ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

Лъымрэ нэпсымрэ къахэхъукIа гуфIэгъуэ

2022-05-07

 • Урысей Федерацэм и махуэгъэп-сыр гуфIэгъуэ дауэдапщэхэмкIэ гъэнщIащ, ауэ мыхьэнэкIэ къапщтэмэ, абыхэм куэдкIэ йопэгэкI Накъыгъэм и 9-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ПоликлиникэщIэм и лъабжьэр ягъэтIылъ

2022-05-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъ ин дыдэу итыну поликлиникэм и лъабжьэр дыгъуасэ ягъэтIылъын щIадзащ, япэ бетон кубыр щIэщIыкIым дакIащ. Ар щаухуэ Къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и Iэгъуэблагъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сытми щымышынэу

2022-05-07

 • Хэку зауэшхуэм и пэ къихуэу Дзэ Плъыжьым зэи бзылъхугъэ хэтакъым, къэрал гъунапкъэхэм къулыкъу щызыщIэ я щхьэгъусэхэм ящIыгъуахэм фIэкIа. 1941 гъэм и шыщхьэуIу мазэм гурыIуэгъуэ хъуат дзэм цIыхубзхэри ираджэн зэрыхуейр.
 • ЯпэщIыкIэ абы медицинэ Iуэхущ нэхъыбэу зэрахьар, ауэ хуэм-хуэмурэ связист, телефонист, радистхэр ягъэхьэзыру щIадзащ. Ауэрэ, зенитнэ къудамэхэм илъэс 18 — 25-м ит пщащэ- хэр куэду хагъэхьащ. Абы дежи къыщыувыIакъым, авиацэ полк нэгъунэ къызэрагъэпэщащ, цIыхубз фIэкIа хэмыту. Апхуэдэурэ, 1943 гъэм ирихьэлIэу, Дзэ Плъыжьым бзылъхугъэ мелуани 2,5-рэ хыхьат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Гъунапкъэ зимыIэ лъэмыж

2022-05-07

 • XIX лIэщIыгъуэр щиух илъэсхэм хиубыдэу, нэхъ пыухыкIауэ жытIэмэ, 1895 гъэм, щIэмкIэ накъыгъэм и 7-м, Санкт-Петербург дэт технологие университетым и егъэджакIуэ, инженер Попов Александр а лъэхъэнэм хузэфIэкIар дуней псом и къэхъугъэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ. И IэдакъэщIэкIым теухуауэ абы мыпхуэдэу жиIэгъащ: «Токым и къарур къэбгъэсэбэпурэ, мы Iэмэпсымэр адэкIи ебгъэфIакIуэмэ, сыт хуэдэ макъри дэнэ щIыпIэкIи щыбгъэIуфынущ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Нэпс  ткIуэпс

2022-05-07

 • Хэку зауэшхуэр зищIысу щытар нэсу зыхэзыщIэфыр абы пхыкIарщ, ар зи нэгу щIэкIарщ, абы и хьэзабымрэ и бэлыхьымрэ, и гуауэр зыгъэварщ. ИкIэм-икIэжым, зауэ нэужь лъэхъэнэ гугъум халъхуа щIэблэрщ. А псори гурэ псэкIэ зыхащIэ мафIаем къелу къэзыгъэзэжа нэхъыжьхэм я гукъэкIыжхэм къыдэтэджа, абыхэм гупсэхуу щэдэIуа щIэблэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Балъкъэр Аслъэнбий и гъуэгуанэ гугъухэр

2022-05-07

 • Ди Хэкум и дежкIэ накъыгъэр къызэрыгуэкI мазэкъым. Абы хеубыдэ ар зи щхьэ хущытыж къэрал хуит щыхъужа, 1939 — 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и Iыхьэ нэхъ ин дыдэу къалъытэ Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэ ИнымкIэ щиуха махуэр. Совет лъэхъэнэм диIа псэукIэмрэ цIыхухэм яку дэлъа зэхущытыкIэмрэ иджырейхэм куэдкIэ къащхьэщыкIми, зызымыхъуэжу къэна Iуэхугъуэ закъуэтIакъуэхэм ящыщщ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр зэрыкъэралу дапщэщи Iэтауэ зэрыдгъэлъапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Ныбжьэгъур пфIэкIуэдыныр псом нэхърэ нэхъ хьэлъэщ

2022-05-07

 • Хэку зауэшхуэм хэта цIыху сыхуэзэхукIэ пIейтей сохъу: ярэби, къысхуэгъэпсэлъэну, си упщIэ- хэмкIэ гугъу езмыгъэхьыну пIэрэ жысIэу. Ауэ дакъикъэ бжыгъэ докIри, здэкIуар сымыщIэу мэбзэхыж си гур зэрыгъуар. ГъащIэ къэзыгъэщIа цIыхум удэуэршэрыну сытым дежи гухэхъуэщ. ЩIэнгъуазэ пэлъытэщ апхуэдэ зэIущIэхэр, цIыхухэм къызэрагъэсэбэпыр мащIэ дыдэрэщ жумыIэмэ. Тхьэкъуахъуэ Нухь и къуэ Баширщ а псом сезыгъэгупсысар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Си адэшхуэм къиIуэтэжауэ щытар…

2022-05-07

 • Зауэшхуэр къэхъеят, унагъуэхэм лъапсэрыхыр ирилъхьэу: сабийхэр зеиншэу къигъанэу, цIыхубзхэр фызабэ ищIу, анэхэр къуэхэм я гуауэм иригъэхьыжу… Аращ зытеухуар си адэшхуэ Мырзэкъан Музэрин къиIуэтэжа мы хъыбарри:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Бэрау зэшхэр

2022-05-07

 • Совет Союзу щытам зы унагъуи идгъуэтэну къыщIэкIынкъым 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и нэпкъыжьэ зыжьэхэмыуа. Иджы мы махуэхэм, ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 77-рэ щрикъум ирихьэлIэу, а лъэхъэнэ хьэлъэм яфIэкIуэда нэхъыжьыфIхэр я Iыхьлыхэм ягу къагъэкIыж, абыхэм я фэеплъ нэхум пщIэ хуащI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЛIыхъужьу  къэнащ

2022-05-07

 • Унагъуэм и тхыдэм теухуауэ нобэ къапщIэ хъунур пщэдейм помыгъаплъэ. Псом хуэмыдэу а хъыбарыр зыхъумэм и ныбжьыр хэкIуэтамэ… Апхуэдэу итщ Мартышинэ В.С. и «Твоя родословная» зыфIаща и тхылъым. Мы псалъэхэр нобэ еспхынут Хэку зауэшхуэм. Ар зыжьэхэмыуа щыIэкъым. Зауэм и хъыбар гуузхэм ноби дагъэгумэщI, лIыхъужьхэм дрогушхуэ. ЗауэлIхэр къыщыжырт Хэкум, унагъуэм, къэкIуэнум, абыхэм къазэурт мамырыгъэ. Зауэ губгъуэм ихьэхукIэ ягу къыщIэзыIэтэр псэууэ я унагъуэм къахыхьэжын хъуэпсапIэрт. И гугъу фхуэсщIынущ Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зы зауэлIым — сызыхэс лъэпкъым ди лIыхъужьым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Фэеплъырщ цIыхугъэр зыIэтыр

2022-05-07

 • ТекIуэныгъэм и махуэшхуэ къэблагъэм ди щIыналъэм ехьэжьауэ зэрызыхуигъэхьэзырым и нэщэнэщ къуажэхэми къалэхэми абы зыдащIу, нэхъыжьхэм зэрахьа лIыгъэм и теплъэгъуэкIэ уэрамхэри, IуэхущIапIэхэри, еджапIэхэри зэрагъэщIэращIэр. ЗэIущIэхэр къызэрагъэпэщ, гъэлъэгъуэныгъэхэр ящI, зекIуэхэр зэхашэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэкурыс адыгэхэм я щIыхуэ ттелъщ

2022-05-07

 • Дэ дыщыхэхэсым, хэкум къыщыдэкI тхылъхэм ящыщу мащIэт къытIэрыхьэр. Тхылъхэр зэпэтлъытыну, тхакIуэхэр зэдгъэпщэну, лэжьыгъэхэм я нэхъыфIыр къыхэтхыну Iэмал диIакъым. Арами, къытIэрыхьэ тхылъ мащIэм зауэ мэхъаджэм къиша тхьэмыщкIагъэр, ТекIуэныгъэшхуэм цIыхухэм къахилъхьа гушхуэныгъэр куэду къазэрыхэщыр дымыгъэщIэгъуэн тлъэкIыртэкъым. Хьэуэ, Совет Союзым и хэгъэгум и мызакъуэу, дунейр фашистхэм зэрыщахъумар дамыгъэджауэ, дымыщIэу щыттэкъым. Ауэ, итIани, тIэкIу ирамыгъэлейуэ пIэрэ жыдагъэIэрт…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ