ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2022

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэсищэ щрикъум и щIыхькIэ

2022-02-17

  • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 ирокъу» фэеплъ медалыр зэрагъэувым и IуэхукIэ Указым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Дыщэр куэдыIуэрэ зыIэщIагъэкI

2022-02-17

  • Пекин щекIуэкI ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и къыкIэлъыкIуэ махуэхэми Урысей Федерацэм и атлетхэм медалхэр къахуихьащ, арщхьэкIэ зыпэплъахэм хуэдэкъым. КъищынэмыщIауэ, официальнэу щымыт гуп зэпеуэми къыщебэкъуэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ПщIэмрэ щIыхьымрэ къэзыIэтахэр

2022-02-17

  • Совет властыр щызэтеувагъащIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ щыухуэным хуэунэтIауэ лэжьыгъэшхуэ щызэфIагъэкIащ Къалмыкъ БетIал, Энеев Магомед, Къатхъэн Назир сымэ зи пашэ большевикхэмрэ абыхэм я дарэгъухэмрэ. Политикэ, экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ я лъэныкъуэкIэ ди щIыналъэм нэрылъагъуу зиужьащ, зэман кIэщIым къриубыдэу ар индустриальнэ-мэкъумэш область, кIэлъыкIуэу, конституцэкIэ щIэгъэбыда автоном республикэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказ щIалэгъуалэр зэроубыд

2022-02-17

  • Владикавказ щыщ блогер Пухаев Алик Кавказыр зы Iэпкълъэпкъ быдэм хуэдэу зэрыIыгъыу щытын хуейуэ къэзылъытэ иджырей щIалэгъуалэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

И насыпщ апхуэдэ бын зиIэм

2022-02-17

  • Зи ныбжь хэкIуэта дэтхэнэ зыми и гум удыхьэн папщIэ куэд ухуейкъым: гуапэу хущыт, щыгуфIыкI, и Iуэхур хузэфIэхи, хуэпщIэну псори хуэпщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыкIураш

2022-02-17

  • ЛIыжь цIыкIумрэ пщымрэ
  • Зы жылэ зы лIыжь цIыкIу дэсти, тхьэмыщкIэ дыдэт, унэ нэщIым щIэс фIэкI, бгъэдэлъ щыIэтэкъым.
  • — Iэхъуэу тхуежьэ, — къыжраIащ лIыжь цIыкIум, — Iэхъуэу утхуежьэмэ, удгъэмэжэлIэнкъым.
  • Iэхъуэу ежьэри, пщыхьэщхьэм къыщыдыхьэжкIэ зыгуэр кърат хъуащ лIыжь цIыкIум — шхын щыщIэжакъым. Шхын щымыщIэмэ, лIыжь цIыкIур нэхъыбэ хуейт? ЕкIуэкIыурэ, пщыхьэщхьэ гуэрым къыдыхьэжауэ, и Iэнэм махъсымэ кхъуэщын тету, зы мэжаджи телъу кърихьэлIэжащ лIыжь цIыкIур. Махъсымэ кхъуэщыныр мэжаджэм дрифащ. Iэнэм тригъэувэжа къудейуэ, кхъуэщыным махъсымэр из хъужащ, зы мэжаджи къытехутащ Iэнэм…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха