ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дызыпэмыплъа  ехъулIэныгъэ

2022-05-13

 • «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:3 (0:1). Павловскэ станицэ. «Урожай» стадион. Накъыгъэм и 6-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Судьяхэр: Хромей (Воронеж), Багдасаров, Габагков (тIури Владикавказ щыщщ).
 • «Кубань Холдинг»: Имамов, Бугаев, Цховребов, Белобаев, Михайлов (Шульжевский, 64), Пилиев (Майсултанов. 56), Цимбал, Пацев (Пахлеванян, 64), Козлов, Матюшенкэ, Кожухарь (Малолетов, 83).

 • «Спартак-Налшык»: Антипов, КIэдыкIуей, Шумахуэ И., Шумахуэ З., Ольмезов, Хьэшыр, Масленников, Ульбашев (Жангуразов, 88), ХъутIэ, ЛIуп (Гугуев, 83), Бэчбо (Белоусов, 86).
 • Топхэр дагъэкIащ: Хьэшырым, 1 (0:1). Масленниковым, 58 (0:2). ХъутIэм, 90+2 (0:3).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Козловым, Белобаевым, ЛIупым, Антиповым, Бэчбом, Цимбал, Шульжевскэм.
 • Джэгум къыхахуащ Белобаевыр.
 •  
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэм хыхьэу накъыгъэм и 6-м «Спартак-Налшыкыр» Павловскэ станицэм щыIущIащ щIыпIэ «Кубань-Холдингым». Турнир таблицэм и еханэ увыпIэм щыт хэгъэрейхэм япэщIэтт мы гъэ джэгугъуэ лъэхъэнэр зэрыщIидзэжрэ зы текIуэныгъэ фIэкIа зыIэрызымыгъэхьэфа Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэр.
 • ЗэпэщIэтыныгъэр гуащIэ зэрыхъунум и щыхьэтт абы щIэдзэкIэ хуэхъуар. ДжэгупIэ губгъуэм и кум къыщыщIадзэри жыджэру ипэкIэ яунэтIащ ди щIалэхэм. ЛIупымрэ Бэчбомрэ зэIэпаха топыр хэгъэрейхэм я штрафнойм илъадэ Хьэшырым и лъэныкъуэмкIэ къыхатащ. Алан зэ еуэгъуэкIэ ар Имамовым и гъуэм дигъэкIащ.
 • 17-нэ секундыр екIуэкIыу топ къызэрыхудагъэкIам «Кубань-Холдингым» и футболистхэр зыкIи игъэдзыхакъым. ПсынщIэ дыдэу къызэрагъэпэща контратакэм абыхэм ехъулIэныгъэ къахуихьыным зымащIэщ иIэжар. АрщхьэкIэ ди гъуащхьэхъумэхэм Iуэхур угловойкIэ зэщхьэщахащ. АбыкIэ къыхата топым къыкIэлъыкIуа ебгъэрыкIуэныгъэри кIыхьлъыхь хъуащ. ИкIэм-икIэжым Антиповым щытыкIэр и IэмыщIэ ирилъхьащ.
 • ЕпщыкIуазанэ дакъикъэр екIуэкIыу павловскэдэсхэм бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжыну IэмалыфI яIащ. «Спартак-Налшыкым» и футболист зыбжанэм Iэзэу къапекIуэкIа Матюшенкэ штрафнойм ихьэри гъуэм еуащ, ауэ абы иутIыпща топыр зымащIэкIэ штангэм блэлъэтащ.
 • Налшыкдэсхэри иджырей зэIущIэм щытыкIэфIым иту ирихьэлIат. Абыхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым кърикIуауэ Ульбашевым угловой къыхитащ. Топыр къызыIэрыхьа Шумахуэ Идар абы щхьэкIэ еуащ, арщхьэкIэ къекIуэкIыр зи нэIэ щIэт хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым ар гугъу демыхьу къищтащ. Куэд дэмыкIыу ди щIалэхэр иджыри зэ «Кубань-Холдинг»-м и гъуэм бгъэдыхьащ. Бэчбом къыхита топым ЛIупыр иныIуэу еуэри ар лъагэу игъэлъэтащ.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм хухаха зэманым и ныкъуэр нэблэгъауэ «Спартак-Налшыкым» и ебгъэрыкIуэныгъэм хэту топыр къыIэрыхьащ хэгъэрейхэм я штрафной ихьэпIэм деж щыт Масленниковым. Игорь лъэщу зэуар Имамовым къищтащ.
 • КIэух дакъикъэхэм «Кубань-Холдинг»-р нэхъ жыджэр къэхъуащ, уеблэмэ ебгъэрыкIуэныгъэ шынагъуэ зыбжанэ Антиповым и гъуэм къращIылIащ. Хэгъэрейхэм къыхата угловойм иужькIэ топыр ди штрафнойм зэманкIэ изэрыхьащ. Абы къилъэтыу ар къызыIэрыхьа Матюшенкэ и  къару къызэрихькIэ топым еуащ. «Спартак-Налшыкыр» къезыгъэлар гъуащхьэ закъуэрщ.
 • Куэд дэмыкIыу павловскэдэсхэм иджыри зы IэмалыфI къахукъуэкIащ, япэ Iыхьэр имыух щIыкIэ бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжыну. Абыхэм я ебгъэрыкIуэныгъэм хэту топыр къызылъыса Матюшенкэ аргуэру лъэщу Антиповым и гъуэм къеуащ. Абы ди гъуащхьэхъумэр лъэIэсакъым, арщхьэкIэ аргуэру налшыкдэсхэр гъуащхьэм къихъумащ.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа нэужь, «Спартак-Налшыкым» и тепщэныгъэр нэхъ щIигъэбыдащ. Зы ебгъэрыкIуэныгъэм адрейр къыкIэлъыкIуэу зэпыу имыIэу ипэкIэ кIуатэ ди щIалэхэм хэгъэрейхэм къыпагъэувыфын къару ямыIэ хуэдэт.
 • Джэгур зэрыщIидзэжрэ куэд дэмыкIауэ топыр къызыIэрыхьа ЛIупыр, «Кубань-Холдинг»-м и гъуащхьэхъумэхэм къапекIуэкIри, Имамовым хуэзанщIэ хъуащ. А махуэм налшыкдэсхэм капитану джэгупIэ губгъуэм къихьа Ислъам зэуар гъуэм имыгъакIуэу угловоймкIэ иригъэунэтIащ гъуащхьэтетым.
 • 58-нэ дакъикъэм джэгум кърикIуэнур наIуэ ищIащ «Спартак-Налшыкыр» етIуанэу къызэрфхэжаныкIам. Хьэшырымрэ Бэчбомрэ хэгъэрейхэм я лъэныкъуэм къахьэса топыр иужьрейм штрайфной ихьэпIэм и закъуэу къыщыхута Масленниковым и лъэныкъуэмкIэ къыхитащ. Игорь абы лъэщу еуащ икIи апхуэдизу жыжьэу щыту топыр гъуэмкIэ къаутIыпщыну пэмыплъа «Кубань-Холдинг»-м и гъуащхьэтетыр и пIэм ижыхьауэ щыту и гъуэр къыхагъэщIащ. Топыр гъуэм и ищхьэ плIанэпэм хуэзанщIэу дыхьащ — 0:2.
 • Джэгум хухаха зэман нэхъыщхьэр иухыным куэд къэмынэжауэ налшыкдэсхэм я хьэрхуэрэгъухэр зы цIыхукIэ нэхъ мащIэ хъуащ. Ди щIалэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэм хэту ипэкIэ кIуатэ ХъутIэр Белобаевым ириудащ. Абы кърикIуа дагъуэр етIуанэу къызыхущIэкIа хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэр судьям джэгум къыхихуащ.
 • Дакъикъэ 90-м къыщIагъуа зэманыр екIуэкIыу зэIущIэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа ХъутIэм и кIэн къикIащ. КIэдыкIуей Хьэчим къыхита топыр абы Iэзэу щхьэкIэ гъуэм игъэкIуащ икIи кIэух бжыгъэр 0:3-м хуигъэкIуащ.
 • Арати, зэIущIэм и пэщIэдзэ дакъикъэр топкIэ къызэрызэIуахам хуэдэу, иужьрей дакъикъэри текIуэныгъэ къахуэзыхьа топкIэ ди щIалэхэм зэхуащIыжащ.
 • ТIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэм и адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: СКА (Дон Iус Ростов) — «Черноморец» (Новоросийск) — 3:0, «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 3:0, «Ротор-2» (Волгоград) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:3, «Алания-2» (Владикавказ) — «Чайка» (Песчанокопскэ) — 0:7, «Форте» (Таганрог) — «Мэшыкъуэ КМВ» (Псыхуабэ) — 2:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 2:2, «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 3:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» дыгъуасэ и унэм щригъэкIуэкIащ. Таганрог и «Форте»-мрэ хэгъэрейхэмрэ я зэIущIэр 2:0-у иухащ, ди щIалэхэр хагъэщIауэ. Абы теухуа тхыгъэ ди газетым пщэдей тетынущ.
 • Жыласэ Замир.