ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

ЩIымахуэ джэгухэр къызэщIоплъэ

2022-02-15

 • Пекин щекIуэкI ЩIымахуэ Олимп джэгухэм иужьрей махуэхэм зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр къыщыхъуащ: Урысей Федерацэм и атлетхэм медаль зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэ зыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

НэгъуэщI къэралхэми ирагъашэ

2022-02-15

 • «Къэрал зэхуаку кооперацэмрэ экспортымрэ» лъэпкъ проектыр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ кърахьэжьа лэжьыгъэм ди республикэм щыпащэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И гъащIэр мащIэми,  езыр лъэужьыфIэт

2022-02-15

 • Политик лъэщу, къулыкъущIэ пэжу, IэнатIэ зэхуэмыдэхэм ехъулIэныгъэфIхэр щаIэу лажьэ IэщIагъэлI цIэрыIуэу адыгэр зэрыгушхуэр мащIэкъым. Абыхэм ящыщщ зи фэеплъ нэху дунейм къытезына, ноби зи цIэр фIыкIэ ираIуэ Тыркуин Анатолэ. Мэздэгу щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм къахэкIа щIалэр балигъыпIэ щиувэм еджакIуэ здиунэтIар Налшыкщ. И хэкужь къихьэжу щIэныгъэ зригъэгъуэта нэужь, абы игъэзэжакъым, нэгъуэщI щIыпIэ Iэпхъуакъым, атIэ и щIэныгъэри зэфIэкIри и адэжь лъахэм къыхуигъэсэбэпу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джылахъстэней зекIуэ

2022-02-15

 • КъБР-м и «Шууей хасэм» мазаем и 13 — 14-хэм иригъэкIуэкIа махуитI зекIуэм зэпищIащ Налшыкрэ Тэрчрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

СыткIи щапхъэ адыгэлI нэст

2022-02-15

 • Урысей псом щыцIэрыIуэ, хамэ къэралхэм къыщацIыху адыгэлI щыпкъэ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, щIэныгъэлI, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъШР-м и ЦIыхубэ Зэхуэсым (Парламентым) и депутату, Шэрджэс Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Президенту, иужькIэ и вице-президенту щыта Акъбащ Борис 1932 гъэм мазаем и 14-м Хьэбэз районым хы- хьэ ПсэукIэ-Дахэ къуажэм къыщалъхуащ. Акъбащхэ Хьэжмырзэрэ Чэбэхъанрэ я бынунагъуэшхуэм къихъуа щIалэр быным я етхуанэт. Абы и сабиигъуэр зауэ, зауэ нэужь зэман хьэлъэхэм хиубыдащ. Арами, Хьэжмырзэ щIэныгъэ зыбгъэдэлъ цIыхути, и къуэр Черкесск къалэм дэт лъэпкъ интернат-еджапIэм щIигъэтIысхьащ. ИкIи ар япэ дыдэ дыщэ медалкIэ къэзыухар Борисщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Псыр – псэхэлъхьэжщ

2022-02-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыуэпсыр нэхъ дахэхэм хабжэу, ипсхэр хущхъуэу, и хьэуар къабзэу къалъытэу къекIуэкIащ. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджыпсту щIыуэпсым и щытыкIэр щIагъуэкъым — ар нэрылъагъущ, мызэ-мытIэуи дытепсэлъыхьащ. Сытым гу нэхъ лъытапхъэ ди псыр хъума хъун папщIэ? А упщIэм и жэуапыр къыщыдолъыхъуэ КъБКъУ-м биологиемкIэ и къудамэм и егъэджакIуэ, биологие щIэныгъэхэм я кандидат Хьэтыхъу Аубэчыр деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэр зи  лъабжьэ  повесть

2022-02-15

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Щэрдан Анатолэ и «Восьмая горизонталь Черкесии» повестыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хэхэсым и гупсысэхэр

2022-02-15

 • Щоджэн Берсис 1978 гъэм Тыркум щыщ Мэрашлы къуажэм къыщалъхуащ. Мармара университетым юристу щеджащ. Истамбыл уна-гъуэу щопсэу.
 • И адэшхуэм и адэшхуэ Гъумарт Хэкум икIауэ щытар. 1896 гъэм Шэрэдж икIри, Мэккэм хьэжыщI кIуати, абы къыщынащ, и унагъуэр и гъусэу. Гъумар — Мырзэбэч — Iихьсан — Исмэхьил — Берсис. КъуэшитIрэ шыпхъуитIрэ иIэщ. Мыпхуэдэщ и лIакъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъахэхутэм зэритхымкIэ

2022-02-15

 • «Хы ФIыцIэ Iуфэм къегъэщIылIа щIыпIэхэм япхрыкI лъагъуэхэмкIэ» («Тропами горного Черноморья») тхылъ гъуэзэджэр и IэдакъэщIэкIщ адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэрыбыныр зэрыса щIыналъэм и плIанэпэ куэд къызэхэзыкIухьа лъахэхутэ цIэрыIуэ Ефремов Юрий. Абы ар щытетхыхьыжащ илъэс пщIы бжыгъэм къриубыдэу здэщыIа щIыпIэхэм щилъэгъуахэмрэ гурыгъу-гурыщIэу щызыхищIахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къафэр бзэ хуэныкъуэкъым

2022-02-15

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Унэжокъуэ Тимуррэ абы и щхьэгъусэ, КБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Заремэрэ зи художественнэ унафэщI, республикэпсо, урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм я лауреат, цIыхубэ къафэхэмкIэ «Шагъдий» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэси 10 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэхэм я макъамэ Iэмэпсымэхэр

2022-02-15

 • Сыт хуэдэ лъэпкъми езым и дунеймрэ и щэнымрэ къэзыIуатэ макъамэ иIэжщ. Адыгэ макъамэхэм я зэхэлъыкIэ дахащэр къэзыгъэщIыр Iэмэпсымэ хьэлэмэтыщэхэщ, адрейхэм емыщхьщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Иналым» и япэ хэхъуэ

2022-02-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и еянэ джэгугъуэр Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол