ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щэнхабзэ  IуэхущIапIэхэр  къагъэщIэрэщIэж

2022-02-25

  • Республикэм щэнхабзэм зыщегъэужьыным иужьрей илъэсхэм гулъытэ нэхъыбэ хуащI хъуащ. Абы и лъэныкъуэкIэ ирагъэкIуэкI Iуэху щхьэпэхэм ящыщщ щэнхабзэмкIэ унэхэр ухуэныр, ахэр зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыныр.

  • Лэскэн, Аруан, Май районхэм хиубыдэ къуажэхэм дэт щэнхабзэмкIэ унэу хым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIынущ мы илъэсым къриубыдэу. Федеральнэ, республикэ бюджетхэм къыхэкIыу а Iуэхум хухахащ сом мелуан 200-м щIигъу. Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIынущ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектымрэ «Урысей зэкъуэт» партым къыхилъхьа «Си хэку цIыкIум и щэнхабзэ» проектымрэ япкъ иткIэ.
  • Зэгъэпэщыжыныгъэхэм хиубыдащ Уэзрэдж, Ташлы-Тала, Аруан, Дыгулыбгъуей, Къамылыкъуэ къуажэхэм, Александровскэ станицэм щыIэ щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр. Апхуэдэу мы илъэсым ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр щызэфIагъэкIынущ Налшык къалэм дэт, НыбжьыщIэхэм я театрым. Абы зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр 2020 гъэ лъандэрэ щрагъэкIуэкI.
  • Щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр къагъэщIэрэщIэж иджырей мардэхэм тету. Унэхэм я щIыбкIи, я кIуэцIкIи сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуагъэзэнущ, къищынэмыщIауэ, инженер коммуникацэхэр псори щIэкIэ яхъуэжынущ, цIыхухэр щызэхуэсыну пэшышхуэр мардэ нэхъыфIхэм тету ягъэпсынущ.
  • — Зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр щыIэ «гъуэгу картэм» тету ткIийуэ къапщытэнущ. Абы къыхэкIыуи, фIагъ иIэу икIи и чэзум Iуэхур зэфIэкIыну догугъэ. Щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр къэщIэрэщIэжынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къэралым щыпэрытхэм ящыщщ, 2022 гъэми зыщIедгъэхыну ди мурадкъым, — жиIащ проектыр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъ, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур.
  • Республикэм къэрал программэхэр щыгъэзэщIэнымкIэ зэфIагъэкI Iуэхухэм хэту мы илъэсым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIыну я мурадщ Анзорей къуажэм, Прохладнэ, Налшык къалэхэм гъуазджэмкIэ я сабий школхэм.
  • ЩХЬЭЩЭМЫЩI  Изэ.