ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фи лIыгъэм ди щхьэр худогъэщхъ

2022-02-25

  • Ди къэралым щагъэлъэпIащ Хэкум и хъумакIуэм и махуэшхуэр. Абы хуэгъэпсауэ Налшык щекIуэкIа апхуэдэ Iуэхугъуэхэм хэту, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым.

  • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди къэралым къыщихьа ТекIуэныгъэ Иным зи гъащIэр хэзылъхьа совет зауэлIхэм я фэеплъым пщIэ хуащIыну махуэшхуэ зэIущIэм зыкърагъэхьэлIат зауэм и ветеранхэм, дзэ къулыкъум пэрытхэм, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. Фэеплъ зэхуэсым апхуэдэу хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, Парламентым и депутатхэр, Правительствэм хэтхэр.
  • — Хэкум и хъумакIуэм и махуэр гъэлъэпIэныр зыхуэгъэзар зи къэралыр залымыгъэм, зауэм, террорым, экстремизмэм щызыхъумэхэращ. Абыхэм фIыщIэ ин яхудощI, ди щхьэр лъахъшэу яхудогъэщхъ. Мыхьэнэшхуэ иIэщ а махуэшхуэр зэраубзыхурэ мы гъэм илъэси 100 зэрырикъуми, — жиIащ КIуэкIуэ Казбек. — Нобэрей махуэм и мыхьэнэр нэхъри нэхъ иныж хъуащ мы лъэхъэнэм, ар нэхъ зыхыдощIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэм, Урысей Федерацэм щыпсэухэм. Ди Хэкум и Президент Путин Владимир къилъытащ Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм я къэралыгъуэр, щхьэхуитыныгъэр. Урысей Федерацэми а щIыналъэхэм щыпсэу цIыху мелуанхэм я дежкIи тхыдэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм Iэмал къитащ а республикэхэм шынагъуэншэ псэукIэ яIэнымкIэ, мамырыгъэр щытепщэу щытынымкIэ.
  • Республикэм и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщамкIэ, гупсысэ куухэр зи лъабжьэ апхуэдэ унафэ къызэращтам къегъэлъагъуэ дыщыпсэу хэкур зи цIыхухэр зыхъумэжыфын, лъыгъажэр къэзыгъэувыIэфын къэрал къарууфIэу зэрыщытыр, апхуэдэуи ар ди къуэш лъэпкъхэм я мамыр псэукIэм и джэлэсу къызэрыувыр.
  • Ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм мазаем и 23-м къыщызэрагъэпэщащ Хэкум и хъумакIуэм и махуэр щагъэлъапIэ зэхуэсхэр. Абыхэм хэтащ щIыпIэхэм я нэхъыжьыфIхэр, унафэщIхэр.
  • ТАМБИЙ Линэ.