ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

Кавказ Ищхъэрэм нэхъри зрагъэужь

2022-05-06

 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил Iэ тридзащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм (КИФЩI) социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ 2030 гъэ пщIондэ зегъэужьыным хуэгъэпса стратегиер къыщыгъэнэIуа дэфтэрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Донецк къраша цIыкIухэм яIуощIэ

2022-05-06

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Емуз Нинэ, Къэпщытэныгъэмрэ регламентымкIэ комитетым и унафэщI Кансаевэ Еленэ, КъБР-м и Парламентым и Аппаратым и унафэщI ФочыщIэ Наталье сымэ Донецк ЦIыхубэ Республикэм кърашауэ Налшык къалэм и «Лэгъупыкъу» санаторэм зыщызыгъэпсэху сабийхэм я деж щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къэрал ныпхэр щаIэт

2022-05-06

 • КIуэкIуэ Казбек КъБР-м егъэджэныгъэм пыщIа и къэрал къулыкъущIэхэм пщэрылъ зэращищIамкIэ, Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я къэрал ныпхэмрэ гимнхэмрэ ехьэлIа дауэдапщэхэр курыт щIэныгъэ щызрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм къыщызэрагъэпэщын хуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗауэлIым и щIыхьыр

2022-05-06

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди къэралым ТекIуэныгъэ Ин къызэрыщихьрэ илъэс 77-рэ зэрырикъур мыгувэу Iэтауэ дэнэкIи щагъэлъэпIэнущ. Мы махуэхэми щIыпIэ куэдым къыщызэрагъэпэщ совет зауэлI хахуэм и щIыхьыр лъагэу щаIэт, щагъэлъапIэ фэеплъ зэIущIэхэр. Апхуэдэ зэхуэс купщIафIэ дыгъуасэ щыIащ Бахъсэн щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И пщIэр лъагэт, и ныбжьэгъугъэм  цIыхухэр иригушхуэрт…

2022-05-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху щыпкъэхэу щIэныгъэмрэ медицинэмрэ зэфIэкI лъагэ къыщызыгъэлъэгъуахэм ящыщт Щоджэн Руслан Хьэту и къуэр. Псэужамэ, накъыгъэм и 10-м абы и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут. Республикэм и стоматологие IэнатIэм и зыужьыныгъэм зи гуащIэшхуэ хэзылъхьа Щоджэныр нобэми гуапэу цIыхухэм ягу къагъэкIыж. КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутырт Руслан, илъэс 22-кIэ лэжьащ Республикэ стоматологие поликлиникэм и дохутыр нэхъыщхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым «Студент гъатхэр» къэсащ

2022-05-06

 • Налшык къалэ дэт, «ЗэбгъузэнатIэ» зи фIэщыгъэ арт-уардэунэм «Студент гъатхэр — Къэбэрдей-Балъкъэрым» зэхьэзэхуэр иджыблагъэ къыщызэIуахащ. Илъэс къэс къызэрагъэпэщ, щIалэгъуалэм я джэгуакIуэ зэчийр щагъэлъагъуэ мы Iуэхугъуэр тхьэмахуэкIэ екIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ щIэныгъэлI щыпкъэ Урыс Хьэталий къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

2022-05-06

 • Лъэужь нэху
 • Адыгэбзэм зегъэужьыным, абы фIыкIэ хуэлэжьэным зи гъащIэ псор тыхь хуэзыщIахэм ящыщщ КъБР-м и щIэныгъэ, жылагъуэ, щэнхабзэ лэжьакIуэ, КъБКъУ-м и профессор, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Урыс Хьэталий Щыхьым и къуэр (1922 — 2004). Ар щIэныгъэлI Iэзэт, къэхутакIуэ гумызагъэт, егъэджакIуэ гъуэзэджэт, ущиякIуэ Iущт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мысост Вадим: КъызэрыгуэкIыу зыгуэр дунейм  тетмэ, ар сэращ

2022-05-06

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лэжьакIуэ Мысост Вадим мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу. «Уафэгъуагъуэ макъ» (Лохвицкий Михаил), «Псэлъыхъухэр» (Ержыб Мамий), «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» (КъардэнгъущI Зыра-мыку), «Тыргъэтауэ» (IутIыж Борис), «Унэ лъапIэ» (Ольмезов Мурадин) спектаклхэм, нэгъуэщIхэми роль гукъинэжхэр щызыгъэзэщIа Вадим лъэпкъ гъуазджэр зыгъэбжьыфIэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Мамырыгъэм и IэфIымрэ зауэм и дыджымрэ

2022-05-06

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Этих дней не смолкнет слава» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Фэеплъ дакъикъэ:  тхыдэмрэ щIэжымрэ

2022-05-06

 • ЕгъэджакIуэхэм, еджакIуэхэм, студентхэм я зэгухьэныгъэм и жэрдэмкIэ иджыблагъэ яутIыпщащ «Фэеплъ дакъикъэ» проектышхуэр. Абы хэтынухэм Iэмал яIэщ Хэку зауэш-хуэм щыIа я адэшхуэхэм, анэшхуэхэм, Iыхьлыхэм ятеухуа хъыбархэр жаIэжыну, я сурэтхэр къыщрагъэувэну, траха видеотеплъэгъуэхэр щагъэлъэгъуэну. Проектыр зэщIа хъуным и гуащIэ хелъхьэ «Зэпсэлъэныгъэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм. Жэрдэм дахэр цIыхум яхэгъэIуэным икIи зэлъащIысыным зи къару езыхьэлIэ псори #минутапамяти2022 кIыпхъэм зэрепх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Махуэшхуэр ягъэлъапIэ

2022-05-06

 • Мэлыжьыхьым и 30-р Урысейм и мафIэсгъэункIыфIхэм я махуэщ. Ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 373-рэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и апхуэдэ IэнатIэр илъэси 188-рэ зэрырикъур Налшык щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха