ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

ФIыщIэ мыухыж яхудощI ди нэхъыжьхэм

2022-05-12

 • Налшык щекIуэкIащ республикэм ис хэкупсэхэм ящыщ куэд зэхуэзышэса «Полк уахътыншэ» лъэс зекIуэр. Хэку зауэшхуэм хэта я Iыхьлыхэм я сурэтхэр яIыгъыу, ТекIуэныгъэм хуауса уэрэдхэр жаIэу, Лениным и цIэр зезыхьэ, къалэм и уэрам нэхъыщхьэм ирикIуащ цIыху минхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

«Полк уахътыншэм» цIыху мин 50 зэхуишэсат

2022-05-12

 • «Полк уахътыншэм» зэхуишэса лъэс зекIуэм хэтын къудей папщIэ къалэхэмрэ къуажэхэмрэ къикIа нэхъыжьхэри нэхъыщIэхэри зэщIигъэуIуащ накъыгъэм и 9-м щыIа мы дауэдапщэм. Адэ-модэкIэ «ура»-хэр щызэхэпхыу, цIыхубэм Налшык и уэрам нэхъыщхьэр ягъэбжьыфIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

МафIэ  мыужьыхым  деж

2022-05-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди республикэм щыщу хэкIуэдахэм папщIэ накъыгъэм и 9-м удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых» мемориалу Налшык дэтым деж. 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ТекIуэныгъэм  и махуэшхуэм и щIыхькIэ зэрызахуигъэзар

2022-05-12

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди къэралым ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщихьрэ илъэс 77-рэ ирикъуащ мы гъэм. Абы ехьэлIа Iуэхугъуэ дахэ куэд ди хэкум и щIыпIэ псоми щекIуэкIащ. ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм и саулыкъукIэ Налшык къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ концертым КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зауэм и ветеранхэм, республикэм и цIыхухэм захуигъэзащ хъуэхъу псалъэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

И унэм еблэгъащ

2022-05-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ТекIуэныгъэ Иным папщIэ ехъуэхъуащ зауэм и ветеран Караганов Николай. Республикэм и Iэтащхьэр ветераным и унэм еблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Дэнэ къуажи  къыдэIукIырт

2022-05-12

 • Накъыгъэм и 9-р, ди къэралым и щIыпIэ псоми хуэдэу, Тэрч щIыналъэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Ветераныр ягъэгушхуащ

2022-05-12

 • «Парадыр и унэм деж» Iуэхур щыдаIыгъащ Налшык къалэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЛIыгъэм  и  дерсхэр  ирагъэкIуэкI

2022-05-12

 • УФ-м и Лъэпкъ гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэ къудамэм и лэжьакIуэхэм-рэ дзэ къулыкъур езыхьэкIхэмрэ лIыгъэм и дерс драгъэкIуэкIащ Бахъсэн къалэм дэт, ЩоджэнцIыкIу А. и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №2-м гвардейцхэм я нэIэ тету иIэ классым щIэсхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Я адэшхуэхэм яхуэфащэу

2022-05-12

 • ТекIуэныгъэм и парадыр Iэтауэ щекIуэкIащ Нарткъали.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЦIыхубэм  зэдаIэт

2022-05-12

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэр Дзэлыкъуэ щIыналъэм и къуажэхэм щагъэлъэпIащ. Я лIыхъужьхэм я сурэтхэр, ТекIуэныгъэм и дамыгъэ плъыжьыр, къэралым, республикэм я ныпхэр яIыгъыу абы хэтащ нэхъыжьхэри нэхъыщIэхэри. Къуажэ унафэщIхэр хъуэхъуащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр ди къэралым къызэрыщихьрэ илъэс 77-рэ зэрырикъум теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Къэхъундэсхэм  ягъэлъапIэ

2022-05-12

 • Псоми ди зэхуэдэ и махуэшхуэр щагъэлъэпIащ Къэхъун къуажэм. Зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щызэхуэсащ жылэм и унафэщIхэр, депутатхэр, нэхъыжьхэр, щIалэгъуалэр. Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьа нэужь, къызэхуэсахэр ирагъэблэгъащ курыт еджапIэ №1-м. ШколакIуэхэр зауэм теухуа усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ. УэрэдкIэ нэхъыжьхэм яхуэупсащ уэрэджыIакIуэ Къул ФатIимэ. ХьэхъупащIэ Заур и гъэсэнхэм я къэфэкIэр хьэщIэхэм ягу дыхьащ. 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зэманым фагъуэ дэхъунукъым

2022-05-12

 • Накъыгъэм и 9-р, ТекIуэныгъэм и махуэр, Iэтауэ щагъэлъэпIащ Лэскэн районми. ЩIыналъэм и къуажэ псоми къыщызэрагъэпэща махуэшхуэ зэхыхьэхэм, жылэхэм щекIуэкIа «Полк уахътыншэм», я адэшхуэхэм зэрахьа лIыгъэр зэралъытэм и щыхьэту, цIыхушхуэ зэхуишэсат. Дэтхэнэ зы зэIущIэми а махуэм щыжаIахэм гупсысэ нэхъыщхьэу щыпхрышар ди хуитыныгъэм, мамырыгъэм щIэбэна нэхъыжьхэм ТекIуэныгъэм щIата уасэр тщымыгъупщэу, абыхэм я пщIэмрэ щIыхьымрэ тлъытэу, сыт хуэдэ щытыкIэ гугъу дыкъихутами, гъащIэ дахэм, псэукIэ зэIузэпэщым дызэрыхущIэкъупхъэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Быж  Хьэцу  и  фэеплъу

2022-05-12

 • Хэку зауэшхуэм и ветеран, КъБАССР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министрым и унафэщIым и къуэдзэу лэжьа, подполковник Быж Хьэцу и фэеплъ пхъэбгъу Налшык къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Гукъинэжт  зэхыхьэр

2022-05-12

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 77-рэ щрикъум ирихьэлIэу республикэм и район, къалэ, къуажэ псоми хуэдэу, Май районми накъыгъэм и 9-р гукъинэжу щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

115-нэ  шуудзэм  теухуат

2022-05-12

 • Урысейпсо цIыхубэ фронтымрэ Урысейм и къэлъыхъуакIуэ гупым и хэгъэгу къудамэмрэ  иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ 115-нэ шуудзэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ