ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Гъэ къакIуэ ирихьэлIэу

2022-02-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Къэрал Советым «Транспорт» унэтIыныгъэмкIэ и комиссэм онлайн щIыкIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зыужьыныгъэр зи гъуэгу

2022-02-12

 • Ди республикэм щагъэлъапIэ япэ телерадионэтынхэр къэтын щыщIадза махуэхэр. ЛIэщIыгъуэм нэсащ ди щIыналъэм радио япэу къызэрыщыпсалъэрэ, илъэс 65-рэ мэхъу телевизорхэм ди деж япэу лэжьэн зэрыщыщIадзэрэ. Ди щIыналъэм и тхыдэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а IуэхугъуэхэмкIэ КъБР-м и Iэтащ- хьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ ехъуэхъуащ «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-м и лэжьакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ПщIэшхуэ зыхуащI цIыхут

2022-02-12

 • Ди хэкум къыщацIыху лIы цIэрыIуэ Беданокъуэ Аскэрбий къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирикъуащ. Дунейм ехыжа цIыхум дахэкIэ и гугъу ящIыху, ягу илъыху, ящымыгъупщэу тепсэлъыхьыху псэущ жыпIэкIэ, ущыуэнукъым. «Беданокъуэ Аскэрбий дунейм зэрехыжрэ илъэс 53-рэ хъуами, ноби къытхэтым хуэдэу къытщохъу», — жаIэ ар фIыуэ зыцIыхуу щытахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ГъащIэм ухэзыгъаплъэ

2022-02-12

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и щIэджыкIакIуэхэр щыгъуазэщ хъэтI щхьэхуэ яIэжу нобэрей адыгэ литературэм лъэ быдэкIэ хэува тхакIуэхэр редакцэм зэрыщылажьэм. Абыхэм ящыщщ Чэрим Марианнэ. Шэч хэмылъу, газетеджэхэм ящIэж абы и «ЛIы иримыкъу» романыр — ар, Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпыудауэ, «Адыгэ псалъэм» къытеддзауэ щытащ. Мы махуэхэм хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ — тхылъ щхьэхуэу дунейм къытехьащ Чэримым и IэдакъэщIэкIыр. Iыхьищу зэхэлъ романыр къыщыдэкIащ Бекъул Iэниуар и «Принт Центр» тедзапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэрал гулъытэ егъуэт

2022-02-12

 • Ди республикэм щылажьэ лъэпкъ проектхэм ящыщу егъэджэныгъэ IэнатIэм тещIыхьахэм лэжьыгъэ куэд къызэщIаубыдэ. А унэтIыныгъэм хуэгъэпса «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым иIэщ гуэдзэн купщIафIэхэр, дэщIыгъущ программэ хэхахэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэри хуолажьэ ди щIыналъэм щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ я Iуэхум адэкIи зыщегъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи цIэр фIыкIэ Iуа адыгэ бзылъхугъэ

2022-02-12

 • ЗэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ, нэмысышхуэрэ хабзэрэ зыхэлъ, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ хьэлэмэт, жылагъуэ Iуэхухэри жыджэру дэзыгъэкIыф цIыху гуащIафIэущ ди тхыгъэр зытеухуа бзылъхугъэр ди щIыналъэм къызэрыщацIыхур. Ар Щоджэн Риммэ Хьэсэн и пхъурщ. Аруан щIыналъэм, абы и къалащхьэ Нарткъалэ зыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэм, шэч хэмылъу, и Iыхьэ ин хэлъщ абы. ЩIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ зи гуащIэ куэд хуэзыгъэпса, а IэнатIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIэзыха Щоджэн Риммэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Гъунэгъу республикэм и гулъытэ гуапэ

2022-02-12

 • Дунейпсо Арт Комитетым и вице-президент, академик Бейтыгъуэн Iэуес зи пашэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ Осетие Ипщэ Республикэм щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ноби ящыгъупщэркъым

2022-02-12

 • КъБАССР-мрэ РСФСР-мрэ щIыхь зиIэ я артист, КъБАССР-м и цIыхубэ артист, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат Болэ Мурат Хьэжмырзэ и къуэр къызэралъхурэ мазаем и 8-м илъэси 105-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Артист гъуэзэджэ

2022-02-12

 • УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ я артист, режиссёр, зэдзэкIакIуэ Iэзэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм, абы и псыпэр езышэжьахэм ящыщщ Сонэ Мухьэрбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъызыхуигъэщIам хуэпэжа

2022-02-12

 • РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЗекIуэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIухуэщIэхэмрэ

2022-02-12

 • ШыщIэ дунейм къытехьагъащIэр щагъэпскIкIэ, шыкIэр ятхьэщIыртэкъым. Ар зытехуэр шыр гъэритI щрикъу махуэхэрщ. ШыкIэтхьэщIкIэ зэджэ тхьэлъэIури къыщыдахыр абы щыгъуэщ: адыгэхэм хъуэхъуи теIуащ, Iэни епэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-02-12

 • Лы гъэжьа-гъэбэкхъа
 • Мэлылыр ятхьэщI, яупщIатэ тыкъыр цIыкIуурэ, дзэху тепщэчым иралъхьэ, абы халъхьэ пIащIэурэ упщIэта бжьыныщхьэ, бжьыныху, шыбжий, шыгъу, псы щIыIэ щIакIэри IэкIэ фIыуэ зэIащIэ, бжьыныр япIытIурэ и псыр къыщIахун щхьэкIэ. Шынакъыщхьэр трапIэри, щIыIапIэм сыхьэти 5 — 6-кIэ щагъэув, нэхъ зэхэшыпсыхьын щхьэкIэ. Лыр щагъэжьэнум и деж шынакъым лы тыкъырхэр кърах, кIэрыпщIа бжьын сытхэр кIэрахри тIэкIу ягъэжэпхъ. Лы жэпхъар дзасэм фIалъхьэри мафIэ дэпкIэ ягъажьэ, лъэныкъуэ псомкIи тхъуэплъ дахэ хъухукIэ. Лы жьар дзасэм къыфIахри тебэ куум иралъхьэ, абы халъхьэж а бжьын-бжьыныху зыхэлъар, псы къыщIэжари щIакIэж, джэдгын хаудэ, зэIащIэ, тебащхьэр трапIэри мафIэ щабэм тету ягъэбэкхъ дакъикъи 7 — 8-кIэ. Iэнэм пщтыру трагъэувэ. Дашх пIастэ, мырамысэ, чыржын, хьэлIамэ, щIакхъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Иужь махуэхэм дыкъокIуэтэх

2022-02-12

 • Пекин щекIуэкI ЩIымахуэ Олимп джэгухэр зэрыщIидзэрэ япэу махуэку кIуам Урысей Федерацэм и атлетхэр медалыншэу къэнащ, абыхэм пэгъунэгъу дыдэ хъуа пэтми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр