ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Зи щхьэ хуэлэжьэжхэм къахохъуэ

2022-06-30

 • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Инвестицэхэмрэ хьэрычэтыщIэ IуэхухэмкIэ советым и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, абы и япэ къуэдзэхэу Къуныжь МуIэедрэ Говоров Сергейрэ, министрхэр, банкхэм, хьэрычэтыщIэ IуэхумащIэмрэ курытымрэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Ди къуажэм  фыкъыдэплъэт»

2022-06-30

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр мы лъэхъэнэм щокIуэкI Бахъсэн щIыналъэм. Ахэр ирырагъэхьэлIэ районыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ фащэм гулъытэ егъуэт

2022-06-30

 • 2022 гъэм и пэщIэдзэм къыхалъхьауэ щытащ «Си анэмрэ сэрэ лъэпкъ фащэр докIупс» сурэтхэмкIэ дунейпсо зэпеуэр. Мы гъэм ещанэу къызэрагъэпэщ а Iуэхугъуэм и къалэн нэхъыщхьэщ Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я фащэхэм я дахагъыр наIуэ къищIыну, лъэпкъ щэнхабзэхэм зегъэужьыным къэрал унафэщIхэм гулъытэ нэхъыбэ хуригъэщIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэм и нэхугъэ IэфI

2022-06-30

 • «Си фIэщ мэхъу бгырыс Iэлыр гурыщIэ телъыджэм — гъащIэм и нэхугъэ IэфIым, щIэныгъэм — къызэрыщIэтэджэнур… Сэ сымылъагъункIи хъунщ а дакъикъэр — си лъахэм щIэныгъэншагъэр IэщIыб щищIыну лъэхъэнэр; сыт хуэдиз гухэхъуэгъуэ зыхэсщIэнт сэ абы щыгъуэ!» — 1836 гъэм итхыгъауэ щытащ адыгэ узэщIакIуэ цIэрыIуэ Нэгумэ Шорэ. Хэкупсэ нэсыр зыщIэхъуэпса а Iуэхугъуэ иныр лъэпкъым къыщыдэхъулIар илъэси 100-м нэс дэкIауэщ. Абы щыгъуэ, 1932 гъэм, Псыхуабэ (Пятигорск) къыщызэIуахауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Гулъытэ хэлът,  щIэныгъэ иIэт

2022-06-30

 • ЩIэныгъэлI, тхакIуэ, гупсысакIуэ, литературэ критик Що-къуий Къадир къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И гугъуехьыр псыхэкIуадэ хъуакъым

2022-06-30

 • Зойе зыщIэс унэ зэтетым и шындэбзийм егъэкIэкIащ жыгыщIэ зыкъом. Илъэс зытIущкIэ къызэщIэрыуэу абыхэм пхъэщхьэмыщхьэ къапыкIэну щогугъ жыг цIыкIухэр хэзыса щIалэр — Зойе и къуэ Славэ. Унагъуэ куэд щыпсэу унэшхуэм щIэс сабийхэр игъэгуфIэну хуейщ абыхэм къапыкIэнумкIэ. Дауи, анэр иримыгушхуэу къанэркъым и щIалэ закъуэм цIыху къызэрищIыкIам. И сабийр щыцIыкIум мащIэрэ здиша и лэжьапIэм, мащIэрэ Iэпыдзлъэпыдз къыхуэхъуа?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэм и плъыфэхэр

2022-06-30

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, ди республикэм и Лъэпкъ музейм къызэрагъэпэщауэ мы махуэхэм йокIуэкI Хэжь Алик и гъэлъэгъуэныгъэ. «Сыт пшэхэр щIесыр…» зи фIэщыгъэ зэIущIэр зи утыку щекIуэкIар Лъэпкъ музейращ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Адыгейм и сурэтыщI  гъуазджэм дыхагъэгъуазэ  

2022-06-30

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ «Промыслы и ремёсла Адыгеи» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащ Адыгэ Республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъумрэ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я гъэу мы илъэсыр зэрагъэувамрэ я щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Дызэщхькъым, ауэ псори дызэхуэдэщ»

2022-06-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым шыщхьэуIум (августым) лэжьэн щыщIидзэнущ зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабийхэм защIэгъэкъуэным теухуа «Дызэщхькъым, ауэ псори дызэхуэдэщ» щIыналъэ проектым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гуапагъэр  хьэл-щэныфIщ

2022-06-30

 • Ингуш Республикэм и Мужичи къуажэм щекIуэкIащ «Таргим-2022» урысейпсо щIалэгъуалэ егъэджэныгъэ форумыр. Урысейм и щIыналъэ куэдым къикIа ныбжьыщIи 120-рэ екIуэлIащ абы. Ар щIалэгъуалэр гупсысэкIэ зэхъуэжэну, я зэфIэкIхэр щагъэлъэ- гъуэну, щIэ гуэрхэр зрагъэлъагъуну Iэмал къозыт Iуэхущ икIи унэтIыныгъэ зэхуэмыдэхэр иIэщ. 2007 гъэ лъандэрэ екIуэкI Iуэхум Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, Урысей Федерацэм, СНГ-м щыщ щIалэгъуалэу (зи ныбжьыр илъэс 18 — 35 хъухэр) мини 2-м нэс зэхуишэсащ а пIалъэм къриубыдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэуэ псоми дапэмылъэщми…

2022-06-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ яхуэзащ федеральнэ, щIыналъэ, муниципальнэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм. ЗэIущIэм къыщаIэтащ республикэм и экономикэм зиужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэхэр — инвестицэм, туризмэм, мэкъумэш IэнатIэм, промышленностым ятеухуа, апхуэдэуи социальнэ унэтIыныгъэм къызэщIиубыдэ упщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал гулъытэ егъуэт

2022-06-29

 • 2022 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм илъэс 90 ирикъунущ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ. КъБКъУ-м и махуэшхуэр Iэтауэ республикэм щыгъэлъэпIэным къэрал гулъытэ щегъуэт ди щIыналъэм. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Iэ тридзащ юбилейм епха Iуэхугъуэ псори къызыхуэтыншэу зэфIэгъэкIыным теухуа унафэ щхьэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЛъагапIэщIэхэр  зи  плъапIэ

2022-06-29

 • ДэнэкIи хуэдэу, ди республикэми мы махуэхэм щекIуэкIащ 11-нэ классхэр къэзыуххэм я гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр. Жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ а Iуэхугъуэхэм ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ нэмыщI, жыджэру хэтащ адэ-анэхэр, щIыпIэ унафэщIхэр, нэхъыжьыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Исмэхьил и ехъулIэныгъэ

2022-06-29

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр сыт щыгъуи жыджэру хэтщ ди щIыналъэм, къэралым, нэгъуэщI щIыпIэхэм щекIуэкI щIэныгъэ зэхыхьэхэм, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Хэтым и мызакъуэу, еджапIэм и IэщIагъэлIхэри студентхэри абыхэм къыщыхощ ябгъэдэлъ зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгуанэ  купщIафIэ

2022-06-29

 • Илъэс 90 ипэкIэ ди республикэм къыщыхъуар — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутыр 1932 гъэм къызэрызэIуахар — ди цIыхубэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэт. Дызриплъэж лъэхъэнэм къриубыдэу щIыхь зыпылъ гъуэгуанэ дахэ къикIуащ республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэм. Ар еджакIуэхэр щагъэхьэзыр институтым икIри, IэщIагъэ зэхуэмыдэ куэдым щыхурагъаджэ, ди къэралым и мызакъуэу хамэ къэрал куэдым зи цIэр фIыкIэ щызыгъэIуа щIэныгъэ-педагогикэ школхэр зиIэ иджырей классическэ университет зэпэщым хуэкIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха