ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Дыщэ  медалхэр кърамытыну  ара?

2022-02-10

 • Мы махуэхэм Пекин щекIуэкI XXIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и иужьрей махуитIым медалым щIэбэнхэм я зэпеуэм зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр щигъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зыужьыныгъэм и лъэхъэнэ

2022-02-10

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ордениплI зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ мы гъэм илъэси 100 ирокъу. Ауэ щыхъукIи, тхыдэр щыхьэт зэрытехъуэщи, Совет властыр зэрыщыуву, ди щIыналъэр зыужьыныгъэм и гъуэгум техьащ. ПсэукIэщIэм хуэжыджэрти, цIыхубэр абы телажьэрт, жэщ-махуэ ямыIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УсакIуэ, IуэрыIуатэдж…

2022-02-10

 • Джэдгъэф Хъусен къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрми гъунэгъу щIыналъэхэми фIы дыдэу къыщацIыху лъэпкъылIыр Бахъсэн районым хыхьэ Къызбрун Езанэм (ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэм) 1932 гъэм и щIышылэ мазэм къыщалъхуащ. 1952 гъэм Хъусен ехъулIэныгъэ иIэу къиухащ я къуажэм дэт курыт еджапIэр икIи Къэбэрдей пединститутым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьащ.
 • Зэреджэм хуэдэурэ, щылэжьащ «Къэбэрдей пэж» газетым. А зэманым ирихьэлIэу дунейм къытехьащ абы и япэ усэхэр. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэта нэужь, Джэдгъэфыр егъэджакIуэу ягъэкIуащ Зеикъуэ дэт курыт еджапIэм. Куэд дэмыкIыу игъэзэжащ къыщалъхуа и жылэм икIи илъэс 30-м щIигъукIэ лэжьащ егъэджакIуэу. Адыгэбзэм и хабзэхэмрэ лъэпкъ литературэм и тхыгъэхэмрэ сабийхэр щыгъуазэ ищI къудей мыхъуу, Хъусен и дерсхэм увыпIэшхуэ щиубыдырт гъэсэныгъэм. Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэ зиIэ егъэджакIуэм хузэфIэкIырт анэдэлъхубзэр и гъэсэнхэм фIыуэ яригъэлъагъун.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Индеецхэм иращIылIа лъэпкъгъэкIуэдыр

2022-02-10

 • Мы гъэм илъэс 530-рэ ирокъу Америкэр къызэрызэIуахрэ. 1492 гъэрщ Колумб Христофор и кхъухьхэр Индиеу къыфIэщIу щIыналъэ мыцIыхум япэу щрихулIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Пшынэбзэм и хъумакIуэ

2022-02-10

 • Пшынэ хьэлэмэт цIыкIумкIэ «КIапсэрыкIуэр» игъэбзэрабзэрэ, езыр щIыкIафIэу Чырбыж Зулетэ япэ дыдэ сыщыIущIауэ щытащ беслъэней хэгъэгум… ЦIыхубз теплъафIэм и зыIыгъыкIэ дахэмкIэ зэхуэсым къекIуэлIа псори ихьэхуат. Пасэрей макъамэмрэ пшынэ еуэкIэмрэ нобэм къэзыхьэса Зулетэ нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцIыхумэ ди гуапэу дылъыгъуэзэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуазджэм  и  зы  лIэужьыгъуэ

2022-02-10

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм мы махуэхэм щагъэлъагъуэ Ацкъан Софиерэ Чайковская Ангелинэрэ я лэжьыгъэхэм щыщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зэманым декIуу

2022-02-10

 • Аппаевэ Жаухар «Запечатленное время» зыфIища и тхылъыщIэр теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ къахулъыкъуэкI лъэпощхьэпохэм, ахэр сыт щыгъуи политикэм, экономикэм, цIыхубэ гъащIэм епхауэ зэрыщытым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

БетIал и гъэсэнхэр текIуэныгъэм хуешэ

2022-02-10

 • «Мини-футболыр школхэм 2022» урысейпсо проектым и щIыналъэ Iыхьэм пашэныгъэр щаубыдащ Терекскэ къуажэм дэт Къардэн С. А. и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щIэс 2004 — 2005 гъэхэм къалъхуа щIалэ цIыкIухэм. Республикэм и курыт еджапIэхэр зыхэта зэхьэзэхуэр мазаем и 1 — 4-хэм «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Къаскъулым и  дыжьын

2022-02-10

 • Орёл къалэм дэт «Гринн» турист-Iуэхутхьэбзэ куэд щагъэзащIэ комплексым щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ куэдым икIа спортсмени   180-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр