ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2022

Iуэхутхьэбзэхэр зэрырагъэфIэкIуэнум хущIокъу

2022-03-31

 • Федеральнэ Зэхуэсым и деж щыIэ УФ-м и Хабзэгъэувхэм я советым и комиссэм видеоконференц IэмалкIэ иригъэкIуэкIащ социальнэ политикэ Iуэхухэм теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI, а комиссэм хэт Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Жылапхъэхэм йогугъу

2022-03-31

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык 2021 гъэм дыгъэгъазэм и 9 — 10-хэм щекIуэ-кIат Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и центрымрэ Нартыхум-рэ сэхуранымкIэ жылапхъэхэр къыщIэзыгъэкIхэм я лъэпкъ зэгухьэныгъэмрэ (Краснодар къалэ и хэщIапIэщ) пэублэ зэгурыIуэныгъэ щызэраухылIа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куэдым гъуэгугъэлъагъуэ тхуэхъуа нэхъыжьыфI

2022-03-31

 • ЩIалэгъуэ ныбжьым уитрэ дунейр уи зэхуэдитIу, зызумыпщытыфынрэ плъэмыкIынрэ щымыIэу къыщыпщыхъу лъэхъэнэр хьэлэмэтщ, гъэщIэгъуэнщ, гукъинэщ. А зэманым зэтоувэ цIыхум и хьэл-щэныр, гъащIэм хуиIэ еплъыкIэр, къыгуроIуэ жылагъуэм и зэхэтыкIэр, ныбжьэгъугъэмрэ гурыщIэ къабзэмрэ я лъабжьэхэри гъэтIылъа мэхъу. КъинэмыщIауэ, зэи имыхужу гу лъащIэм къонэри, абы «абгъуэ» щащI узыхэхуэ Iуэхугъуэхэмрэ узрихьэлIэ цIыхухэмрэ ящыщ куэдым. А псоми мыхьэнэуэ яIэр иужькIэщ къыщыбгурыIуэжыр, гъащIэм ухэувэу ерэ фIырэ нэсу зыхэпщIыкI хъуа нэужьщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

ЩIэныгъэр и лъагъуэу

2022-03-31

 • Нобэ ди псэлъэгъущ химие щIэныгъэхэм я кандидат, Урысейм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Къуэкъуей (Алмэ) Анетэ. Ар Къармэхьэблэ къуажэм къыщыхъуащ, Къэхъун унагъуэу щопсэу. КъБКъУ-мрэ медицинэмкIэ колледжымрэ щолажьэ. ЩIэныгъэм зэрыдихьэхам, къехъулIэхэм теухуауэ депсэлъащи, зэвгъэцIыху.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэлыжьыхьым и 1-р ГушыIэмрэ дыхьэшхымрэ я махуэщ

2022-03-31

 • Гъуэмбым укъизыхуар къикIыжауэ укъелъыхъуэ
 • Зы лIыжь цIыкIурэ зы фызыжь цIыкIурэ бын ямыIэу я закъуэу псэурт. Фызыжь цIыкIур апхуэдизкIэ жьейти, лIыжь цIыкIум и щхьэр иригъэужэгъуауэ здэкIуэн ищIэжыртэкъым.
 • Махуэ гуэрым лIыжь цIыкIум и щхьэр дихри дэкIауэ къыздиджэдыхьым, гъуэ дыдж куу гуэрым хуэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДяпэкIэ тхылъымпIэ дыщыщIэнукъым

2022-03-31

 • Гъатхэпэр къызэрихьэрэ зэрыб хьэрфхэр зытрадзэ тхылъымпIэ хужьым и уасэр хуэдиплIкIэ нэхъ лъапIэ хъуащ. Мазэ ипэкIэ сом 200-м куэдкIэ щIимыгъуу щыта напэ 500-м иджы сом 1200-рэ е нэхъыбэ и уасэщ. «Къэралым тхылъымпIэ ирикъуу къыщIимыгъэкIыр пэж?» — а упщIэр зымыгъэува куэд яхэтыж къыщIэкIынкъым ар махуэ къэс къэзыгъэсэбэпхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къуажэ-къэралыгъуэ Себоргэ

2022-03-31

 • Къэралыгъуэ ухъуну къыпхуиухамэ, жагъуэгъуи, бии къыппэлъэщынукъым. ЖытIэм и щыхьэтщ цIыху 315-рэ фIэкIа зэрымыс, Италием хыхьэ Себоргэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Тэрчыр» щIымахуэ чемпионщ!

2022-03-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и иужьрей джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр блэкIа зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэлыжьыхьым екIуэкIыну зэIущIэхэр

2022-03-31

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и Япэ гуп
 • ТIощIрэ еплIанэ
 • джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 3
 • (тхьэмахуэ)
 • СКА (Дон Iус Ростов) —    «Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба» (Мейкъуапэ)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Чайка» (Песчанокопскэ)
 • «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Динамо» (Ставрополь) — «Форте» (Таганрог)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Иджырей мардэхэм тет комплексыщIэ

2022-03-30

 • Шэджэм районым хыхьэ Яныкъуей жылагъуэм къыщызэIуахащ Физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексыщIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ГуфIэгъуэкIэ гъэнщIа зэхыхьэхэр

2022-03-30

 • Илъэс къэси хуэдэу, мы гъэми Iэтауэ ди республикэм щагъэлъэпIащ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Гъатхэпэм и 28-м илъэс 65-рэ ирикъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хэту балъкъэр лъэпкъым къэралыгъуэ зэригъуэтыжрэ. КъБР-м и япэ президент КIуэкIуэ Валерэ балъкъэрхэм я зыужьыжыныгъэр гъэлъэпIэным ехьэлIа унафэм Iэ щыщIидза 1994 гъэ лъандэрэ а махуэшхуэр щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм топсэлъыхь

2022-03-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэр щыхъумэнымкIэ зэпымыууэ лажьэ зэхуэсымрэ КъБР-м Экономикэмрэ жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ хэтхэм я зэIущIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ГъэсакIуэхэр зэIуощIэ

2022-03-30

 • Лэскэн щIыналъэм иджыблагъэ щекIуэкIащ зи еджапIэ кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэр щагъасэ и IуэхущIапIэхэм я гъэсакIуэхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гуапагъэр зэбэкI цIыху

2022-03-30

 • Иужьрей илъэситIым цIыху цIыкIур зыхэт бэлыхьым псори дыщыгъуазэщ. Ковид уз зэрыцIалэм и зэранкIэ, ди щхьэм, ди Iыхьлыхэм щхьэкIэ дышынэурэ, дызыкIэлъымыкIуэжу, зыр адрейм дыщымэхъашэу дыхъуам пцIы хэлъкъым. Ар нэхъ гуащIэу щызыхыбощIэ а узым хуэщIа сымаджэщхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2022-03-30

 • Рэмэданым и щэхумрэ ар нэгъэса зыщIымрэ
 • Муслъымэн дунейм щыцIэрыIуэ щIэныгъэлIышхуэхэм языхэз Гъэзалий Iэбу Хьэмид Мухьэмэд «Дин щIэныгъэхэм псэ къахэгъэхьэжыныр» и тхылъыр лIэщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ я Iэпэгъущ ислъамым и пэжыр сIэщIэмыкIащэрэт жызыIэхэм. Абы щыщ Iыхьэу нэщIым теухуа пычыгъуэхэр нобэ дигу къыдогъэкIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху