ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Iуащхьэмахуэ районым медицинэм зыщеужь

2022-02-03

  • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм пэщIэтынымкIэ оперативнэ штабым и зэIущIэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щытепсэлъыхьащ Iуащхьэмахуэ районым узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм зегъэужьынымкIэ я мурадхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэ хуэдэу, мазаем и 3-м

2022-02-03

  • Илъэс 98-рэ ипэкIэ, 1924 гъэм мазаем и 3-м, дунейм къытехьащ нобэрей «Адыгэ псалъэр» къызытехъукIыжауэ къалъытэ «Къэрэхьэлъкъ» газетым и япэ номерыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Альтаир» щIалэгъуалэ проектыр зэпыуркъым

2022-02-03

  • Лъахэхутэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэщу «Альтаир» зыфIаща щIалэгъуалэ проектым пщэрылъ зыщищIыжа Iуэхухэр нэхъри щIегъэхуабжьэ, жэрдэм нэхъыбэ къыхелъхьэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, егъэджэныгъэ-узэщIакIуэ къалэнхэр къэзыщта а Iуэхугъуэр «Урысей географие зэгухьэныгъэм» иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIауэ щытащ, и грантри къихьащ. Проектым къиубыд унэтIыныгъэхэр зыгъэзэщIэнур «Урысей географие зэгухьэныгъэм» хэт «Альтаир» щIалэгъуалэ хасэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Ухуэныгъэ» зи фIэщыгъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэху дахэкIэ гъэнщIа гъащIэ

2022-02-03

  • 2021 гъэм «Фрегат» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIа «Кавказым и цIыху цIэрыIуэхэр» тхылъым ихуахэм язщ КъШР-м щыщ Уэз (ЩIакIуэ) Рэбихьэт Билал и пхъум теухуа тхыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бэлыхь къызэрыкIа адыгэ псалъэжь

2022-02-03

  • Тыркум щыщ журналист Кабаш Сенеф къэралым и президент Эрдоган Реджеп зэригъэпудамкIэ ягъэкъуаншэу яубы-дащ щIышылэм и 21-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дин щIэныгъэм и хэщIыныгъэ

2022-02-03

  • Адыгэ дин щIэныгъэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. ЩIышылэм и 30-м дунейм ехыжащ Сирием къыщыхъуа икIи щыпсэуа дин узэщIакIуэ, егъэджакIуэ Джэудэт Сэхьид.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Сочэ и Къуэбыдэ аузыр дуней псом я плъапIэт

2022-02-03

  • Китайм и къалащхьэ Пекин пщэдей гуфIэгъуэкIэ къыщызэIуахынущ ХХIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Ар дунейпсо мыхьэнэ зиIэ спорт зэхьэзэхуэ инщ. Илъэсий ипэкIэ, 2014 гъэм мазаем и 7-м, апхуэдэ дыдэ Iуэхугъуэшхуэ адыгэхэм я лъапсэжь Сочэ щыIащ. ЦIыху мелуанхэм я гур къилъэтыным хуэдэу кIэлъыплъу абы щыхьэт техъуэ мафIэр «Фыщт» стадионым щыпагъэнащ олимп, дунейпсо чемпиону зыбжанэрэ щытахэу фигуристкэ цIэрыIуэ Роднина Иринэрэ хоккей гъуащхьэтет гъуэзэджэ Третьяк Владиславрэ. ХьэщIэ лъапIэхэм яхэтащ ООН-м, МОК-м, къэрал зыбжанэм, Урысей Федерацэм я унафэщIхэр, цIыху цIэрыIуэхэр. А псори хуей дэтхэнэми, дауи, телевизоркIэ и нэгу щIэкIащ. Ди къэралым япэу щекIуэкIа «Олимпиадэ хужьым» щыIэну зи насып къикIахэм сэри сащыщащ икIи нобэ иджыри зэ ди газетеджэхэм садэгуэшэну сыхуейт си нэкIэ слъэгъуахэмрэ ахэр къызэрысщыхъуахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха