъэм я тхыдэри абы и цIыхухэм я гъащIэ гъуэгухэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи  насыпым  и  гъукIэ

2022-05-13

 • Къэхутэгъуейщ цIыху гъащIэм и зэхэлъыкIэр. Ерэ фIырэ зыщIэ хъуа сабийм гупсысэн щыщIидзэкIэ, зы гугъэ гуэр и гум щигъафIэ мэхъу; балигъыпIэ иувэмэ, и Iуэхур нэхъ къыщикIыну фIэщIымкIэ еунэтI; итIанэ къыхиха гъуэгуанэм зэрыпсэун, зэрыунэн, фIыкIэ и цIэр щыжригъэIэн Iэмалхэр къыщигъэсэбэпурэ мэлажьэ. ЩыIэу къыщIэкIынкъым зи къекIуэкIыкIар, зи псэукIар гъэщIэгъуэну птхыж мыхъун. Ауэ и насыпщ узытетхыхьыну цIыхум гъащIэр къехъулIауэ ибжмэ, и насыпри и пщIэри и псэукIэмрэ и дуней тетыкIэмрэ къыдэкIуамэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уащхъуэ  мыващхъуэ  кIанэ

2022-05-13

 •  IуэрыIуатэм зы мащIэ тIэкIу хэзыщIыкIым зэхихауэ къыщIэкIынщ пасэрей адыгэхэм тхьэ щаIуэкIэ «Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ» жаIэу зэрыщытар. Уащхъуэм (уафэм) къеха мыващхъуэ кIанэмкIэ тхьэ соIуэ жиIэу арат а тхьэрыIуэм. Апхуэдэ тхьэрыIуэм къаруушхуэ щIэлъу къалъытэрт икIи абы зэи зыри ебакъуэртэкъым. Сыт-тIэ, пасэрейхэм а мывэ кIанэм апхуэдизыпщIэ хуащIу щIыщытар? Мывэр щыIэхха хьэмэрэ къагупсыса?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ЦIыкIухэм  дакъыхуоджэ  зауэм  теухуауэ…»

2022-05-13

 • ТекIуэныгъэм и Махуэшхуэм ехьэлIа Iуэхугъуэ куэд ди къэралым къыщызэрагъэпэщ. Пщэрылъ зыщащIыжхэмкIэ ахэр зэщхьэщыкIми, зыхуэунэтIар зыщ — Хэку зауэшхуэм и тхыдэ пэжыр жылагъуэм ялъэгъэIэсынырщ, ТекIуэныгъэр къыдэзыха ди лIыхъужьхэм я фэеплъыр хъумэнырщ. Апхуэдэу ди къэралым щекIуэкIащ «ЦIыкIухэм дакъыхуоджэ зауэм теухуауэ…» зи фIэщыгъэ урысейпсо Iуэхугъуэ дахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Театр» зи фIэщыгъэ дуней телъыджэ

2022-05-13

 • Кавказ Ищхъэрэм щыIэ сабий гъэсапIэхэм я зэпыщIэныгъэм зегъэубгъуным, IэщIагъэ и пIалъэкIэ зэхъуэжэн папщIэ къыхалъхьа егъэджэныгъэ зэдэлэжьэныгъэм ипкъ иткIэ, Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей къуажэм дэт курыт еджапIэм епха сабий гъэсапIэм иджыблагъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ТхылъымпIэ  хужь  къыщIагъэкI

2022-05-13

 • Мазэ зыбжанэ ипэкIэ и уасэр зэрыдэуеям нэмыщI икIи зэпэубыда хъуа тхылъымпIэ хужьыр къыщIагъэкIыу щыщIадзащ Свердловск областым хыхьэ Туринск къалэм. Абы дэт целлюлозэ-тхылъымпIэ комбинатым къэралыр зыхуэныкъуэ тхылъымпIэм и процентиблым нэс щащIын хуэдэу дыкъагъэгугъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дызыпэмыплъа  ехъулIэныгъэ

2022-05-13

 • «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:3 (0:1). Павловскэ станицэ. «Урожай» стадион. Накъыгъэм и 6-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Судьяхэр: Хромей (Воронеж), Багдасаров, Габагков (тIури Владикавказ щыщщ).
 • «Кубань Холдинг»: Имамов, Бугаев, Цховребов, Белобаев, Михайлов (Шульжевский, 64), Пилиев (Майсултанов. 56), Цимбал, Пацев (Пахлеванян, 64), Козлов, Матюшенкэ, Кожухарь (Малолетов, 83).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хьэщыкъуей Руслан и зэфIэкIхэм хегъахъуэ

2022-05-13

 • Накъыгъэм и 7-10-хэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм тхэквондомкIэ (ВТФ) я зэхьэзэхуэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ спортсмен ныбжьыщIэу 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт