ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Фи лIыгъэм ди щхьэр худогъэщхъ

2022-02-25

 • Ди къэралым щагъэлъэпIащ Хэкум и хъумакIуэм и махуэшхуэр. Абы хуэгъэпсауэ Налшык щекIуэкIа апхуэдэ Iуэхугъуэхэм хэту, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Темыркъан Юрэ и къалэныщIэ

2022-02-25

 • Оркестр саугъэт ин Санкт-Петербург щагъэуващ. Абы и унафэщI къалэныр игъэзэщIэну дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Юрэ арэзы зэрыхъуам саугъэтым и мыхьэнэр нэхъ ин зэрищIым шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щэнхабзэ  IуэхущIапIэхэр  къагъэщIэрэщIэж

2022-02-25

 • Республикэм щэнхабзэм зыщегъэужьыным иужьрей илъэсхэм гулъытэ нэхъыбэ хуащI хъуащ. Абы и лъэныкъуэкIэ ирагъэкIуэкI Iуэху щхьэпэхэм ящыщщ щэнхабзэмкIэ унэхэр ухуэныр, ахэр зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Нэрылъагъу хъунымкIэ IэмалыфI

2022-02-25

 • «Россельхознадзор»-м и лэжьыгъэр щIыналъэхэм зэрыщекIуэкIыр зэгъэщIэным хуэгъэзауэ къызэрагъэпэщауэ щыта «Цербер» хъыбарегъащIэ IэнатIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым утыку щхьэхуэхэр къыщызэIуех.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гупсысэм хиш лъагъуэ

2022-02-25

 • Бэхъунэ Жаннэ Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей) къуажэм щыщщ. Налшык щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ колледжым дирижёр IэщIагъэм щыхуеджащ, Гнесинхэм я цIэр зезыхьэ урысей академиер къиухащ продюсер IэщIагъэмкIэ диплом плъыжь иIэу. «Zhan Bakhun» продюсер центрым и унафэщIщ. я IуэхущIафэхэмрэ и гъащIэ гъуэгумрэ ятеухуауэ депсэлъащи, къыджиIам ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым и пщIэр зыIэт щIалэ

2022-02-25

 • Республикэм и щIалэгъуалэ куэд къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щытхъухэр яIэу щолажьэ. Абыхэм ящыщ зыщ нобэ зи гугъу фхуэсщIыну щIалэр — Саратов къалэм Травматологиемрэ ортопедиемкIэ дэт щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и травматолог, хирург-ортопед, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Емкъуж Олег. Илъэс 16 хъуауэ ар мы IуэхущIапIэм щолажьэ, шэч хэмылъуи, а зэманым къриубыдэу лэжьыгъэ и пIалъэ хъарзынэу къищIащ икIи нобэ ар Iэзагъышхуэ зыбгъэдэлъ дохутыру къалъытэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэзылъэ шытхырщ я хэщIапIэр

2022-02-25

 • Мывэ хъуреишхуэхэм нэхъыбэу Америкэ Курытым, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм (США), Новэ Зеландием, Румынием, Къэзахъстаным, Бразилием, Урысей Федерацэм ущыхуозэ. Ди щIыналъэми ахэр щыкуэдщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2022-02-25

 • Муслъымэн лэжьакIуэщ пщащэм епсэлъэн хуеяр
 • УФ-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Мухетдинов Дамир зэгуигъэпащ къэралым и гуп къыхэхауэ Олимпиадэм щыIэм и чыристан духьэшыр Валиевэ Камилэ зэрыIущIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Дыкъэзыухъуреихь дунейм лей едвмыгъэх

2022-02-25

 • Налшык дунейм и щIыпIэ нэхъ телъыджэ дыдэхэм ящыщу къалъытэ. Арами, къалэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ дыкъэзыухъуреихь дахагъэм лей щрах щыIэщ: тетIысхьэпIэхэр якъутэ, жыг къудамэхэр къыгуащIыкI, псыхъуэхэр пхъэнкIий идзыпIэ ящI… ЦIыхур къызыхэкIари, зыхэпсэукIри, зыгъэпсэури щIыуэпсырщ, ауэ дэ абы пщIэ зэрыхуэдмыщIым и щыхьэтщ а псори.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Тамбукъан гуэл телъыджэр

2022-02-25

 • Ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхум щIыуэпсым хущхъуэгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыхех. Абыхэм ящыщщ ятIэри. ЯтIэ хущхъуэр лIэужьыгъуэ 700 ирокъу, дэтхэнэми узыфэ зыбжанэ игъэхъужу. Тамбукъан гуэлым къыхах ятIэм нэхъыфI щымыIэу къалъытэ нобэкIэ. Абы щIыIэ узыр Iэпкълъэпкъым хеш, неврологие узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэми я хущхъуэгъуэщ, лышх уз, псориаз, нейродермит, щIыфэ къилъэлъ, целлюлит, фошыгъу уз, гу уз, кIэтIий уз зиIэхэм, зи жьэжьейхэр, шхалъэр, щахэр, чэр къызэузхэм сэбэп яхуохъу. Къыхэгъэщыпхъэщ, ятIэр зэмызэгъ зэрыщымыIэр, аллергие къызэрыхэмыкIыр.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пашэхэм  ялъэщIыхьэжынукъым

2022-02-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и ебгъуанэ джэгугъуэр зэхэтащ. «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щекIуэкIа зэIущIэхэр топ дахэхэмкIэ гъэнщIауэ, удэзыхьэхыу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЛIыхъужьым и фэеплъ зэхьэзэхуэм

2022-02-25

 • Рязань къалэм дэт «Академия единоборств» олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым и спорткомплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэм и «А» классымкIэ 49-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Ар фэеплъ хуащIащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Полетаев Фёдор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр