ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэщыкъуей Руслан и зэфIэкIхэм хегъахъуэ

2022-05-13

  • Накъыгъэм и 7-10-хэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм тхэквондомкIэ (ВТФ) я зэхьэзэхуэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ спортсмен ныбжьыщIэу 300-м нэблагъэ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм хэту зэпеуэм щызэуащ «Пять колец» Спортакадемием и гъэсэн Хьэщыкъуей Руслан. НыбжьыщIэ цIыкIум хузэфIэкIащ килограмм 30 зи хьэлъагъхэм я деж домбеякъ медалыр къыщихьын. Абы щхьэкIэ Руслан къыпэщIэта Ставрополь крайм и спортсмен Чернов Александр хигъэ-щIащ зэIущIэм и бжыгъэр 36:0-у. Уеблэмэ, ди щIалэр и хьэрхуэрэгъум фIыуэ зэрефIэкIым кьыхэкIыу, зэпеуэм хухаха зэманыр и кIэм намыгъэсу ар къагъэувыIащ.
  • Финал ныкъуэ зэIущIэм Руслан щезэуащ Хасавюрт къалэ щыщ Исхаков Мухьэмэд. Зэпеуэм и япэ IыхьитIыр 18:9-уэ Руслан къихьащ икIи тренерхэм шэч къытрахьэртэкъым, текIуэныгъэр абы зыIэщIигъэкIыну. АрщхьэкIэ, ещанэ Iыхьэм, зыри зэрыщымыгугъауэ, зыкъызэридзэкIыжащ. Зы зэманкIэ набдзагубдзаплъагъэр зыфIэкIуэда Руслан и хьэрхуэрэгъум и удынхэр зытригъэхуащ, зэIущIэри 22:25-уэ иухащ, дагъыстэн щIалэр текIуауэ.
  • Къыхэдгъэщынщи, Руслан япэм зыхэта зэхьэзэхуэхэм щызэуар килограмм 28-рэ зи хьэлъагъхэм я гупырщ, икIи абыхэм домбеякъ медалитI зэкIэлъхьэужьу къыщихьауэ щытащ. Иджырейр ещанэщ. Ауэ, мы иужьрей зэхьэзэхуэм ар япэу щызэуащ килограмм 30-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я деж.
  • Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №4-м и етIуанэ классым щеджэ Хьэщыкъуей Руслан зэхьэзэхуэхэм хуагъэхьэзыр Унэжокъуэхэ Къантемыррэ Абдель-Джэбаррэ.
  • Къэхъун  Бэч.