ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

«ТекIуэныгъэм и мафIэгур» Налшык къэсащ

2022-02-26

 • Дыгъуасэ «Налшык» гъущI гъуэгу станцым «ТекIуэныгъэм и мафIэгур» къэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хьэрычэт Iуэхум зрагъэужь

2022-02-26

 • Урысей Федерацэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Илюшниковэ Татьянэ видеозэпыщIэныгъэ IэмалхэмкIэ иригъэкIуэкIа зэхыхьэр триухуат «Хьэрычэт мащIэмрэ курытымрэ, хьэрычэтым жэрдэм къыщызыгъэлъагъуэхэм ядэIэпыкъун» лъэпкъ проектыр щIыналъэхэм зэрыщагъэзащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псалъэм псэ хэлъмэ…

2022-02-26

 • Зи дунейр Iыхьэр зыхъуэжа цIыхуфIыр уигу къыщыкIыжым деж зы нэхугъэ гуэрым узэщIещтэ. ГъащIэм щыщ Iыхьэу абы дэбгъэкIуам и закъуэкъым гум къыдридзеижыр, атIэ щIыкIэ-щытыкIэу иIахэр нэгум къыщIоувэж, и псалъэхэр щIэрыщIэу зэпыбогъэувэж, IуэхущIафэу къызэринэкIахэм уроплъэж. Пэжщ, блэкIам сыт хуэдизрэ укIэлъыIэбэми, улъэIэсыркъым, ауэ абы къыхэна цIыхум и фэеплъыр, егъэлея хэмылъу, куэдкIэ цIыхум и гуащIэм и къигъэхъуапIэ мэхъу, я зэхуаку дэлъ нэрымылъагъу къуэпсхэр игъэгъужыркъым, и Iущыгъэмрэ и щапхъэмрэ щыIэныгъэм и гъуэмылэу къыхущIокI. Тхьэм и къэгъэщIыгъэу зэрыщыт къудейм фIэкIа хэмылъми, цIыхур лъапIэныгъэщ. ИтIанэми, и гуащIэрэ и зэфIэкIрэ йоплъри, псэу щIыкIэ Iэужьу ялъагъу, дунейм ехыжмэ, и хьэдащхьэ лъэужь халъагъуэ. IэужьыфIэт икIи лъэужьыфIэт къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирикъуа адыгэ бзэщIэныгъэлэжь гуащIафIэ Темыр Рае.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Псэухэм папщIэ ноби псэу

2022-02-26

 • Ажалыр бжэм нэхъ благъэщ —
 • Хъумэ къэс —
 •  «Си ужьыр махуэ пхухъу…» —
 • БжызоIэ, лъахэ!
 • (Гъу.Л.)
 • УсакIуэ цIэрыIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъубжокъуэ Лиуан къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗекIуэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIухуэщIэхэмрэ

2022-02-26

 • Балъкъдэсхэр щыпэшэс хъуэхъум «зекIуэ цIыкIу хъуэхъукIэ» еджэу щытащ, шыр щыдашкIэ гъэунэхупIэ ирашэрэ и зэф1экIыр здынэсыр къахутэу зэрыщытам ирапхыу. Беслъэнейхэм я бзэмрэ щэнхабзэмрэ щыпэшэс тхьэлъэIур зэрыхэтыр «гъуэгужьэ хъуэхъу» фIэщыгъэмкIэщ, хъуэхъубзэри тхьэлъэIу хуэIухуэщIэхэри а зы псалъэм кърагъэубыду. ТIуащIэ цIыкIум, Бахъсэнрэ Шэджэмрэ я зэхуакум, Фэндыкъуэ зэгуэр щыпсэууэ къыдэкIыжахэм я бзэм зи гугъу тщIы Iуэхугъуэр зэрыхэтыр «гъуэгу цIыкIу гъуэгушхуэ хъуэхъуущ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-02-26

 • ГъущI куэбжэ зиIэр…
 •  Зыхуейр игъуэтрэ, зэхъуапсэ щымыIэу псэуи, махуэм шхамэ, етIуанэ махуэм ишхынум егупсысу псэуи щыIэщ. ЦIыхур зэи зэхуэдэ хъунукъым. Зи ныбэ изыр щыщыкI щыIэщ, зимыIэм епагэкIыу, къелъэIуам зыхуигъэщIагъуэу, зыхуигъэину. Абы щыгъуэ ар егупсысу пIэрэ езыри зэ дэхуэхынкIэ зэрыхъунум?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

ЛIыхъужьыгъэм  и дерсхэр

2022-02-26

 • Ди республикэм зэи щызэпыуркъым ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэмрэ драгъэкIуэкI хэкупсэ гъэсэныгъэр. Мы махуэхэм абы ехьэлIа лэжьыгъэ щхьэпэхэр щекIуэкIащ щIыналъэм хыхьэ къалэхэм, щIыпIэхэм. Абыхэм я щап- хъэщ Налшык къыщызэрагъэпэща зэIущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕхъулIэныгъэкIэ япэу  утыкушхуэм къохьэ

2022-02-26

 • Владимир областым хыхьэ Суздаль къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатым зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куэцэ Идар и вагъуэ

2022-02-26

 • Николаев Юрий и музыкэ академием къызэригъэпэща «Пщэдджыжь вагъуэ» дунейпсо зэпеуэ зэIухам щытекIуащ ди республикэм щыщ, КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс» уэрэджыIакIуэ гупым хэт Куэцэ Идар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ