ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

ЩIыналъэм къикIуа лIэщIыгъуэр

2022-05-20

  • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр Урысей Федерацэм хэту (1922 — 2022): и лъабжьэр, зэрызэфIэувар, зэрызэгухьар» урысейпсо щIэныгъэ конференцыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэр зэрекIуэкIынур

2022-05-20

  • Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа зэIущIэхэр егъэкIуэкIыныр зи пщэ дэлъ КъызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэр иджыблагъэ зэхуэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Iуэрыуатэ — дыщэ пхъуантэ

2022-05-20

  • Уэркъ щауэфIу  къэзэуат пашэ
  • Ажэгъуей Аслъэнбэч щIалэ лъэрызехьэ гуэрт. Езыр гуащIэрыпсэухэм ящыщт. ШынагъэкIэ къэзыгъэзэну лIытэкъым. Аслъэнбэч фыз къишэну мурад ищIауэ, лъыхъуэурэ, зы щIыпIэ пщащэ дэгъуэ гуэр къыщигъуэтащ. Пщащэм хуабжьу егуэкIуащ. Ауэ лъэпкъкIэ яхуэдэтэкъыми, къратын ядакъым. Ар мо щIалэ пхъашэм игу темыхуэу шу тIощI зыщIигъури, а пщащэм лъыхъуну кIуащ, кърамытмэ къихьыну и мураду. Зэман зыкъомкIэ щыIэхэри, зэримыкIуэтынур къагурыIуэри, пщащэр къратри и нэчыхь ятхащ. Аслъэнбэчи и шу гупыр къишэжри къэкIуэжащ. КъыздэкIуэжым, я къуажэм къэблэгъэжауэ, къаплъэри къуажэм дзэ къатеуэри хьэлэч ящIауэ, цIыхубз иралъэфэжьауэ зэрызехьэхэу ялъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Вагъуэ цIыкIухэм» я ехъулIэныгъэхэр

2022-05-20

  • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдуардщ), VI лъэпкъ къафэ конгрессым хыхьэу, Сочэ къалэм мэлыжьыхьым и 30 — накъыгъэм и 3-хэм щекIуэкIа «Урысейм и балетмейстер нэхъыфI» VII грант къафэ зэпеуэмрэ Владикавказ къалэм накъыгъэм и 13 — 15-хэм щызэхэта зэхьэзэхуэмрэ саугъэт нэхъыщхьэр — Гран-при-р — къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Автозапчасть»-м къегъэзэж

2022-05-20

  • Топджэгум дихьэххэр куэдрэ зыпэплъа Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм 2022 гъэм и гъэмахуэ зэпеуэм и япэ зэIущIэхэр мы махуэхэм зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Иуан Тимур къэрэгъул IэнатIэм и унафэщI нэхъыфIщ

2022-05-20

  • «2022 гъэм и къэрэгъул унафэщI нэхъыфI» зэпеуэ щекIуэкIащ МафIэс-къегъэлакIуэ часть №14-м, Анзорей къуажэм щыIэм. Абы хэтащ республикэм мафIэсым зыщыхъумэнымкIэ и IэнатIэ псоми я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха