ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Спорт  пэш  яIэнущ

2022-05-13

  • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ  щыIащ, абы дэсхэми яхуэзащ. Къуажэдэсхэр нэхъ пасэу щIэлъэIуат курыт школ №1-м спорт пэшыщIэ хуащIыну.

  • КIуэкIуэ Казбек телеграм-каналым щитхащ а школыр республикэм щынэхъыжь дыдэхэм зэращыщыр, 1904 гъэм зэраухуар, РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ КIурашын ТIэхьир и цIэр зэрызэрихьэр. Абы сабий 385-рэ йокIуалIэ, егъэджакIуэ Iэзэхэри щолажьэ.
  • «Мы школыр спорт пэш хуэныкъуэщ. Нэхъапэм ар 1958 гъэм ящIа унэм хэту щытащ, ауэ кхъахэ зэрыхъуам къыхэкIыу, зэхуащIащ. Абы иужькIэ 1958 гъэм ящIа школым спорт пэш иIакъым. Къэрал программэм хэту, школым и гъунэгъуу щIыпIэ хухахащ футбол ущыджэгу хъууэ, атлетикэ псынщIэм дихьэххэр къекIуалIэу, шахмат, шашкэ джэгукIэм зыщыхуагъасэу. Школым щIэсхэр абыхэм макIуэ, спорт зэхьэзэхуэхэм жыджэру хэтщ. Иужьрей илъэсищым къриубыдэу спорт лIэужьыгъуэ зэмыщхьхэмкIэ щIыналъэ, республикэ, урысейпсо зэхьэзэхуэхэм япэ увыпIэхэр къыщахьащ», — къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек. Iэтащхьэм къуажэдэсхэр къигъэгугъащ щIыналъэ, къуажэ администрацэхэр и дэIэпыкъуэгъуу школым и зыужьыныгъэм дяпэкIэ зэрелэжьынумкIэ.