ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди щIыпIэм теухуа уэрэд

2022-02-01

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм ирегъэкIуэкI ди щIыналъэм теухуа уэрэд дахэ тхыным теухуа зэхьэзэхуэ. Абы хэт хъунущ профессиональнэ усакIуэхэмрэ музыкантхэмрэ, мыпхуэдэ Iуэхум хуэхьэзыру зыкъэзылъытэж дэтхэнэ зыри.

  • Лэжьыгъэхэр къыIах 2021 гъэм дыгъэгъазэм и 1-м къыщыщIэдзауэ 2022 гъэм гъатхэпэм и 1 хъуху. Зэпеуэр IыхьитIу гуэшащ: япэм хэтынущ — 2021 гъэм дыгъэгъазэм и 1-м щыщIэдзауэ 2022 гъэм мазаем и 5 хъуху зи IэдакъэщIэкIхэр езыгъэхьахэр; етIуанэм — мазаем и 16-м щегъэжьауэ гъатхэпэм и 1 пщIондэ зи IэрыкIхэр къэпщытакIуэ гупым Iэрызыгъэхьахэр.
  • Зэхьэзэхуэм хыхьэ цIыхум егъэхьэзыр тхыгъэри абы щIалъхьа макъамэри тхылъымпIэм тетуи электрон Iэмалыр къигъэсэбэпуи. Сыт хуэдиз лэжьыгъи зэхьэзэхуэм ебгъэхьыну ухуитщ. IэдакъэщIэкI нэхъыфIу къалъытахэр хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ утыку кърахьэнущ.
  • Лэжьыгъэхэмрэ лъэIу тхыгъэхэмрэ зэхьэзэхуэм и КъызэгъэпэщакIуэ комитетым щыIех мы хэщIапIэм: КъБР, Налшык къалэ, КIыщокъуэм и уэрам, 43, 4-нэ къат, 412-нэ пэш. Узэрыпсалъэ хъуну телефоныр: 8(8662)42-43-18. Электроннэ хэщIапIэр: pi.mk@kbr.ru
  • ИСТЭПАН Залинэ.