ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Республикэм и медиахолдингым и унафэщI Бежан Беслъэн

2022-02-19

 • «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIу мазаем и 17-м ягъэуващ иужь лъэхъэнэм абы и къалэнхэр зыгъэзэщIа Бежан Беслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым и къарур зыхъумэ

2022-02-19

 • «Зи бзэр фІыуэ зымылъагъум и Хэкум гулъытэ нэс хуиІэнукъым. Зи бзэр къызыфІэмыІуэху цІыхур мыгъасэщ. Абы и бзэр къыщІыфІэмыІуэхур и лъэпкъым и блэкІари, нобэри, къэкІуэнури зыуи къридзэркъыми аращ», — жиІэгъащ Паустовскэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Абы нэхъ IэфI щыIэ?

2022-02-19

 • «Адыгэбзэр сыт щIэдджынур,
 • Здынэсыр КъалэкIыхьырщ», —
 • Ар ауану Iэджэм жаIэр,
 • Мышыу псалъэм тIэкIу хэчыхьу.
 • ЩызэхэсхкIэ сэ а псалъэр
 • А гушыIэр сигу темыхуэ.
 • Станцым нэскIэ унигъэсмэ,
 • Ар бзэм дежкIэ уфIэмащIэ? …
 • КIыщокъуэ Алим и «Гъуэгу къежьапIэ» усэм щыщ мы сатырхэр си гум илъ зэпытщ. Уи анэдэлъхубзэр зумыпэсмэ, зумыгъащIэмэ, укъэзылъхуа уи анэр, укъызыхэкIа уи лъэпкъыр фIыуэ умылъагъуу аракъэ абы къикIыр? НтIэ, апхуэдэхэр сэ сфIэтхьэмыщкIэщ.
 • Къалэм сыкъыщыхъуами, сыкъэзыцIыхухэм ягъэщIагъуэу, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэу сылэжьэну сыхъуапсэу, КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэм илъэсихкIэ сыщеджащ. ИкIи къызэхъулIащ си хъуэпсапIэр. ЕджапIэ нэхъыщхьэр къэзухри фIыуэ слъагъу, сыщеджа си школым адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэу згъэзэжауэ сыщолажьэ илъэс ещанэ хъуауэ. СрогуфIэ икIи срогушхуэ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гурылъыр къызэраIуатэ

2022-02-19

 • Анэдэлъхубзэр анэ гумащIэм хуэдэщ.
 • Анэдэлъхубзэр хущхъуэ пэлъытэщ.
 • Бзэр гурылъыр къызэраIуатэ Iэмалщ.
 • Дэтхэнэ зы лъэпкъми и тхыдэм нэхъыфIу щыгъуазэ зэрызыхуэпщIыфынур абы и анэдэлъхубзэмкIэщ.
 • Бзэр лъэпкъым и гупсысэхэр къызэрыщ гъуджэщ.
 • Акъыл закъуэкIэ бзэр къыпхуэгъэщIынукъым, ар лъэпкъпсо хъугъуэфIыгъуэщ.
 • ЦIыхум узэрыщыгугъ хъунур кърипщIэфынущ ар и анэдэлъхубзэм зэрыхущытымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэбзэ

2022-02-19

 • Ди Iуащхьэмахуэ
 • Уафэм ныщIоуэ,
 • Бахъсэн уэрыжьыр
 • КъуакIэм щызоуэ,
 • Мы ди хэкужьыр
 • Дуней телъыджэщ,
 • Ди адыгэбзэр
 • Абы и гъуджэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дызэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

2022-02-19

 • Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, УФ-м и Композиторхэм я союзым Шостаковичым и цIэр зэрихьэу ит саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, УФ-м и композиторхэм я союзым хэт, а IуэхущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI ХьэIупэ ДжэбрэIил и ныбжьыр мазаем и 20-м илъэс 80 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-02-19

 • Дыгъэм пшэкIухь иIэмэ…
 • Вагъуэиж зэралъагъуу, «си мывагъуэу къыщIыукI» жаIэрт.
 • ГъавэщIэр зейр япэ абы хэIэбэмэ нэхъыфIщ, хамэм Iухуэ нэхърэ.
 • ГъуэгущхьэIум пхъэщхьэмыщхьэ жыг щыхэпсэну фIыщ.
 • Дыгъэм пшэкIухь иIэмэ, лIыщхьэ малIэ е зауэ къохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

ГуфIэгъуэри гуIэгъуэри зэпэжыжьэкъым

2022-02-19

 • Пекин щекIуэкI ХХIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысей Федерацэм и атлетхэм иджыри медаль зыбжанэ щызыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

IэщIагъэм хуаунэтI

2022-02-19

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым химиемрэ биологиемкIэ и къудамэм мы махуэхэм географиемрэ химиемкIэ хэгъэгупсо зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIащ. Абы хэтащ ди щIыналъэм курыт щIэныгъэ щызрагъэгъуэт и IуэхущIапIэхэм щеджэ, 10 — 11-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ