ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Театр» зи фIэщыгъэ дуней телъыджэ

2022-05-13

  • Кавказ Ищхъэрэм щыIэ сабий гъэсапIэхэм я зэпыщIэныгъэм зегъэубгъуным, IэщIагъэ и пIалъэкIэ зэхъуэжэн папщIэ къыхалъхьа егъэджэныгъэ зэдэлэжьэныгъэм ипкъ иткIэ, Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей къуажэм дэт курыт еджапIэм епха сабий гъэсапIэм иджыблагъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

  • «Сабийхэм я театр теплъэгъуэхэм папщIэ зыхуеину фащэхэмрэ хьэпшыпхэмрэ гъэхьэзырын» фIэщыгъэм щIэту екIуэкIа семинарым хэтащ Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и Беслъэн къалэм дэт сабий гъэсапIэ №5-м, Лэскэн районым хыхьэ Уэзрэдж къуажэм и курыт школым епхауэ лажьэ сабий гъэсапIэм я егъэджакIуэхэр.
  • Беслъэн къалэм къикIа гупым театр теплъэгъуэхэр гъэхьэзырынымкIэ я лэжьыгъэр зэрекIуэкIыр утыку кърахьащ. «Колобок», «Теремок» таурыхъхэмкIэ ягъэувыну спектаклхэм «щыджэгуну» гуащэхэмрэ абыхэм къыщагъэсэбэпыну хьэпшыпхэмрэ я IэкIэ ягъэхьэзыращ. ЗэIущIэм хэт дэтхэнэри апхуэдизкIэ Iуэхум дихьэхати, псоми я зэфIэкI а лэжьыгъэм къыщагъэлъэгъуащ икIи яфIэгъэщIэгъуэну таурыхъ лIыхъужьхэм я ролхэр ягъэзэщIащ.
  • Хьэтуей къуажэм дэт сабий гъэсапIэм и лэжьакIуэхэм театр теплъэгъуэхэм папщIэ ягъэхьэзыра хьэпшып зэхуэмыдэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ къызэрагъэпэщащ. IуэхущIапIэм и унафэщI Тохъу Замирэ къыхигъэщащ и нэIэм щIэт гупыр ягури я псэри етауэ IэнатIэм зэрыпэрытыр. «Ди егъэджакIуэхэр хущIокъу сытым дежи я лэжьыгъэм щIэ гуэр къызэрыхагъэхьэным, сабийхэм драгъэкIуэкI сыхьэтхэр нэхъ щIэщыгъуэ зэращIыным, махуэ къэс зы щхьэпагъ гуэр а цIыкIухэм зэрырагъэщIэным. Шэч хэлъкъым нобэрей зэIущIэм ди лэжьыгъэр адэкIэ езыгъэфIэкIуэн Iэмал гъэщIэгъуэнхэр зэрыхэтлъэгъуам, ар зэрыдубзыхунум теухуа гупсысэщIэхэм дызэрыхуашам. Лэжьыгъэ и пIалъэкIэ узэхъуэжэным, Iуэху еплъыкIэкIэ узэдэгуэшэным и мыхьэнэр иджыри зэ наIуэ тщыхъуащ. Ар хабзэ тхуэхъуу адэкIи къыпытщэну догугъэ», — жиIащ абы.
  • ЗэIущIэм хэтахэм къыхагъэщащ сабийхэм я къэухьым зиужьынымкIэ театрым мыхьэнэшхуэ зэригъэзащIэр. МащIэми, езы цIыкIухэм я зэфIэкI зыхалъхьэ, къыщагъэлъагъуэ сыт хуэдэ Iуэхугъуэми ахэр псынщIэу дехьэх, апхуэдэуи езы сабийхэр зэкъуегъэувэ. Нэхъыщхьэращи, джэгукIэ жыпхъэм иту абыхэм ябгъэдэплъхьэ гъэсэныгъэри щIэныгъэри нэхъ тыншу зыхалъхьэ. АбыкIэ, шэч хэмылъу, икъукIэ сэбэп мэхъу «театр» фIэщыгъэр иIэу къыхузэрагъэпэща дуней телъыджэр.
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.