ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2022

ЩIэныгъэм и лъагъуэхэшхэр

2022-05-31

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лIыкIуэхэр иджыблагъэ «ЩIэныгъэм и лъагъуэхэшхэр» зи фIэщыгъэ урысейпсо зэIущIэу Москва щекIуэкIам хэтащ. УФ-м ЩIэныгъэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща щIэнIуатэм ирихьэлIащ КъБКъУ-м щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэмрэ технологиещIэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Шагин Сергейрэ КъБКъУ-м и ректорым щIэныгъэ IуэхухэмкIэ и чэнджэщэгъу Горбунов Ильярэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэ купщIафIэ

2022-05-31

  • «Дэтхэнэ цIыхуми фIыи Iеи хэлъщ. Хьэл-щэнхэм ящыщу сфIэлъапIэщ пэжагъыр, псалъэмрэ Iуэхумрэ зэтехуэныр, къалэныр и пIалъэм гъэзэщIэныр», — щитхащ «Это нельзя забыть» зыфIища и тхылъым УФ-м метрологиемкIэ, КъБР-м промышленностымкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Шурдым Юрэ Хьэпагуэ и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УсакIуэ, уэрэдус Къанкъул ФIыцIэ  къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу

2022-05-31

  • Лэжьыгъэ Iей, IэщIагъэ Iей щыIэкъым, ауэ IэщIагъэу щыIэм яхэт къыщIэкIынкъым лъэпкъ тхыдэм хэлъхьэныгъэ нэс хуэщIын, ар къытщIэхъуэ щIэблэм ящымыгъупщэу къадэгъуэгурыкIуэн, гъащIэм хэпща хъун папщIэ литературэм, гъуазджэм, музыкэм нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ. Ди республикэр мыинми, ди лъэпкъыр мыкуэдыщэми, ди    гуапэ зэрыхъунщи, дэ ди мащIэкъым тхыдэтх нэсхэр, усакIуэ щыпкъэхэр, тхакIуэ гъуэзэджэхэр, IуэрыIуатэджхэр, музыкант Iэзэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ислъамым и нур

2022-05-31

  • Диным и лъабжьэр  Болэтейм щызыгъэтIылъа
  • КъБКъУ-м и егъэджакIуэ Мамхэгъ Астемыр иджыблагъэ «Газета Юга»-м къытрыригъэдза тхыгъэр («Толстый мулла», №16, мэлыжьыхьым и 28-м) топсэлъыхь Тэрч щIыналъэм хыхьэ Болэтей къуажэм дэса, Кавказ псом щыцIэрыIуэу щыта муслъымэн еджагъэшхуэ Тхьэгъэзит Ильяс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Лъагъуныгъэмрэ  зэгурыIуэмрэ я къарур

2022-05-31

  • Куэдрэ къохъу зи цIэ къиIуэн хуей, гъэлъэпIапхъэ цIыху къызэрыгуэкIхэр гулъытэншэу къыщынэ. Газетым къытехуэну зыхуэфащэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, IэщIагъэ, щIэныгъэ бэлыхь зиIэхэм я закъуэкъым, цIыху екIурэ Iущыгъэ дахэкIэ адрейхэм къахэлыдыкIхэми гулъытэ яхуэщIыпхъэщ. Ар и зы щхьэусыгъуэщ нобэ къалэмыр къыдэзыгъэщтам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сэхъу  Хьэсэн: «Макъамэр  лъэпкъым и псэщ»

2022-05-31

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием я цIыхубэ артист, пшынауэ цIэрыIуэ Сэхъу Хьэсэн и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ленинград и лIыхъужьхэм я фэеплъу

2022-05-31

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и суд приставхэм ирагъэкIуэкIащ «Динамо»-мрэ Сталин И. В. и цIэр зезыхьэ Ленинград гъущIхэкI заводым и гуп къыхэхамрэ зэрызэдэджэгурэ илъэс 80 зэрырикъум траухуа топджэгу зэпеуэ. А футбол зэхьэзэхуэ цIэрыIуэр 1942 гъэм накъыгъэм и 31-м щекIуэкIауэ щытащ блокадэм ит Ленинград.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псынэдахэм и  IутIыжыгъуэт

2022-05-31

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ещанэ джэгугъуэм щыщу щэбэтым щыIа зэIущIиплIым щыр зэрытемыгъэкIуауэ иухащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ щыхагъэгъуазэ

2022-05-31

  • Налшык къалэ администрацэм щыхьэрым зегъэужьынымкIэ и «Платформа» институтым къигъэщIэрэщIэжащ Къэбэрдей уэрамым  и «Периметр» арт-IуэхущIапIэр. Гупыж зыщIхэм иджы Iэмал яIэщ гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ абы зыщыхагъэгъуэзэну, зыщагъэпсэхуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха