ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2022

ПIалъэкIэ лъэмыж тралъхьэ

2022-01-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зригъэлъэгъуащ «Кавказ» Р-217-нэ гъуэгум Шэджэм псым пIалъэкIэ щытралъхьэ лъэмыжыщIэр. Ар гъуэгум автомашинэхэр щызэтримыхьэн папщIэ яухуэ икIи зэман гъунэгъум яухынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ХьэкIуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэр

2022-01-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэ ин игъуэтащ. ЩIышылэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 93-м иту дунейм ехыжащ УФ-м и еджапIэ нэхъыщхьэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик ХьэкIуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къашыргъэ Билал Хьэнащхъуэ и къуэр

2022-01-29

 • Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 92-м иту дунейм ехыжащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, композитор Къашыргъэ Билал Хьэнащхъуэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэужь нэху къытхуэзыгъэна

2022-01-29

 • УФ-м и еджапIэ нэхъыщхьэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, ди литературэм и зэфIэувэныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа IэщIагъэлI щыпкъэ, адыгэ еджагъэшхуэ ХьэкIуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэр дунейм зэрехыжар зи жагъуэ мыхъуа яхэмытми ярейщ адыгэ Iуэху зезыхьэхэм, лъэпкъым и зыужьыныгъхэм хуэлажьэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МурадыщIэхэр дапщэщи и куэдт

2022-01-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым зэпIэзэрыту зиужьыным, абы и къэралыгъуэр нэхъри гъэбыдэным, и цIыхухэм я ехъулIэныгъэ къызэрыкI Iуэхугъуэхэм дапщэщи хуолажьэ егъэджэныгъэ-щIэныгъэр. Абы и IэщIагъэлI нэсхэм яхэлъ гумызагъагъэмрэ жэрдэмыщIэхэмрэ, мурадыщIэхэмрэ Iуэху бгъэдыхьэкIэ пэрытхэмрэ я фIыщIэщ иджырей лъэхъэнэм а IэнатIэр здынэса лъагапIэхэм ящыщ куэд. Апхуэдэу зи лэжьыгъэм гу къабзэрэ псэ хьэлэлкIэ пэрыта IэщIагъэлI щыпкъэхэм халъытэ РСФСР-м и профтехегъэджэныгъэм и отличник, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м педагогикэмрэ психологиемкIэ и кафедрэм и унафэщIу илъэс 20-м нэскIэ лэжьа Чым Юрэ Сэфарбий и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказ  щэнхабзэм  итхьэкъуа  япон  щIалэ

2022-01-29

 • Ижь-ижьыж лъандэрэ хамэ къэрал куэдым щыщ къэхутакIуэхэр хуабжьу дехьэх Кавказым ис лъэпкъхэм я тхыдэм, псэукIэм, къекIуэкIыкIам. Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ апхуэдэ зы, зи ныбжьыр илъэс 19 фIэкIа мыхъу Японием щыщ Нозаки Тайга.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ГъащIэ кIыхь зиIэ уэрэдхэр зи IэрыкI

2022-01-29

 • Жырыкъ Заур къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу
 • Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэзылъхьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэщ. Мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъу композитор, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Нэ  ещанэ

2022-01-29

 • Дэ къуажэкIэм дыщыст. Ихъуреягъыр хъупIэрэ, нэм илъагъур щхъуантIэу. КъуажэкIэ дыдэ дыхъунт ди хадапхэм дадэ нанэ зыфIэсщахэр имысамэ.
 • Ахъмэтхъанрэ Зилэрэ жьы дыдэ хъуат, зэдэарэзыуэ жьы ядэхъуат абыхэм я хъуреягъри. Джэдкъазым сэхур илъэс къэс къызыкIэрашхыкI унэм къытегуплIэу къыпщыхъу кхъуэщыныщхьэ тхъуар, гъащIэ хьэлъэм зи плIэр Iушэ ищIа пхъэбжэ зэIухымрэ, къыдыхьэмрэ дэкIыжымрэ еплъыр щхьэгъубжэ цIыкIухэмрэ ноби си нэгум щIэкIкъым. Фи фIэщI зэрыхъун, таурыхъ лъахэт ар! ПщIантIэшхуэмрэ пщIантIэ цIыкIумрэ бжыхь лъахъшэкIэ зэпрыхукIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-01-29

 • Хабзэр зэрыпщIкъым
 • «Хабзэ» — жеIэ цIыхур псэлъамэ. А псалъэр яIурылъщ щезэгъи щемызэгъи. «Гугъу зыщIезгъэхьыр хабзэращ», «Хабзэращ апхуэдэу щIэсщIар», — жаIэнущ хэт псалъэми. Абы щыгъуэми урохьэлIэ а хабзэр къыфIэмыIуэхуу, ауэ абы и хьэтыркIэ сытри ищIэну хьэзыру къыпщигъэхъуу, и щхьэ и фейдэ, фIыщIэ лъыхъуэу. Езым и Iуэху зэрыдэкIынщ апхуэдэр зылъыхъуэр. Нэрылъагъуу хабзэм щебакъуэ, къемызэгъ дыдэ апхуэдэм щилэжь щыIэщ хабзэр и щхьэусыгъуэу, и фейдэ хэлъу ищIэмэ. Хабзэр узэрыхуейм хуэдэу, уи фейдэ къызэрыхэкIынкIэ зэблэпшмэ, ар хабзэжкъым, щхьэхуещагъэщ. Хабзэншагъэщ уигу къэкIа щхьэхуещагъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

ЩIыпIэ жыжьэу Ныуэжьыдзэ

2022-01-29

 • А цIэр зезыхьэ бгыр (метр 2948-рэ и лъагагъщ) ди республикэм и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм итщ, псыхэу Гижгитрэ Урдырэ зыкъыщызэщIакъуэ къуэладжэхэм я зэхуаку дэтщ. Зэрызэщхьэщыха и лъэныкъуэкIэ, Гижгит Бахъсэн хохуэж, Урды Гундэлэн холъэдэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыху кIуапIэ  зэрыхъуным  хуагъэпс

2022-01-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и псы хущхъуэхэм нэхърэ нэхъ сэбэпрэ  къабзэрэ къэгъуэтыгъуейщ. Апхуэдэщ «Аушыджэр и псыхуабэхэр», «Нарзанхэм я къыщIэжыпIэ» щIыпIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псыгуэнсудэсыр къэралым и чемпионатым макIуэ

2022-01-29

 • Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэ Владикавказ дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щIышылэм и 20-22-хэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Ипщэ дзэ щIыналъэм и чемпионат. Псори зэгъусэу командийуэ гуэшауэ абы хэтащ дзэ къулыкъу езыхьэкI цIыхуи 100-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зэхъуапсэ  ехъулIэныгъэ  зиIэ  къуажэ

2022-01-29

 • Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт секцэ цIэрыIуэм иджыблагъэ щыIащ боксымкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Фархутдинов Викторрэ УФ-м СпортымкIэ и министерствэм и лIыкIуэ, боксымкIэ командэ къыхэхахэм я лэжьыгъэм кIэлъыплъ Назаров Сергейрэ спортсменхэр я гъусэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зимычэзу зыгъэпсэхугъуэхэр

2022-01-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм  щIыналъэм коронавирус узыфэм зыщемыгъэубгъуным теухуа зэхуэс иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIыналъэ зыужьыныгъэр я нэIэ щIэтщ

2022-01-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэм тету иригъэкIуэкIащ «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Къуныжь МуIэед, Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я тхьэмадэхэр, щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм