ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Мамырыгъэмрэ лъэщагъымрэ зи нэщэнэ

2022-02-05

 • Китайм и къалащхьэ Пекин дыгъуасэ Iэтауэ къыщызэIуахащ ХХIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Дунейпсо мыхьэнэ зиIэ спорт зэхьэзэхуэ иным кърихьэлIащ ЩIы Хъурейм и щIыпIэ куэдым къикIахэр. Пасэрей алыджхэм кърагъэжьа Олимпиадэхэр щекIуэкI лъэхъэнэм къриубыдэу ижь-ижьыж лъандэрэ зауэ псори къызэтрагъэувыIэрти, лIыгъэ зэхэгъэкIыпIэр спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкI утыкухэм Iэпхъуэрт. Иджыри апхуэдэу щытыну дыщогугъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ГущIэгъумрэ цIыхугъэмрэ унэ яухуэф

2022-02-05

 • Иджыблагъэ зи унэр мафIэм иса Гъуэгунокъуэхэ я унагъуэм ахъшэкIэ ядэIэпыкъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбеки. Абы жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэр гузэвэгъуэ хэхуам зыщIагъакъуэу ижь-ижьыж лъандэрэ къызэрекIуэкIыр. Псыгуэнсу къуажэм дэс Гъуэгунокъуэхэ зыпэщIэхуа гугъуе-хьыр къызэранэкIын папщIэ къуажэдэсхэр зэрадэIэпыкъур, республикэм исхэри лъэныкъуэкIэ къызэрымынар жиIащ КIуэкIуэм. Хэгъэгу унафэщIым къихигъэщащ къуажэдэсхэр зэхыхьауэ яухуэ унэщIэм щхьэкIэ КъБР-м и Правительствэм и гъэтIылъыгъэ фондым щыщ сом мин 500 зэрыратыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Тхылъ тыгъэ щIыным и махуэ

2022-02-05

 • «Урысейм и гугъапIэ» урысейпсо цIыхубз жылагъуэ зэгухьэныгъэм и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм Налшык къалэ дэсхэмрэ щIыналъэм щыпсэухэмрэ ягу къегъэкIыж мазаем и 14-р Тхылъыр тыгъэ щIыным и махуэу Урысейм зэрыщыщытыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Журналист IэщIагъэр япэу зэзыгъэгъуэта

2022-02-05

 • «ШырыкъущIым ищI вакъэр зэпэщ хъунукъым, пщафIэм игъажьэ щIакхъуэри IэфI хъунукъым, а лэжьыгъэхэм абыхэм я псэм щыщ Iыхьэ хамылъхьэмэ. Ар хьэкъщ. Апхуэдэщ журналист IэщIагъэри: узытетхыхь сыт хуэдэ Iуэхугъуэри узыхуэзэ цIыхухэм я гурылъ-гурыщIэхэри псэкIэ зыхэпщIэу, уи къалэмыпэм къыпыкI тхыгъэм уэ пщыщ Iыхьэ цIыкIу нэхъ мыхъуми зэрыхэлъыр нэрылъагъуу щытын хуейщ. ИтIанэщ уи лэжьыгъэр нэщIыса щыхъунур», — апхуэдэ гупсысэхэр и гъуэгугъэлъагъуэу псэуащ, и IэщIагъэми пэрытащ Белгъэрокъуэ Евгение ШутIэ и пхъур (1932 — 2015).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Илъэсым и проректор» адыгэ бзылъхугъэ

2022-02-05

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и проректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Хьэшыр Светланэ Урысейм и профессор зэхуэс лъагэм и «ЩIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмкIэ илъэсым и проректор нэхъыфI дыдэ» лъэпкъпсо саугъэтыр иджыблагъэ къыхуигъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Узыфэр зыпкърытхэр зэрыгъуэзэн

2022-02-05

 • УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм COVID-19-р къызытемыхьэлъащэу, узыр зэрыпкърытыр къимыщIэу езыхьэкIхэм папщIэ зэрыгъуазэ тхылъ къыдигъэкIащ. Апхуэдэу абы къыщыгъэлъэгъуащ узым зэрыпэщIэт мастэр халъхьауэ сымаджэхэм, коронавирусыр къэзыубыда сабийхэм папщIэ чэнджэщхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗекIуэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIухуэщIэхэмрэ

2022-02-05

 • Адыгэхэр дуней псом дыкъызэращIэ хъугъуэфIыгъуэщ «Нартхэр» лIыхъужь эпосымрэ Адыгэ хабзэмрэ. Ди бзэм и дахагъэ псори зыхэлъ а къэгъэщIыгъэхэращ ди щIэжым ублапIэ хуэхъур, ди щэнхабзэм къигъэхъуапIэу игъуэтыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ

Адыгэу укъалъхуныр насыпщ

2022-02-05

 • Гур здэкIуэм кIуэфыр лIыфIщ, жиIащ пасэрей адыгэм. ЛIыфIым къыщымынэу, абы насып къызэрыдэкIуэри, гупсэхугъуэрэ берычэтрэ къызэрыпэкIуэ- ри щынэрылъагъущ Тыркум къыщалъхуа, зи адэжь щIыналъэм къэкIуэжауэ тыншу щыпсэу Къейтыкъуэ Мухьэрэм и гъащIэм. Хэхэсыныр зи натIэ хъуа адыгэ мелуанхэм ящыщт Мухьэрэм. И натIэ къритхар арами, Тхьэм фIыуэ илъэгъуахэм я бжыгъэм хэтти, хэкужьым унагъуэ щыхъужыну, и щхьэ Iуэху щызэрихуэжыну, лажьэу- шхэжу и гъащIэр щрихьэкIыну къыхуэупсэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-02-05

 • ЩхьэлъащIэм и хьэтыркIэ
 • Адыгэ хабзэр зыщIэ, зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыж дэтхэнэ цIыхухъури мэтэдж цIыхубз къыщыщIыхьэкIэ, къыщыбгъэдыхьэкIэ, щыблэкIкIэ.
 • ЦIыхухъурэ цIыхубзрэ зэгъусэу щытмэ, щысмэ е гъуэгу теувэмэ, цIыхухъум цIыхубзыр и ижьырабгъумкIэ егъэув (егъэтIыс), ауэ и гъусэр и щхьэгъусэмэ, здигъэувыпхъэр (здигъэтIысыпхъэр) сэмэгумкIэщ. АбыкIэ къащIэу щытын хуейщ ахэр зэрызэщхьэгъусэр.
 • ЦIыхухъуитI зэщыхьамэ: «ЩхьэлъащIэм и хьэтыркIэ щывгъэт», — жиIэу цIыхубзым и IэлъэщIыр абыхэм яку дидзамэ, зэзэуэну зэпэщIэувахэр зэпикIуэтыжырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Дызэрыгушхуэ къэфакIуэ гуп

2022-02-05

 • УФ-мрэ КъБР-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъыта, «Урысейм щIыхь зиIэ и ансамбль», республикэпсо, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэмрэ зэпеуэхэмрэ я лауреат, «Кавказ Ищхъэрэм и вагъуэщIэ» щIыхьыцIэр къызыхуагъэфэща, «Урысей Артиадэм» и лауреат, ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалу 2017 гъэм Сочэ къалэм щекIуэкIам хэта, КъБР-м и Правительствэм и щIыхь тхылъыр мызэ-мытIэу зыхуагъэфэща «Нал цIыкIу» ансамблыр республикэр зэрыгушхуэ къэфакIуэ гуп нэхъыфIхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и ещанэ зэпеуэм

2022-02-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъур зэрагъэлъапIэ Iуэхугъуэхэм хиубыдэу «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ сумомкIэ КъБР-м и ещанэ чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт