ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

Шабзауэ нэхъыфIхэр

2022-05-19

 • Кэнжэ къуажэм дэт «Пять колец» спорт еджапIэм щызэIущIащ узыншагъэкIэ сэкъат зиIэхэм я школым и гъэсэнхэмрэ шабзэкIэ уэнымкIэ Урысейм и паралимп гупым хэтхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЛъэужьыфIэу Iэужьыбэ

2022-05-19

 • ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зэрихьэу Нартан къуажэ  дэт унэ-музейм накъыгъэм и 18-м щагъэлъэпIащ Музейхэм я дунейпсо махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэху зехьэкIэ дахэ

2022-05-19

 • Зи къэралыгъуэм и илъэси 100-р мы гъэм зыгъэлъапIэ ди республикэм тхыдэ гъуэгуанэ купщIафIэ къикIуащ. А зэманым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и пашэу щытащ цIыху акъылыфIэ, гуащIафIэ куэд. УнафэщI щыпкъэу, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ нэсу щыта дэтхэнэми и гъащIэм, и лэжьыгъэм, Iуэху зехьэкIэу бгъэдэлъамрэ хэлъэту иIамрэ, шэч хэмылъу, къыгуэхыпIэ ямыIэу епхащ республикэм и тхыдэмрэ илъэс зэхуэмыдэхэм абы игъуэта зыужьыныгъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Физикэм и хабзэхэр  щызэблэдза дуней

2022-05-19

 • Хьэршым къыщекIуэкIхэр зыдж астрономхэм иджыблагъэ хъыбар зэбграгъэхащ нэм къыхуэмыплъыхь, гъуни нэзи зимыIэ уахэ жыжьэм, дызэсам хуэмыдэу, зэманыр щызэщIэкIуэж нэгъуэщI дуней (къэщIыгъэ) щхьэхуи щыIэнкIэ зэрыхъунум ехьэлIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зы цIыху закъуэм папщIэ газет

2022-05-19

 • Газетым и мыхьэнэр къызэрагъэлъагъуэ пщалъэхэм язщ ар зыIэрыхьэ цIыху бжыгъэр. Ауэ хэт и пщIыхьэпIэ къыхэхуэнт зы цIыху закъуэм щхьэкIэ газет ягъэхьэзырынкIи хъуну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Адыгэхэмрэ гъуэтхэмрэ

2022-05-19

 • Гъуэт тхыдэтх Иордан къызэринэкIа тхыгъэхэм тепщIыхьмэ, ди лъэхъэнэм и III лIэщIыгъуэм къызэрехьэжьауэ щытащ гъуэтхэр — пасэрей герман лъэпкъыр. Ахэр Урым пащтыхьыгъуэм и щIыналъэм итIысхьэну, яхьэхуну щIэхъуэпсырт. Лъэпкъхэр зэхэIэпхъукIрэ щIыналъэщIэхэр зауэ-банэкIэ щаубыд лъэхъэнэт ар. Илъэс куэдкIэ екIуэкIа гъуэт зауэм и Iэужьу ахэр Фрикием итIысхьащ, джатэкIи щIыналъэ зыбжанэ яубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къафэм насыпыфIэ ещI

2022-05-19

 • И гумрэ и псэмрэ къыдыхьэ Iуэху зыщIэ цIыхум абы гукъыдэжу къритым епсыхь. Ар нэрылъагъу къыпщызыщI  цIыхухэм я гупсысэр щIэщыгъуэщ. Адыгэ къафэм ипсыхьащ «Кабардинка» академическэ къэфакIуэ гупым илъэс куэд хъуауэ хэт Сокъур Мадинэ. Москва къэрал техникэ институтыр къиуха щхьэкIэ, абы и IэщIагъэм ирилэжьакъым. Мадинэ зэрыжиIэмкIэ, къафэм и дуней телъыджэм къыхэхута нэужь, абы гъащIэм хуиIэ еплъыкIэмрэ  и мурадхэмрэ зыкъомкIэ захъуэжащ. ГъэщIэгъуэнракъэ,  къафэм хуиIэ лъагъуныгъэр хуэм-хуэмурэ зэтеувакъым, атIэ зэуэ дихьэха хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ГъэсакIуэ жыджэрхэр утыку къохьэ

2022-05-19

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI гъэсапIэхэм я IэщIагъэлIхэм я зэпеуэ. «Урысейм и гъэсакIуэ нэхъыфI-2022» мыгъэрей зэхьэзэхуэм и щIыпIэ Iыхьэхэр зэфIэкIащ. Мы махуэхэм Налшык щызэхашащ ди республикэм и районхэм, къалэхэм щыIэ сабий гъэсапIэхэм щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэхэм пашэ щыхъуахэр зыхэт зэпеуэ. ЩIыналъэпсо зэхыхьэм кърагъэблэгъащ гъэсакIуэ пажэ 13. Ахэр зэхьэзэхуэнущ ди республикэм нэхъыфIу къыщалъытэнымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЗымащIэ яхурикъужакъым

2022-05-19

 • «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Мэхъэчкъалэ. Есинбаевэ Е. и цIэр зезыхьэ «Труд» стадион. Накъыгъэм и 16. ЦIыху 800 еплъащ.
 •  
 • Судьяхэр: Карпов (Петрозаводск), Ежак (Сочэ), Чаплыгин (Мэзкуу).
 • «Динамо»: Хамхоев, Ибрагимов, Гасанов, Красильниченкэ, Алибеков, Халимбеков, Глушков (Махмудов, 90), Гаджиев (Мелекесцев, 75), Атабаев (Исаев, 62), Юсупов, Дибиргаджиев (Вагидов, 62).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ

2022-05-19

 • «Москва къалэм лъэпкъхэмкIэ и унэ» къэрал  бюджет IуэхущIапIэмрэ (ГБУ «МДН») ТIажь Альбинэ и фондымрэ (ФАТ) илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» зыфIаща дунейпсо арт-проектыр. Абы и епщIанэ зэхыхьэм хиубыдэу, проектым и цIэджэгъуу зэхаша фестиваль-зэхьэзэхуэм къыщыхахащ нарт эпо-сым ехьэлIауэ сабийхэм ящIа сурэт нэхъыфIхэр.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ