ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Ди щIыпIэм теухуа уэрэд

2022-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм ирегъэкIуэкI ди щIыналъэм теухуа уэрэд дахэ тхыным теухуа зэхьэзэхуэ. Абы хэт хъунущ профессиональнэ усакIуэхэмрэ музыкантхэмрэ, мыпхуэдэ Iуэхум хуэхьэзыру зыкъэзылъытэж дэтхэнэ зыри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

УсакIуэшхуэр ящыгъупщэркъым

2022-02-01

 • Гъэ къэси хуэдэу, щIышылэм и 29-м, дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, Налшык къалэ ягу къыщагъэкIыжащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим. ПэкIур щекIуэкIащ усакIуэшхуэм и фэеплъыр здэщыт къалэ администрацэм и IуэхущIапIэм деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ГъащIэм и егъэджакIуэт

2022-02-01

 • ЛингвокультурологиемкIэ, германистикэмкIэ, хамэ къэрал литературэмкIэ щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъа лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Сэкий (КIарэ) Риммэ СэфрэIил и пхъур Урысей Федерацэм, нэгъуэщI къэрал куэдым цIэрыIуэ щыхъуа адыгэ бзылъхугъэщ. ЩIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа хэкупсэм и зэфIэкIым къихьахэм ящыщщ Бзэхэр щаджу Армавир дэт бзэ, социальнэ институтыр — а еджапIэ нэхъыщхьэр зэрызэфIэувари, иужькIэ абы зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэри зэпхар а еджагъэшхуэм и цIэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэнхэр мымащIэми, узыпэлъэщын хуэдэхэщ

2022-02-01

 • Сыт хуэдэ лэжьыгъэ IэнатIэ упэрытми, ар нэхъыфI дыдэм ещхьу зепхьэныр, пхузэфIэкI псори абы и зыужьыныгъэм папщIэ пщIэныр дэтхэнэ зыми и пщэрылъ убзыхуащ. Ар фIыуэ къыгурыIуэу, цIыхухэр къызэрыщыгугъым нэхърэ нэхъыфIу абыхэм къазэрыхущIэкIынум пылъу псэу, лажьэ цIыхущ мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Музыкэ театрым и унафэщI, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бэрэгъун Руслан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ПсыпцIэхэм я дунейпсо махуэм

2022-02-01

 • ЩIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, псыпцIэхэр ящыщщ ЩIы Хъурейм и биологие зэмылIэужьыгъуагъэм хезымыгъэгъэщI, щIыуэпсыр зэпIэзэрыт щытыкIэм изыгъэт къэщIыгъэ телъыджэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хеищэ и къуэ Дыгъу Мыщэ

2022-02-01

 • (ЩIагъыбзэ зыщIэлъ гъэсэпэтхыдэ)
 • Хеищэ и къуэ Дыгъу Мыщэ Мэзылъэ куейм лъэ быдэкIэ щыуват. Хьэкъыу пхыкIащ лъапIэу лъэщ Мэзытхьэ тыхь къыхуищIауэ хьэкIэкхъуэкIэ хьэблэм къащхьэпрызыгъэплъ пщыгъэ зэрызэрихьэр. АбыкIэ мыарэзыи къезыгъэгъази мэзым щIэстэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкум и джэ макъыр зэхихат

2022-02-01

 • Дыстуденту, ди егъэджакIуэм университетым нишэри дигъэцIыхуат Бабыгу Эргун. Абдежт сэ япэу адыгэлI нэс щыслъэгъуар. Адыгэ фащэ щыгътэкъым, къамэ кIэрыщIатэкъым, нып иIыгътэкъым. Езыр-езыру адыгэт. И зыIыгъыкIэм, и псэлъэкIэм хэплъагъуэрт ар…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Юбилейм зыхуагъэхьэзыр

2022-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 щрикъу махуэшхуэм зэрызыхуагъэхьэзыр Iуэхугъуэхэм хиубыдэу ди щIыналъэм лэжьыгъэ щхьэпэ куэд щызэфIах. «Къалэхэр зэIузэпэщ щIын» федеральнэ проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ мы гъэм зыхуей хуагъэзэжынущ зыгъэпсэхупIэ, зыплъыхьыпIэ, цIыху зэхуэсыпIэ куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МащIэ дыдэщ хуримыкъуар

2022-02-01

 • ЩIышылэм и 28 — 31 махуэхэм Налшык къалэ щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и кубокыр къэхьыным теухуа щIыналъэхэм я зэхьэзэхуэ. Абы кърихьэлIащ ныбжьыщIэ 300-м нэблагъэ. Зэпеуэм хэтащ Астрахань областым и спортсменхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ТекIуэныгъэм и IэфIагъыр япэу зыхэзыщIэхэр

2022-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и еханэ джэгугъуэр Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол