ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

«Урысей — Ислъам дуней»

2022-05-24

 • «Урысей — Ислъам дуней: Къэзан зэхуэсышхуэр» дунейпсо экономикэ зэхыхьэм ирихьэлIэу, СтратегиемкIэ гуп щхьэхуэу а цIэ дыдэр («Урысей — Ислъам дуней») зыфIащыжам иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Республикэм и УнафэщIыр абы иригъэблэгъат Тэтэрстан Республикэм и президент Минниханов Рустам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

БлэкIа жыжьэм и  джэрпэджэжым игъэнэщхъейуэ

2022-05-24

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа Щыгъуэ-щIэж дауэдапщэхэр махуитIкIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Илъэсищэ зауэм лъэпкъым къыхуихьа мыгъуагъэ псори ягу къагъэкIыжу, дяпэкIи апхуэдэ нэщIэбжьэ я щхьэ къримыкIуэным иригъэгупсысу, блэкIам и дерсыр зэпригъэшачэу щыгъуэ хуэIухуэщIэхэм хэт цIыхухэр Псэ жыгым деж къыщызэхуэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэхутэныгъэ инхэр зэфIихыу

2022-05-24

 • Къэбэрдей-шэрджэс литературэбзэр зэтеувэнымкIэ мыхьэнэшхуэ иIащ лъэпкъ щIэныгъэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, адыгэ бзылъхугъэхэм ящыщу япэу кандидат диссертацэ пхызыгъэкIауэ щыта, иберие-кавказ бзэ гупыр джынымкIэ зэфIэкIышхуэ къэзыгъэлъэгъуа КIуащ Тамарэ Хьэзрэт и пхъум зэфIиха къэхутэныгъэ инхэм. Иджырей адыгэбзэм и орфографиер къыщащтэм щыгъуэ, щIыналъэ къэрал комиссэм и пашэу щытари КIуащ Тамарэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал куэдым щагъэлъапIэ

2022-05-24

 • Мы махуэхэм дунейм и щIыпIэ куэдым щаIэт Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэр. Тхыдэджхэм къызэралъытэмкIэ, абы и лъабжьэр ягъэтIылъауэ щытащ 863 гъэм. Зейхэм я зыузэщIыныгъэм хуэлажьэ а махуэшхуэм и къалэн нэхъыщхьэт а лъэпкъхэм щхьэхуитыныгъэ яIэным, я бзэмрэ щэнхабзэмрэ нэхъри зрагъэужьыным ар лъабжьэ быдэ, шэсыпIэ яхуэщIыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыщыпсэу щIыгум  и теплъэм зехъуэж

2022-05-24

 • ЩIы Хъурейр зи хэщIапIэ псэущхьэхэм, къэкIыгъэхэм гулъытэ хэIэтыкIа хуэщIыным теухуауэ ООН–м хигъэунэхукIа махуэр 2001 гъэм къыщыщIэдзауэ зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 21 – 22-хэм дуней псом щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2022-05-24

 • Фи мурадыфIхэр къывэхъулIэну!
 • Накъыгъэм и 25-м ди къэралым и курыт еджапIэ псоми щагъэлъапIэ иужьрей уэзджынэм и махуэшхуэр. Хабзэ зэрыхъуащи, а махуэм дэнэкIи щоIу а уэзджынэ жьгъырум и макъ лъэщыр, ныбжьыщIэхэр, абыхэм я гъэсакIуэхэр, егъэджакIуэхэр здынэса лъагапIэхэм щыхьэт техъуэу, адэкIэ къапэщылъ къалэнхэр екIуу зэрызэфIахыным къыхуриджэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Тхыдэр  зыщагъэгъупщэркъым

2022-05-24

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуауэ. Ар къызэригъэпэщащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэ. Абы ирагъэблэгъащ КъБКъУ-м и педколледжым и студентхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Кинокавказ — 2022 гъэ

2022-05-24

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Кинокавказ-2022 гъэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр. Ар ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтымрэ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ министерствэмрэ къызэрагъэпэщащ. Абы-хэм защIигъэкъуащ «Arena     one» продюсер IуэхущIапIэ иным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Лъэпкъ  проектыр  и  лъабжьэу

2022-05-24

 • Ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт лъэпкъ проектхэмрэ федеральнэ программэхэмрэ къызыхуэтыншэу гъэзэщIэным. Псом хуэмыдэу лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI егъэджэныгъэ IэнатIэм. Къапщтэмэ, «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр и лъабжьэу, Прохладнэ районым хыхьэ Красносельскэ къуажэм щаублащ ныбжьыщIэ 500 зыщIэхуэну курыт школым и ухуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХьэцIыкIу Башир  и зэфIэкI

2022-05-24

 • Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир. Абы игъэзащIэ уэрэдхэм езыр виолончель макъамэ IэмэпсымэмкIэ зэрыдежьур, бэрэбаным и макъыр щIэщыгъуэу зэрыщIигъэувэжыр телъыджэщ. Езы Башир зэрыжиIэмкIэ, виолончелыр абы къегъэсэбэп шыкIэпшынэм ипIэкIэ икIи ежьу папщIэу (хорым и къалэныр егъэзащIэ). Макъамэ гъуазджэм а и лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэныр иджыблагъэ дэ щызэхэтхащ Налшык дэт Лъэпкъ музейм, Башир и щхьэгъусэ Миланэ и гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуаха махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩыкIуам  нэхъыфIыжт

2022-05-24

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Ротор-2» (Волгоград) — 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 22. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Судьяхэр: Зубов (Азов), Охрименкэ (Мейкъуапэ), Зыбин (Мэзкуу).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Белоусов, Сындыку, Шумахуэ И., КIэдыкIуей (Мэкъуауэ, 85), Масленников, Ульбашев (Ашуев, 72), Торосян (Дэхъу, 49), Хъутэ (Къумыкъу И., 89), ЛIуп, Бэчбо (Бажэ, 72).
 • «Ротор-2»: Нелюбов, Балахонов, Мохбалиев, Сорокин, Смоляков, Попов (Кушаров, 76), Вебер, Болотин (Батютин, 63), Курдин, Вершков (Госинкеев, 82), Бирюков (Шепет, 76).
 • Топхэр дагъэкIащ: Торосян, 45+1 (1:0). ЛIуп, 84 (2:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Курдиным, Торосян, Бэчбом, Масленниковым, КIэдыкIуейм.
 • Джэгум къыхахуащ Вебер (59-нэ дакъикъэм).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол