ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

УIэгъэ хъуа сэлэтхэм  Путин Владимир яхуэзащ

2022-05-28

 • УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту лажьэ, Мандрыкэ П. В. и цIэр зезыхьэ, дзэм къулыкъу щызыщIэхэм щеIэзэ госпиталь нэхъыщхьэм щыIащ. Къэрал унафэщIым щIыгъуащ УФ-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Шойгу Сергей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХьэрычэтыщIэхэм гъуэгу ират

2022-05-28

 • ХьэрычэтыщIэхэм я махуэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек еблэгъащ Республикэм хьэрычэт Iуэхухэм зыщегъэужьынымкIэ и центрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Егоровэ Татьянэ: «Хэкупсэ нэс  фызэрыхъуным шэч къытесхьэркъым»

2022-05-28

 • Депуев Хаким и цIэр зезыхьэ кадет школ-интернат №2-м накъыгъэм и 25-м, адрей курыт еджапIэхэми хуэдэу, иужьрей уэзджынэр къыщеуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Мыхьэнэшхуэ зиIэ  зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2022-05-28

 • КъБР-м и Праламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ накъыгъэм и 26-м зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы еджэгъуитIкIэ къыщащтащ «КъБР-м и бюджетыр 2021 гъэм зэрагъэзэщIам теухуауэ», «КъБР-м ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и бюджетыр 2021 гъэм зэрагъэзэщIам теухуауэ» КъБР-м и законхэм я проектхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Балъкъэр Дахэнагъуэ: Гуапагъэм гугъуехь псори докIуэдыж

2022-05-28

 • Дохутырхэм я нэхъыбэр, гу зэрылъыстащи, зэрысабийрэ а IэщIагъэм щIэхъуэпсу, я гум щагъафIэу къокIуэкI. Абыхэм ящыщщ Балъкъэр Дахэнагъуи. «Си гупсысэр абы щыхуэкIуар къысхуэщIэжыркъым, ауэ дохутыр сызэрыхъуным сызэрысабийрэ шэч къытесхьэртэкъым. А зэманым сыщыхэплъэжкIэ мастэмрэ фонендоскопымрэ сытым дежи сIыгъыу сызэрыдэтар си нэгу къыщIохьэж», — жеIэ Дахэнагъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ставрополь щызэхэтыну  зэпеуэр къыпоплъэ

2022-05-28

 • Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ мафIэс-къегъэлакIуэ IэнатIэхэм я еплъыныгъэ-зэпеуэм и япэ Iыхьэр, «Лучшее звено газодымозащитной службы МЧС России» цIэр зыIэрыгъэхьэным ехьэлIауэ щытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэ псоми  къахэлыдыкI унэтIыныгъэ

2022-05-28

 • Дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэ дыдэщ бзэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозыгъащIэу щыIэр абыхэм я бзэращ. Дэтхэнэри зей лъэпкъым и гущIэм узэрынэсыфщ, и гупсысэхэм уазэрылъэIэсыф Iэмэпсымэщ, абы къикIуа гъуэгуанэм, игъуэта зыужьыныгъэмрэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ къызэрыпщIэф Iэмалщ. Бзэмрэ литературэмрэ елэжьхэр, а унэтIыныгъэмкIэ къэхутэныгъэ езыгъэкIуэкIхэр, ахэр щIэблэм езыгъэджхэр, библиотекэ, газет, журнал лэжьакIуэхэр, зэдзэкIакIуэхэр — филологие щIэныгъэ зэзыгъэгъуэта IэщIагъэлI псори зэкъуегъэувэ дызэрыт мазэм и кIэуххэм ди къэралым щагъэлъапIэ абыхэм я махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2022-05-28

 • ГъэщIэгъуэнрэ купщIафIэу
 • Адыгэхэм я бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэщIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщ зыщ. Шэч хэмылъу, а зырауэ щытынкIэ мэхъу Азие Ипщэм щыIауэ кIуэдыжа бзэхэм я щэхухэр къэхутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфынури. Зэгуэр лъэщ дыдэу щыта бзэ зэлъэпкъэгъухэм я зы пыудахуэ абхъаз-адыгэхэм я бзэм къыпкърыкI къарум къуегъащIэ ахэр зыхэпсэукI дунейр зэхэзыщIыкIыфынур акъылкIэ даIуэ цIыхурауэ зэрыщытыр.
 • Мессарош Лайош,
 • венгр щIэныгъэлI. 1839 гъэ
 •  
 • Адыгэбзэм и лъапсэгъущ
 • Абхъаз-абазэбзэмрэ убыхыбзэмрэ я лъапсэгъущ адыгэбзэр. Зы лъэхъэнэм мыхэр зы бзэу щытащ, нэхъ иужьыIуэкIэ абы ирипсалъэхэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэр яфIэкIуэда щхьэкIэ.
 • А бзэхэм емылэжьым дежкIи нэрылъагъущ абыхэм зы лъабжьэ зэраIэр, зы гупсысэм къызэригъэщIар.
 • Хелиг Моникэ,
 • нэмыцэ бзэщIэныгъэ лэжьакIуэ. 1988 гъэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзэмрэ псалъэмрэ ятеухуа  жыIэгъуэхэмрэ псалъэжьхэмрэ

2022-05-28

 • Псалъэ бзаджэ губзаджэщlщ, гурыщхъуэ щIыныр хуэмыхугъэщ.
 • Псалъэ бутlыпщам аркъэн кIэлъумыдзыж.
 • Псалъэ дахэм гъущlыр къегъэш.
 • Псалъэ дахэм пщIэ щIатыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ филологием  и лъагапIэхэр

2022-05-28

 • Ди щIыналъэр ящыщщ бзэщIэныгъэм зыужьыныгъэ ин щызыгъуэтхэм. АбыкIэ фIыщIэшхуэ бгъэдэлъщ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и кафедрэм. Университетым и къудамэхэм я нэхъыжьхэм халъытэ филологие IэнатIэм лэжьэн щIидзащ илъэс 90 ипэкIэ, 1932 гъэм, абы щыгъуэ Псыхуабэ (Пятигорск) къыщызэIуахауэ щыта Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутым хэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Вагъуэм хуэдэр я щIэблэу

2022-05-28

 •  ЗекIуэ ежьа гупым я цIэкIэ хъыджэбзхэм жэщщыс е пщащэ зэхэс ящIу щытащ. Гъуэгу техьам кIэлъыхъуахъуэу, къыщIэлъ Iуэхум фIы траIуэу нэхур къатещхьэхункIэ япэ жэщыр ирахырт. ХэдыкIхэр хадыкIыу, уагъэ-щагъэхэр зэIуащэу, дэнлъэчхэр зэрахъэу жэщ псор ягъакIуэрт. НэщхъыфIэу, гушыIэу, уэрэдхэр жаIэу нэху ягъэщмэ, гъуэгу техьахэм фIы хуащIэу, я гугъуехьыр щагъэпсынщIэу, лъэпощхьэпохэм пэIэщIэ хуащIу я фIэщ хъурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-05-28

 • Шэ, шху дэпшхреймэ…
 • Холестерин зи куэдым нартыхум къыхэщIыкIа шхыныгъуэ куэд ишхыреймэ, холестериныр мащIэ ещI, шлакхэри къыхеху.
 • Лы цIынэр зэIымыхьэн щхьэкIэ адыгэхэм фо щахуэу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Снайпер цIэрыIуэм и фэеплъ зэхьэзэхуэ

2022-05-28

 • Техник ныбжьыщIэхэм я станцым, Нало Залым и цIэр зэрихьэу Нарткъалэ дэтым, щекIуэкIащ пневмат фочымкIэ нэщанэ еуэнымкIэ Аруан районым и зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызэрихьэу хэта Жамборэ Щэуал. Абы и фэеплъ зэхьэзэхуэм хэтащ Аруан районым и курыт еджапIэхэм щIэсхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кремлым ирагъэблагъэ щыхъуакIэ…

2022-05-28

 • КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс» уэрэджыIакIуэ гупым хэта, Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэ Сабий музыкэ школ №1-мрэ Налшык къалэм и гимназие №14-мрэ я гъэсэн Куэцэ Идар и ныбжьым емылъытауэ макъамэм ехьэлIауэ къалэн куэд пщэрылъ зыщещIыж икIи зэфIэкI инхэр къегъэлъагъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Тимур и ехъулIэныгъэ

2022-05-28

 • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «5 веков органной музыки» фIэщыгъэм щIэт пшыхь гуапэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ